آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 بندر امام خميني تايوان 29261000 اكريلونيتريل 1,991,521 86,285,136,802 Rls. 2,802,375 $
2 11 1396 بندر امام خميني تايوان 29261000 اكريلونيتريل 993,891 43,061,569,863 Rls. 1,398,557 $
3 2 1396 بندر امام خميني تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 115,910 3,985,519,579 Rls. 122,865 $
4 5 1396 بندر امام خميني تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 85,218 2,975,743,169 Rls. 90,905 $
5 6 1396 بندر امام خميني تايوان 72173010 مفتول بيدوا يرابكاري شده يااندود شده باساير فلزات معمولي 101,287 2,742,664,743 Rls. 83,562 $
6 1 1396 بندر امام خميني تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 69,300 2,652,585,012 Rls. 81,774 $
7 7 1396 بندر امام خميني تايوان 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 67,211 2,492,150,780 Rls. 74,326 $
8 7 1396 بندر امام خميني تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 64,466 2,294,569,900 Rls. 68,786 $
9 10 1396 بندر امام خميني تايوان 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 48,880 1,920,157,920 Rls. 53,280 $
10 9 1396 بندر امام خميني تايوان 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 43,100 1,664,618,904 Rls. 47,151 $
11 5 1396 بندر امام خميني تايوان 84212190 ک ک ک ساير 10,351 1,591,309,775 Rls. 48,725 $
12 1 1396 بندر امام خميني تايوان 72173010 مفتول بيدوا يرابكاري شده يااندود شده باساير فلزات معمولي 38,973 998,722,878 Rls. 30,789 $
13 2 1396 بندر امام خميني تايوان 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 22,940 878,069,590 Rls. 27,070 $
14 5 1396 بندر امام خميني تايوان 84563000 ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 2,240 799,872,140 Rls. 24,370 $
15 3 1396 بندر امام خميني تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 23,100 794,423,784 Rls. 24,486 $
16 8 1396 بندر امام خميني تايوان 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 19,300 777,958,460 Rls. 22,804 $
17 8 1396 بندر امام خميني تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 20,150 758,798,568 Rls. 22,044 $
18 4 1396 بندر امام خميني تايوان 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 21,800 752,049,860 Rls. 23,108 $
مجموع کل
157,425,921,727 ريال
مجموع کل
5,046,977 دلار