آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 52 5,285,700 Rls. 150 $
202 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87141040 ک ک ک توپي و دنده زنجير چرخ با لوازم ترمزبندي حتي توام شده با زنجير 30 5,173,700 Rls. 140 $
203 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 52 4,216,550 Rls. 130 $
204 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 21 1,783,925 Rls. 55 $
مجموع کل
16,459,875 ريال
مجموع کل
475 دلار