آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 904,760 36,551,910,514 Rls. 1,023,599 $
2 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 794,006 33,581,512,657 Rls. 904,550 $
3 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 7,895 26,919,372,144 Rls. 721,718 $
4 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 596,671 22,701,116,019 Rls. 674,354 $
5 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 170,839 21,493,101,093 Rls. 588,058 $
6 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 515,398 21,188,318,712 Rls. 579,758 $
7 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 159,744 19,373,615,431 Rls. 597,063 $
8 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 156,632 19,111,882,721 Rls. 542,062 $
9 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 422,074 16,692,442,962 Rls. 480,295 $
10 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 383,400 14,677,255,225 Rls. 452,462 $
11 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 120,912 14,177,892,670 Rls. 437,228 $
12 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 364,948 13,678,924,360 Rls. 417,713 $
13 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 345,745 12,936,070,677 Rls. 398,523 $
14 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 187,451 11,964,975,671 Rls. 368,857 $
15 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 154,943 11,613,123,976 Rls. 355,028 $
16 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 297,345 11,388,336,610 Rls. 350,958 $
17 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 255,000 11,353,650,243 Rls. 349,451 $
18 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 82,475 10,541,811,670 Rls. 325,184 $
19 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 285,936 10,212,448,811 Rls. 309,189 $
20 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 266,378 10,198,735,712 Rls. 314,504 $
21 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 85,396 9,641,237,521 Rls. 296,749 $
22 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 93,755 9,492,943,408 Rls. 291,252 $
23 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 73,735 8,608,776,130 Rls. 251,762 $
24 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 110,221 7,778,313,984 Rls. 239,736 $
25 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 7,364 7,414,945,920 Rls. 219,688 $
26 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 102,196 6,665,210,215 Rls. 186,240 $
27 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 6,932 6,485,703,031 Rls. 199,868 $
28 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 82,809 6,266,971,018 Rls. 169,708 $
29 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,990 5,814,300,356 Rls. 169,647 $
30 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 150,941 5,772,496,979 Rls. 163,785 $
31 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 50,816 5,756,159,704 Rls. 173,888 $
32 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 47,431 5,726,963,641 Rls. 155,243 $
33 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 73,186 5,579,782,483 Rls. 150,133 $
34 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 54,518 5,460,064,380 Rls. 153,420 $
35 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,669 5,347,611,600 Rls. 162,487 $
36 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 84,144 5,252,961,420 Rls. 161,496 $
37 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 3,683 4,762,992,000 Rls. 138,972 $
38 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 74,060 4,636,789,585 Rls. 128,960 $
39 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 3,680 4,547,712,000 Rls. 139,248 $
40 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 56,619 3,749,316,194 Rls. 107,290 $
41 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 3,240 3,703,933,440 Rls. 104,915 $
42 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 53,487 3,561,186,769 Rls. 95,838 $
43 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 88,718 3,494,796,360 Rls. 96,960 $
44 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 51,304 3,416,107,913 Rls. 99,239 $
45 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 82,008 3,340,018,323 Rls. 92,877 $
46 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 20,725 3,283,048,085 Rls. 88,315 $
47 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 2,672 3,265,890,522 Rls. 89,344 $
48 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 25,837 3,157,659,746 Rls. 95,006 $
49 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 29,531 3,109,675,680 Rls. 95,865 $
50 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 26,680 3,010,799,526 Rls. 89,794 $
51 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 23,797 2,996,831,180 Rls. 80,877 $
52 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 41,125 2,743,686,600 Rls. 82,250 $
53 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 9,000 2,688,050,625 Rls. 82,875 $
54 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 27,652 2,683,834,075 Rls. 82,745 $
55 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 96063000 پولک دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تکميل نشده. 22,500 2,549,437,440 Rls. 78,456 $
56 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 27,009 2,541,830,521 Rls. 74,893 $
57 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 38,912 2,498,677,611 Rls. 70,043 $
58 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 38,617 2,449,567,640 Rls. 69,511 $
59 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 45,800 2,387,921,526 Rls. 70,353 $
60 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم کاري 14,131 2,372,997,672 Rls. 73,083 $
61 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 12,175 2,363,330,553 Rls. 72,740 $
62 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 96063000 پولک دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تکميل نشده. 22,000 2,265,125,253 Rls. 69,827 $
63 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 22,550 2,215,217,845 Rls. 68,305 $
64 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 17,450 2,192,218,175 Rls. 67,105 $
65 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 96063000 پولک دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تکميل نشده. 23,390 2,156,686,000 Rls. 59,000 $
66 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 11,842 2,120,713,069 Rls. 65,422 $
67 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 96063000 پولک دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تکميل نشده. 23,000 1,996,476,000 Rls. 58,000 $
68 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم کاري 9,591 1,955,270,520 Rls. 58,506 $
69 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84212190 ک ک ک ساير 15,187 1,949,798,480 Rls. 59,974 $
70 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 96063000 پولک دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تکميل نشده. 23,120 1,923,607,090 Rls. 58,449 $
71 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 47,125 1,811,252,565 Rls. 55,815 $
72 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40103200 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 21,501 1,756,452,555 Rls. 54,153 $
73 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 45,022 1,729,913,784 Rls. 53,329 $
74 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 19,999 1,665,186,250 Rls. 51,331 $
75 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84212190 ک ک ک ساير 16,888 1,657,876,290 Rls. 48,300 $
76 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 43,568 1,639,238,071 Rls. 47,969 $
77 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 15,568 1,609,769,782 Rls. 47,759 $
78 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 10,695 1,586,758,106 Rls. 47,885 $
79 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 19,050 1,579,673,625 Rls. 47,625 $
80 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 15,500 1,564,092,600 Rls. 43,400 $
81 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 2,200 1,561,865,964 Rls. 44,307 $
82 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 9,628 1,554,805,665 Rls. 41,247 $
83 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 11,232 1,487,203,035 Rls. 44,877 $
84 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 16,354 1,434,679,400 Rls. 44,212 $
85 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 8,500 1,430,708,760 Rls. 40,599 $
86 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 17,316 1,408,911,840 Rls. 43,417 $
87 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82034000 لوله بر,پيچ بر,منگنه سورا خ کن وا بزا رهاي همانند. 10,670 1,384,325,800 Rls. 42,680 $
88 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 10,296 1,373,391,222 Rls. 42,322 $
89 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 8,280 1,354,649,784 Rls. 38,371 $
90 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 7,684 1,346,240,700 Rls. 41,016 $
91 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 10,708 1,342,650,918 Rls. 39,774 $
92 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 17,901 1,336,330,450 Rls. 36,825 $
93 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 33,841 1,334,560,860 Rls. 39,933 $
94 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 9,532 1,324,111,074 Rls. 38,467 $
95 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 10,339 1,314,794,754 Rls. 39,494 $
96 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 19,289 1,309,414,476 Rls. 38,578 $
97 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 16,872 1,301,165,180 Rls. 38,806 $
98 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 18,709 1,294,998,668 Rls. 37,621 $
99 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 13,190 1,289,141,928 Rls. 35,797 $
100 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 19,791 1,284,198,408 Rls. 39,582 $
مجموع کل
599,580,506,200 ريال
مجموع کل
17,506,184 دلار