آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 50 811,450,000 Rls. 25,000 $
302 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 306 807,744,197 Rls. 22,417 $
303 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 948 807,210,000 Rls. 22,083 $
304 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 754 804,953,152 Rls. 24,337 $
305 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85258090 ک ک ک ساير 70 804,720,000 Rls. 24,000 $
306 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,295 794,802,635 Rls. 21,814 $
307 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 639 785,648,360 Rls. 24,220 $
308 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 383 778,667,045 Rls. 24,007 $
309 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,212 778,556,826 Rls. 21,769 $
310 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90251910 ترمومتر (تب سنج ) پزشکي ،غيرازرديف 90251110 105 777,881,400 Rls. 23,700 $
311 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 259 773,798,400 Rls. 22,682 $
312 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 883 773,202,329 Rls. 21,455 $
313 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 928 771,033,215 Rls. 22,528 $
314 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 108 767,590,525 Rls. 21,775 $
315 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 40 756,089,286 Rls. 22,398 $
316 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 57 754,290,880 Rls. 22,496 $
317 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 463 752,218,922 Rls. 20,462 $
318 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84529020 ساير اجزاء وقطعات چرخ هاي دوزندگي 125 746,373,000 Rls. 23,000 $
319 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 3 743,938,460 Rls. 22,260 $
320 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85452000 جاروبک هاي زغالي 54 736,494,150 Rls. 20,694 $
321 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,062 731,723,555 Rls. 22,483 $
322 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 149 730,091,500 Rls. 22,500 $
323 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 540 725,366,200 Rls. 22,100 $
324 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 24 717,608,874 Rls. 20,327 $
325 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 139 715,140,907 Rls. 20,594 $
326 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 26 712,671,225 Rls. 19,775 $
327 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 1,560 711,780,000 Rls. 20,000 $
328 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 209 711,088,830 Rls. 21,935 $
329 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 334 705,043,200 Rls. 19,200 $
330 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 692 704,166,670 Rls. 18,934 $
331 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 226 700,582,875 Rls. 19,431 $
332 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 686 698,112,843 Rls. 19,791 $
333 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 1,172 697,234,870 Rls. 18,981 $
334 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 851 694,974,457 Rls. 21,416 $
335 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 840 688,428,000 Rls. 19,500 $
336 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,926 683,160,082 Rls. 21,027 $
337 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1,268 682,834,881 Rls. 21,023 $
338 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 248 680,816,180 Rls. 20,989 $
339 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85340000 مدا رهاي چاپي 204 679,732,540 Rls. 20,555 $
340 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,133 679,460,780 Rls. 20,948 $
341 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 6,391 674,164,338 Rls. 19,180 $
342 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 480 669,149,100 Rls. 20,100 $
343 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 900 667,655,852 Rls. 19,605 $
344 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 277 665,805,855 Rls. 20,518 $
345 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85333900 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر ا ز 20 وا ت 156 665,245,500 Rls. 20,500 $
346 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 410 663,149,999 Rls. 18,411 $
347 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 96100010 وايت برد (White Board) الكترونيكي با يا بدون كارت حافظه (Memory card) قابل اتصال به چاپگر يا كامپيوتر بدون نياز به كامپيوتر حين انجام كار 360 662,538,924 Rls. 20,421 $
348 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 121 661,178,670 Rls. 20,216 $
349 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,682 660,835,610 Rls. 20,318 $
350 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 38 659,598,734 Rls. 19,886 $
351 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 210 656,455,340 Rls. 20,225 $
352 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 164 648,023,970 Rls. 19,965 $
353 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 48 643,351,920 Rls. 17,520 $
354 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 96139000 ا جزا ءوقطعات فندک 423 642,731,580 Rls. 19,620 $
355 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 218 642,359,800 Rls. 19,441 $
356 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 92 641,029,596 Rls. 17,243 $
357 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 1,007 637,321,668 Rls. 18,132 $
358 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 382 630,238,180 Rls. 19,435 $
359 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 77 628,336,780 Rls. 17,798 $
360 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 50 626,212,600 Rls. 16,900 $
361 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,383 614,824,560 Rls. 17,584 $
362 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 623 613,468,283 Rls. 18,907 $
363 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 443 604,774,523 Rls. 17,348 $
364 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84138200 بالابرهاي آبگونها 491 604,082,224 Rls. 16,754 $
365 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 212 600,936,877 Rls. 16,165 $
366 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 469 595,175,687 Rls. 17,947 $
367 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 145 593,316,126 Rls. 16,824 $
368 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 162 587,344,039 Rls. 18,103 $
369 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 500 582,905,610 Rls. 16,174 $
370 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 55 582,155,196 Rls. 17,888 $
371 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 90 574,386,870 Rls. 17,701 $
372 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,443 573,228,983 Rls. 16,561 $
373 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 553 571,273,560 Rls. 17,160 $
374 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85113090 کويل هاي روشن کردن 175 569,175,500 Rls. 15,500 $
375 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 264 567,278,640 Rls. 17,040 $
376 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85332990 ساير مقاومتهاي ثابت با ظرفيت بيش ا ز20 وات غير مذکور درجاي ديگر 422 566,679,402 Rls. 17,022 $
377 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 172 566,023,632 Rls. 15,712 $
378 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 647 565,983,795 Rls. 17,277 $
379 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 250 564,130,625 Rls. 15,175 $
380 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 162 562,318,357 Rls. 15,725 $
381 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 37079090 ساير فرآورده هاي شيميايي براي مصارف عکاسي...غيرمذکور 135 557,625,000 Rls. 15,000 $
382 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,112 556,381,164 Rls. 16,713 $
383 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 165 555,067,500 Rls. 15,000 $
384 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84714190 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي بايک وا حدپردا زش و,ورودوخروج, بيش ا زKG10غيرمذکور درجاي ديگر 1,067 551,592,800 Rls. 15,200 $
385 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 260 546,863,400 Rls. 16,200 $
386 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 451 546,321,571 Rls. 15,252 $
387 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 120 542,734,855 Rls. 16,733 $
388 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,013 538,579,936 Rls. 15,673 $
389 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 200 534,677,120 Rls. 16,480 $
390 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 92 534,338,930 Rls. 14,301 $
391 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 807 531,058,500 Rls. 16,300 $
392 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,904 528,750,905 Rls. 15,742 $
393 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 23 528,302,383 Rls. 16,292 $
394 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 1,200 527,629,092 Rls. 15,969 $
395 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 965 525,234,816 Rls. 14,422 $
396 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 270 524,939,696 Rls. 14,820 $
397 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 92 521,520,000 Rls. 16,000 $
398 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 249 519,482,310 Rls. 15,305 $
399 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 41 518,037,200 Rls. 15,972 $
400 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 108 517,258,500 Rls. 16,500 $
مجموع کل
64,987,923,434 ريال
مجموع کل
1,902,481 دلار