آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 7 1396 شهيدرجايي تايوان 74102100 ورق ونوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانندازمس تصفيه شده, به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 43,000 11,303,868,983 Rls. 339,000 $
202 7 1396 شهيدرجايي تايوان 95069110 دستگاه TRAD MILL 105,406 11,181,172,516 Rls. 332,501 $
203 1 1396 شهيدرجايي تايوان 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 201,600 11,117,151,360 Rls. 342,720 $
204 5 1396 شهيدرجايي تايوان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 192,000 11,065,574,400 Rls. 337,787 $
205 6 1396 شهيدرجايي تايوان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 225,000 11,007,934,324 Rls. 332,725 $
206 12 1396 شهيدرجايي تايوان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 273,140 10,899,706,089 Rls. 302,299 $
207 11 1396 شهيدرجايي تايوان 95069110 دستگاه TRAD MILL 85,363 10,849,585,495 Rls. 295,775 $
208 7 1396 شهيدرجايي تايوان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 89,200 10,833,769,457 Rls. 321,071 $
209 6 1396 شهيدرجايي تايوان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 144,000 10,767,066,240 Rls. 324,761 $
210 6 1396 شهيدرجايي تايوان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 112,000 10,758,795,360 Rls. 324,898 $
211 6 1396 شهيدرجايي تايوان 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 145,813 10,564,290,654 Rls. 319,957 $
212 5 1396 شهيدرجايي تايوان 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 100,000 10,475,412,960 Rls. 320,696 $
213 12 1396 شهيدرجايي تايوان 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 80,000 10,435,529,600 Rls. 279,376 $
214 6 1396 شهيدرجايي تايوان 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 64,000 10,370,474,400 Rls. 312,656 $
215 8 1396 شهيدرجايي تايوان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 25,703 10,355,550,589 Rls. 298,581 $
216 11 1396 شهيدرجايي تايوان 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 117,687 10,201,053,491 Rls. 278,917 $
217 4 1396 شهيدرجايي تايوان 38237020 لوريل ميرستيل الكل 118,890 10,155,438,160 Rls. 312,956 $
218 4 1396 شهيدرجايي تايوان 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 153,489 10,121,647,748 Rls. 311,246 $
219 9 1396 شهيدرجايي تايوان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 20,800 10,037,760,000 Rls. 284,324 $
220 5 1396 شهيدرجايي تايوان 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 200,000 10,022,745,808 Rls. 306,327 $
221 12 1396 شهيدرجايي تايوان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 104,000 10,022,469,440 Rls. 269,202 $
222 11 1396 شهيدرجايي تايوان 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 105,964 9,987,073,025 Rls. 271,809 $
223 7 1396 شهيدرجايي تايوان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 102,000 9,984,688,236 Rls. 297,115 $
224 5 1396 شهيدرجايي تايوان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 16,000 9,840,156,700 Rls. 301,300 $
225 8 1396 شهيدرجايي تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 148,199 9,741,530,367 Rls. 284,091 $
226 4 1396 شهيدرجايي تايوان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 17,250 9,665,622,164 Rls. 297,322 $
227 8 1396 شهيدرجايي تايوان 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 121,201 9,623,342,558 Rls. 276,706 $
228 8 1396 شهيدرجايي تايوان 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 79,200 9,607,682,700 Rls. 274,780 $
229 5 1396 شهيدرجايي تايوان 39122000 استات ها? سلولزن?ترات ها? سلولز (همچن?ن کولو د?ون ها ) 92,160 9,547,807,104 Rls. 292,922 $
230 4 1396 شهيدرجايي تايوان 84212190 ک ک ک ساير 90,302 9,491,668,386 Rls. 291,854 $
231 10 1396 شهيدرجايي تايوان 95069110 دستگاه TRAD MILL 63,047 9,490,187,132 Rls. 263,930 $
232 5 1396 شهيدرجايي تايوان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 187,200 9,439,794,091 Rls. 288,857 $
233 11 1396 شهيدرجايي تايوان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 5,172 9,355,512,725 Rls. 253,441 $
234 5 1396 شهيدرجايي تايوان 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 122,947 9,311,769,350 Rls. 284,540 $
235 1 1396 شهيدرجايي تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 136,931 9,293,546,937 Rls. 286,625 $
236 4 1396 شهيدرجايي تايوان 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 32,650 9,254,106,949 Rls. 285,169 $
237 12 1396 شهيدرجايي تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 116,268 9,250,747,881 Rls. 249,394 $
238 8 1396 شهيدرجايي تايوان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 97,000 9,204,066,442 Rls. 266,600 $
239 8 1396 شهيدرجايي تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 14,216 9,184,692,410 Rls. 266,003 $
240 6 1396 شهيدرجايي تايوان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 172,800 9,085,475,927 Rls. 273,914 $
241 5 1396 شهيدرجايي تايوان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 540,000 8,953,377,600 Rls. 273,600 $
242 8 1396 شهيدرجايي تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 139,110 8,931,327,114 Rls. 260,106 $
243 12 1396 شهيدرجايي تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 12,400 8,874,976,161 Rls. 240,135 $
244 11 1396 شهيدرجايي تايوان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 450,000 8,841,013,488 Rls. 239,874 $
245 11 1396 شهيدرجايي تايوان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 73,400 8,691,305,910 Rls. 235,204 $
246 4 1396 شهيدرجايي تايوان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 53,150 8,656,970,000 Rls. 266,000 $
247 6 1396 شهيدرجايي تايوان 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 23,499 8,656,899,151 Rls. 260,994 $
248 6 1396 شهيدرجايي تايوان 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 237,808 8,639,860,013 Rls. 262,336 $
249 12 1396 شهيدرجايي تايوان 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 208,000 8,627,322,226 Rls. 229,623 $
250 11 1396 شهيدرجايي تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 92,379 8,626,023,931 Rls. 235,010 $
251 9 1396 شهيدرجايي تايوان 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 121,941 8,615,162,731 Rls. 244,612 $
252 12 1396 شهيدرجايي تايوان 84212190 ک ک ک ساير 44,909 8,551,266,742 Rls. 229,174 $
253 9 1396 شهيدرجايي تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 14,445 8,544,337,696 Rls. 243,827 $
254 5 1396 شهيدرجايي تايوان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 171,000 8,494,025,905 Rls. 259,779 $
255 8 1396 شهيدرجايي تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 107,759 8,391,387,574 Rls. 243,740 $
256 9 1396 شهيدرجايي تايوان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 106,000 8,340,970,121 Rls. 236,612 $
257 11 1396 شهيدرجايي تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 106,015 8,312,059,057 Rls. 226,622 $
258 8 1396 شهيدرجايي تايوان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 25,272 8,223,733,903 Rls. 238,750 $
259 11 1396 شهيدرجايي تايوان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 27,975 8,189,872,420 Rls. 223,780 $
260 9 1396 شهيدرجايي تايوان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 19,482 8,093,008,767 Rls. 229,556 $
261 6 1396 شهيدرجايي تايوان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 450,000 8,001,322,836 Rls. 241,638 $
262 1 1396 شهيدرجايي تايوان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 111,000 7,998,939,293 Rls. 246,719 $
263 1 1396 شهيدرجايي تايوان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 19,500 7,983,080,000 Rls. 246,270 $
264 5 1396 شهيدرجايي تايوان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 74,150 7,914,320,251 Rls. 242,646 $
265 12 1396 شهيدرجايي تايوان 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 27,550 7,872,667,277 Rls. 213,851 $
266 10 1396 شهيدرجايي تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 124,487 7,738,454,384 Rls. 216,765 $
267 10 1396 شهيدرجايي تايوان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 96,000 7,723,293,030 Rls. 215,958 $
268 1 1396 شهيدرجايي تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 153,487 7,711,426,971 Rls. 237,861 $
269 6 1396 شهيدرجايي تايوان 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 248,368 7,605,371,066 Rls. 228,451 $
270 10 1396 شهيدرجايي تايوان 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 14,850 7,560,413,959 Rls. 209,785 $
271 4 1396 شهيدرجايي تايوان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 3,031 7,520,986,775 Rls. 231,095 $
272 12 1396 شهيدرجايي تايوان 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 62,302 7,435,367,289 Rls. 200,010 $
273 12 1396 شهيدرجايي تايوان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 12,480 7,385,927,735 Rls. 198,208 $
274 5 1396 شهيدرجايي تايوان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 198,653 7,374,169,992 Rls. 224,672 $
275 8 1396 شهيدرجايي تايوان 95069110 دستگاه TRAD MILL 55,405 7,362,788,100 Rls. 211,585 $
276 5 1396 شهيدرجايي تايوان 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 52,370 7,353,072,828 Rls. 225,396 $
277 9 1396 شهيدرجايي تايوان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 11,610 7,334,872,500 Rls. 209,700 $
278 12 1396 شهيدرجايي تايوان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 67,202 7,255,664,172 Rls. 195,224 $
279 12 1396 شهيدرجايي تايوان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,210 7,189,446,810 Rls. 192,487 $
280 10 1396 شهيدرجايي تايوان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 51,000 7,155,018,480 Rls. 198,442 $
281 9 1396 شهيدرجايي تايوان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 17,907 7,129,858,770 Rls. 202,324 $
282 4 1396 شهيدرجايي تايوان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 94,000 7,129,684,360 Rls. 219,500 $
283 1 1396 شهيدرجايي تايوان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 30,000 7,120,335,400 Rls. 219,641 $
284 10 1396 شهيدرجايي تايوان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 59,560 7,089,124,134 Rls. 200,284 $
285 4 1396 شهيدرجايي تايوان 39012090 ک ک ک ساير: 187,000 7,079,927,610 Rls. 217,877 $
286 8 1396 شهيدرجايي تايوان 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 31,007 7,067,827,436 Rls. 205,024 $
287 4 1396 شهيدرجايي تايوان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 19,242 7,019,558,737 Rls. 215,981 $
288 10 1396 شهيدرجايي تايوان 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 62,638 7,018,226,849 Rls. 195,135 $
289 4 1396 شهيدرجايي تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 182,101 6,983,646,740 Rls. 214,948 $
290 11 1396 شهيدرجايي تايوان 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 47,880 6,931,264,500 Rls. 189,616 $
291 7 1396 شهيدرجايي تايوان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 11,900 6,921,024,530 Rls. 204,900 $
292 7 1396 شهيدرجايي تايوان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 3,320 6,920,741,990 Rls. 205,016 $
293 7 1396 شهيدرجايي تايوان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 102,000 6,884,054,732 Rls. 201,790 $
294 9 1396 شهيدرجايي تايوان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 5,490 6,859,798,790 Rls. 208,435 $
295 4 1396 شهيدرجايي تايوان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 6,680 6,836,346,000 Rls. 210,666 $
296 9 1396 شهيدرجايي تايوان 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 167,951 6,813,085,824 Rls. 193,345 $
297 11 1396 شهيدرجايي تايوان 51051000 ک پشم حلاجيکشده 12,618 6,802,837,600 Rls. 188,674 $
298 10 1396 شهيدرجايي تايوان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 5,020 6,785,168,280 Rls. 190,653 $
299 12 1396 شهيدرجايي تايوان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 150,000 6,775,778,801 Rls. 181,661 $
300 6 1396 شهيدرجايي تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 12,776 6,703,765,327 Rls. 203,172 $
مجموع کل
864,510,028,826 ريال
مجموع کل
25,188,886 دلار