آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 10 1396 شهيدرجايي تايوان 84529020 ساير اجزاء وقطعات چرخ هاي دوزندگي 5,537 6,674,339,420 Rls. 189,365 $
302 1 1396 شهيدرجايي تايوان 95069110 دستگاه TRAD MILL 52,778 6,660,364,800 Rls. 205,440 $
303 10 1396 شهيدرجايي تايوان 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 94,200 6,660,075,287 Rls. 185,971 $
304 9 1396 شهيدرجايي تايوان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 96,000 6,620,490,240 Rls. 188,160 $
305 5 1396 شهيدرجايي تايوان 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 297,300 6,613,720,082 Rls. 202,223 $
306 5 1396 شهيدرجايي تايوان 84212190 ک ک ک ساير 38,048 6,608,054,526 Rls. 201,914 $
307 9 1396 شهيدرجايي تايوان 84212190 ک ک ک ساير 41,491 6,550,024,772 Rls. 185,824 $
308 11 1396 شهيدرجايي تايوان 39076910 ک ک ک گر?د نساج? 260,000 6,526,660,140 Rls. 179,852 $
309 11 1396 شهيدرجايي تايوان 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 76,733 6,486,329,986 Rls. 176,486 $
310 4 1396 شهيدرجايي تايوان 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 71,518 6,451,563,815 Rls. 198,768 $
311 6 1396 شهيدرجايي تايوان 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 21,760 6,446,510,717 Rls. 197,588 $
312 4 1396 شهيدرجايي تايوان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 114,591 6,421,323,253 Rls. 197,626 $
313 12 1396 شهيدرجايي تايوان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 81,000 6,415,663,000 Rls. 172,876 $
314 12 1396 شهيدرجايي تايوان 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 70,563 6,406,478,235 Rls. 171,228 $
315 8 1396 شهيدرجايي تايوان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 69,000 6,395,927,400 Rls. 187,482 $
316 5 1396 شهيدرجايي تايوان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 12,491 6,365,265,195 Rls. 194,695 $
317 12 1396 شهيدرجايي تايوان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 96,000 6,364,505,056 Rls. 171,162 $
318 12 1396 شهيدرجايي تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 50,000 6,330,850,064 Rls. 170,488 $
319 6 1396 شهيدرجايي تايوان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 98,830 6,308,205,015 Rls. 189,487 $
320 6 1396 شهيدرجايي تايوان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 359,770 6,304,456,938 Rls. 190,071 $
321 9 1396 شهيدرجايي تايوان 51051000 ک پشم حلاجيکشده 11,438 6,256,033,920 Rls. 177,205 $
322 7 1396 شهيدرجايي تايوان 84212190 ک ک ک ساير 28,038 6,255,177,815 Rls. 186,365 $
323 9 1396 شهيدرجايي تايوان 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 11,552 6,248,808,000 Rls. 177,000 $
324 12 1396 شهيدرجايي تايوان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 43,000 6,244,139,710 Rls. 169,379 $
325 7 1396 شهيدرجايي تايوان 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 75,200 6,228,822,544 Rls. 185,317 $
326 6 1396 شهيدرجايي تايوان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 96,000 6,222,284,640 Rls. 187,593 $
327 8 1396 شهيدرجايي تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 61,293 6,219,478,316 Rls. 181,151 $
328 12 1396 شهيدرجايي تايوان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 81,168 6,199,240,023 Rls. 171,934 $
329 1 1396 شهيدرجايي تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 77,202 6,197,841,692 Rls. 191,146 $
330 8 1396 شهيدرجايي تايوان 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 11,502 6,124,004,640 Rls. 175,147 $
331 6 1396 شهيدرجايي تايوان 84212190 ک ک ک ساير 32,406 6,054,137,215 Rls. 183,552 $
332 4 1396 شهيدرجايي تايوان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 47,500 6,043,364,145 Rls. 186,001 $
333 6 1396 شهيدرجايي تايوان 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 44,150 6,024,556,070 Rls. 182,156 $
334 9 1396 شهيدرجايي تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 66,382 6,008,772,142 Rls. 170,372 $
335 8 1396 شهيدرجايي تايوان 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 60,000 6,004,801,800 Rls. 176,914 $
336 12 1396 شهيدرجايي تايوان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 112,000 5,992,386,400 Rls. 160,160 $
337 5 1396 شهيدرجايي تايوان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 98,500 5,980,620,311 Rls. 182,564 $
338 1 1396 شهيدرجايي تايوان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 18,035 5,953,509,655 Rls. 183,595 $
339 1 1396 شهيدرجايي تايوان 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 93,600 5,951,793,195 Rls. 183,539 $
340 4 1396 شهيدرجايي تايوان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 48,000 5,945,414,400 Rls. 182,683 $
341 10 1396 شهيدرجايي تايوان 39076910 ک ک ک گر?د نساج? 240,000 5,934,166,560 Rls. 164,660 $
342 1 1396 شهيدرجايي تايوان 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 79,065 5,897,015,586 Rls. 181,849 $
343 11 1396 شهيدرجايي تايوان 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 133,000 5,883,420,579 Rls. 159,218 $
344 5 1396 شهيدرجايي تايوان 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 11,578 5,848,416,000 Rls. 178,529 $
345 9 1396 شهيدرجايي تايوان 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 62,227 5,839,740,624 Rls. 166,142 $
346 8 1396 شهيدرجايي تايوان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 150,000 5,831,921,730 Rls. 169,424 $
347 4 1396 شهيدرجايي تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 36,847 5,778,963,810 Rls. 177,869 $
348 12 1396 شهيدرجايي تايوان 87082190 ک ک ک اجزا و قطعات 8,287 5,766,237,950 Rls. 154,140 $
349 12 1396 شهيدرجايي تايوان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 14,391 5,649,665,000 Rls. 151,000 $
350 9 1396 شهيدرجايي تايوان 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 25,370 5,633,695,181 Rls. 159,859 $
351 6 1396 شهيدرجايي تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 10,121 5,593,272,359 Rls. 170,194 $
352 10 1396 شهيدرجايي تايوان 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 54,812 5,589,042,858 Rls. 155,311 $
353 1 1396 شهيدرجايي تايوان 38123030 پايدا رکننده هايUV 44,000 5,569,849,868 Rls. 171,773 $
354 7 1396 شهيدرجايي تايوان 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 13,755 5,562,229,481 Rls. 168,315 $
355 4 1396 شهيدرجايي تايوان 29071310 نونيل فنل 106,400 5,551,781,760 Rls. 170,877 $
356 11 1396 شهيدرجايي تايوان 31043000 سولفات پتاسيم 288,000 5,550,615,792 Rls. 151,156 $
357 9 1396 شهيدرجايي تايوان 90191010 تشک موا ج 12,464 5,537,513,970 Rls. 159,579 $
358 12 1396 شهيدرجايي تايوان 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 138,539 5,522,754,832 Rls. 147,926 $
359 7 1396 شهيدرجايي تايوان 29141100 استن 166,400 5,516,263,946 Rls. 164,485 $
360 7 1396 شهيدرجايي تايوان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 150,000 5,508,807,886 Rls. 163,190 $
361 1 1396 شهيدرجايي تايوان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 80,000 5,500,964,240 Rls. 169,641 $
362 8 1396 شهيدرجايي تايوان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 6,512 5,496,293,149 Rls. 160,368 $
363 7 1396 شهيدرجايي تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 67,100 5,494,017,000 Rls. 163,330 $
364 8 1396 شهيدرجايي تايوان 29159010 والپروات سديم 3,000 5,484,229,200 Rls. 163,562 $
365 8 1396 شهيدرجايي تايوان 39022000 پلي ا يزوبوتيلن به ا شکال ا بتدا ئي 28,800 5,456,169,504 Rls. 158,808 $
366 12 1396 شهيدرجايي تايوان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 64,000 5,454,487,200 Rls. 147,375 $
367 10 1396 شهيدرجايي تايوان 28364000 کربنات هاي پتاسيم 200,000 5,441,562,000 Rls. 150,991 $
368 6 1396 شهيدرجايي تايوان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 149,022 5,438,767,856 Rls. 165,257 $
369 8 1396 شهيدرجايي تايوان 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 167,998 5,421,947,739 Rls. 158,232 $
370 5 1396 شهيدرجايي تايوان 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 11,491 5,405,554,800 Rls. 165,840 $
371 12 1396 شهيدرجايي تايوان 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 6,968 5,354,796,477 Rls. 144,513 $
372 6 1396 شهيدرجايي تايوان 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 43,618 5,353,954,750 Rls. 161,753 $
373 6 1396 شهيدرجايي تايوان 29242950 ک ک ک متوكاربامول 5,500 5,342,964,000 Rls. 163,368 $
374 7 1396 شهيدرجايي تايوان 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 126,000 5,342,577,647 Rls. 158,266 $
375 4 1396 شهيدرجايي تايوان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 12,240 5,329,070,756 Rls. 163,901 $
376 6 1396 شهيدرجايي تايوان 84596100 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي) 35,290 5,328,492,525 Rls. 160,645 $
377 10 1396 شهيدرجايي تايوان 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 151,654 5,321,482,692 Rls. 149,639 $
378 11 1396 شهيدرجايي تايوان 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 11,800 5,309,266,050 Rls. 144,584 $
379 1 1396 شهيدرجايي تايوان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 100,800 5,287,502,331 Rls. 163,104 $
380 5 1396 شهيدرجايي تايوان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 11,735 5,243,281,909 Rls. 159,749 $
381 4 1396 شهيدرجايي تايوان 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 62,100 5,232,888,135 Rls. 161,062 $
382 8 1396 شهيدرجايي تايوان 84212190 ک ک ک ساير 25,809 5,206,419,960 Rls. 150,656 $
383 9 1396 شهيدرجايي تايوان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 17,955 5,185,499,285 Rls. 146,935 $
384 10 1396 شهيدرجايي تايوان 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 51,217 5,180,112,623 Rls. 143,969 $
385 11 1396 شهيدرجايي تايوان 84212190 ک ک ک ساير 33,393 5,155,279,259 Rls. 140,477 $
386 7 1396 شهيدرجايي تايوان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 80,126 5,150,198,535 Rls. 153,735 $
387 10 1396 شهيدرجايي تايوان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 270,000 5,116,489,848 Rls. 141,896 $
388 5 1396 شهيدرجايي تايوان 29171400 انيدريد مالئيك 140,000 5,107,936,800 Rls. 156,400 $
389 7 1396 شهيدرجايي تايوان 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 94,600 5,092,105,907 Rls. 150,533 $
390 1 1396 شهيدرجايي تايوان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 11,820 5,089,312,000 Rls. 157,000 $
391 4 1396 شهيدرجايي تايوان 95069110 دستگاه TRAD MILL 43,328 5,088,917,570 Rls. 156,784 $
392 11 1396 شهيدرجايي تايوان 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 143,561 5,087,508,833 Rls. 139,177 $
393 5 1396 شهيدرجايي تايوان 39012090 ک ک ک ساير: 200,000 5,053,840,000 Rls. 155,050 $
394 8 1396 شهيدرجايي تايوان 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 100,000 5,041,254,000 Rls. 150,845 $
395 12 1396 شهيدرجايي تايوان 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 55,174 5,037,830,469 Rls. 135,856 $
396 8 1396 شهيدرجايي تايوان 29141100 استن 140,800 5,036,145,395 Rls. 147,623 $
397 8 1396 شهيدرجايي تايوان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 98,940 5,026,456,438 Rls. 143,757 $
398 5 1396 شهيدرجايي تايوان 72173010 مفتول بيدوا يرابكاري شده يااندود شده باساير فلزات معمولي 159,122 5,012,416,573 Rls. 153,657 $
399 11 1396 شهيدرجايي تايوان 87082190 ک ک ک اجزا و قطعات 7,976 5,000,000,110 Rls. 136,019 $
400 7 1396 شهيدرجايي تايوان 72173010 مفتول بيدوا يرابكاري شده يااندود شده باساير فلزات معمولي 180,226 4,999,393,823 Rls. 147,785 $
مجموع کل
575,038,757,734 ريال
مجموع کل
16,778,117 دلار