آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [9] [8]   [6] [5] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
601 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 32121000 ورقهکهاي داغکزني 160 227,073,000 Rls. 7,000 $
602 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90303300 ساير، فاقد وسيله ثبت 43 226,087,662 Rls. 6,661 $
603 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 648 223,947,300 Rls. 6,060 $
604 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 39161090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ، ميله، قلم وپروفيله حتي كارشده در سطح از پليمرهاي اتيلن بجز انواع مورد مصرف در ساختمان 674 223,905,000 Rls. 6,900 $
605 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 67 223,860,480 Rls. 6,900 $
606 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 260 223,827,360 Rls. 6,340 $
607 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 109 223,794,000 Rls. 6,000 $
608 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 45 223,670,400 Rls. 6,900 $
609 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 65 223,165,491 Rls. 6,333 $
610 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 410 222,938,278 Rls. 6,822 $
611 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 43 222,114,082 Rls. 6,120 $
612 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 2,118 221,727,350 Rls. 6,660 $
613 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 352 221,594,227 Rls. 5,961 $
614 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85340000 مدا رهاي چاپي 162 221,321,192 Rls. 6,492 $
615 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 43 221,062,128 Rls. 6,048 $
616 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 18 220,495,210 Rls. 5,931 $
617 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 230 219,475,718 Rls. 6,219 $
618 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 58 217,560,002 Rls. 6,163 $
619 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 17 217,285,200 Rls. 6,696 $
620 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 13 216,783,000 Rls. 6,200 $
621 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 1,344 215,598,500 Rls. 6,500 $
622 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 16 215,549,400 Rls. 6,600 $
623 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 165 214,823,980 Rls. 6,280 $
624 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 451 214,742,796 Rls. 6,606 $
625 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 157 214,143,720 Rls. 5,723 $
626 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 414 213,819,861 Rls. 6,539 $
627 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 2,625 212,795,027 Rls. 6,483 $
628 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 75 211,440,000 Rls. 6,000 $
629 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 142 211,428,000 Rls. 6,000 $
630 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 32121000 ورقهکهاي داغکزني 143 211,188,540 Rls. 5,860 $
631 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 67 210,499,519 Rls. 6,436 $
632 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 60 209,805,050 Rls. 6,468 $
633 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85365050 کليد SMD(قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي) 48 208,548,480 Rls. 6,312 $
634 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 214 207,865,745 Rls. 6,065 $
635 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 56 206,880,031 Rls. 6,103 $
636 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 14 206,117,940 Rls. 5,578 $
637 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 23 205,621,650 Rls. 5,850 $
638 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 82083000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي وسائل آشپزخانه يابراي ماشين هاي صنايع غذايي 55 205,232,770 Rls. 5,554 $
639 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 54 204,868,456 Rls. 6,314 $
640 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 98 204,051,288 Rls. 6,268 $
641 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 1,043 203,022,036 Rls. 5,677 $
642 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 11 201,513,617 Rls. 5,854 $
643 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 284 201,458,010 Rls. 5,590 $
644 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 100 200,552,800 Rls. 6,070 $
645 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 76051900 مفتول ا زآلومينيوم،غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 200 200,347,795 Rls. 5,935 $
646 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 138 199,855,040 Rls. 6,160 $
647 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 17 199,487,550 Rls. 6,150 $
648 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 65 199,246,635 Rls. 5,985 $
649 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 23 198,503,882 Rls. 6,117 $
650 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 65 198,471,980 Rls. 5,847 $
651 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85332990 ساير مقاومتهاي ثابت با ظرفيت بيش ا ز20 وات غير مذکور درجاي ديگر 91 198,458,874 Rls. 5,847 $
652 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 61151000 جوراب شلواري ؛ جوراب آلات تراكمي درجهکبندي شده (براي مثال، جورابکهاي واريس) ، بدون بكار بردن كفه ، كشباف يا قلاب بافي شده 190 198,214,500 Rls. 5,500 $
653 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 67 197,712,150 Rls. 5,825 $
654 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 100 197,020,060 Rls. 6,070 $
655 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 989 196,519,594 Rls. 5,304 $
656 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 146 194,706,000 Rls. 6,000 $
657 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 78 194,586,555 Rls. 5,979 $
658 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 25 194,358,500 Rls. 5,838 $
659 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 386 194,000,140 Rls. 5,980 $
660 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 210 193,998,000 Rls. 5,250 $
661 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85366100 سرپيچ لامپ 194 193,572,080 Rls. 5,968 $
662 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 400 193,026,240 Rls. 5,948 $
663 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 89 192,925,381 Rls. 5,945 $
664 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 95 192,307,500 Rls. 5,500 $
665 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 51 192,265,074 Rls. 5,456 $
666 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 582 191,816,640 Rls. 5,364 $
667 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 195 191,455,000 Rls. 5,900 $
668 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 228 191,363,886 Rls. 5,442 $
669 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 683 190,238,478 Rls. 5,868 $
670 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 506 190,010,073 Rls. 5,854 $
671 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 585 188,977,413 Rls. 5,828 $
672 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 95 187,632,500 Rls. 5,500 $
673 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 330 187,122,700 Rls. 5,050 $
674 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 485 186,993,160 Rls. 5,763 $
675 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85322900 خازنهاي ثابت برقي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 192 185,746,400 Rls. 5,600 $
676 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 61 185,637,458 Rls. 5,222 $
677 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 68151010 ا ليافهاي کربن و ا شيا ساخته شده ا ز آنها براي مصارف غيربرقي 1,748 183,593,139 Rls. 5,594 $
678 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 517 183,476,699 Rls. 5,612 $
679 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 624 182,933,545 Rls. 5,625 $
680 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 299 181,996,019 Rls. 5,483 $
681 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 80 181,720,000 Rls. 5,600 $
682 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 159 181,596,800 Rls. 5,600 $
683 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 197 181,537,064 Rls. 5,284 $
684 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 157 180,528,324 Rls. 5,067 $
685 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 168 179,837,780 Rls. 4,838 $
686 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 32 179,537,710 Rls. 5,095 $
687 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 50 179,338,435 Rls. 4,793 $
688 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 130 179,076,832 Rls. 5,456 $
689 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85044050 کنترل دور موتورInverter 252 179,063,280 Rls. 5,520 $
690 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 228 178,442,000 Rls. 5,500 $
691 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 103 177,203,670 Rls. 5,443 $
692 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 480 176,854,680 Rls. 4,905 $
693 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 300 176,743,350 Rls. 5,422 $
694 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 297 175,776,480 Rls. 5,280 $
695 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 209 175,127,920 Rls. 5,401 $
696 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90273090 ا سپکتروگرا ف که تشعشعات ا پتيکي(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)را بکارميگيرد. 60 173,956,600 Rls. 5,300 $
697 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 76 171,778,792 Rls. 5,286 $
698 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 250 171,482,295 Rls. 5,261 $
699 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 150 171,444,932 Rls. 5,026 $
700 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 95030090 ---اجزاء وقطعات 298 170,861,250 Rls. 5,250 $
مجموع کل
19,923,739,130 ريال
مجموع کل
586,772 دلار