آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 15,428,680 299,210,886,472 Rls. 9,120,470 $
2 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 4,164,160 57,738,681,000 Rls. 1,774,118 $
3 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 1,767,775 38,642,504,132 Rls. 1,062,770 $
4 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 1,388,490 34,681,322,445 Rls. 932,220 $
5 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 254,844 28,231,152,230 Rls. 863,206 $
6 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 940,255 26,408,804,163 Rls. 775,546 $
7 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 1,092,209 23,960,673,075 Rls. 713,923 $
8 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 1,060,777 21,698,986,663 Rls. 659,239 $
9 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 174,680 18,812,887,500 Rls. 579,750 $
10 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 761,023 16,801,392,105 Rls. 474,852 $
11 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 144,952 14,602,915,980 Rls. 405,820 $
12 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 621,755 14,105,816,435 Rls. 434,349 $
13 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 143,149 13,427,887,298 Rls. 410,062 $
14 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 112,058 12,007,767,915 Rls. 369,584 $
15 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 117,873 10,848,949,160 Rls. 334,390 $
16 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 343,569 8,784,138,444 Rls. 269,218 $
17 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 187,500 5,306,780,250 Rls. 163,630 $
18 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 267,631 5,222,984,023 Rls. 161,022 $
19 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 209,356 4,709,685,420 Rls. 144,958 $
20 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 179,898 4,287,089,724 Rls. 123,572 $
21 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 35030090 ک ک ک ساير 20,000 4,000,174,000 Rls. 109,432 $
22 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 35030090 ک ک ک ساير 20,000 3,893,214,000 Rls. 113,102 $
23 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 36,083 3,882,560,640 Rls. 107,940 $
24 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 44,094 3,877,644,750 Rls. 107,545 $
25 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 35030090 ک ک ک ساير 20,000 3,841,650,800 Rls. 113,183 $
26 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 35,001 3,826,435,794 Rls. 106,546 $
27 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 35030090 ک ک ک ساير 20,000 3,731,414,400 Rls. 104,847 $
28 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 35030090 ک ک ک ساير 20,000 3,685,788,000 Rls. 112,698 $
29 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 110,468 3,568,726,294 Rls. 104,138 $
30 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 20,000 3,510,186,750 Rls. 108,192 $
31 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40116310 ک ک ک داراي توليد داخلي مشابه 21,681 3,358,394,848 Rls. 103,603 $
32 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 106,250 3,287,800,000 Rls. 100,363 $
33 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 93,750 3,206,325,000 Rls. 88,968 $
34 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 46,144 3,061,898,736 Rls. 93,288 $
35 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 13,270 2,926,405,320 Rls. 80,057 $
36 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 32,700 2,875,188,200 Rls. 81,800 $
37 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 31,993 2,835,017,900 Rls. 87,425 $
38 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 34,641 2,767,590,426 Rls. 84,321 $
39 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 41,603 2,736,273,970 Rls. 84,206 $
40 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 54,297 2,540,695,269 Rls. 69,505 $
41 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87079010 بدنه برا ي وا نت 21,881 2,436,928,767 Rls. 75,133 $
42 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 18,848 2,289,492,430 Rls. 61,570 $
43 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 116,017 2,101,965,098 Rls. 64,778 $
44 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 54,297 2,071,194,952 Rls. 63,825 $
45 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 56,250 2,064,735,000 Rls. 55,722 $
46 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87079010 بدنه برا ي وا نت 21,880 2,054,460,240 Rls. 59,685 $
47 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 16,640 1,985,052,780 Rls. 53,220 $
48 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 56,163 1,920,819,530 Rls. 53,298 $
49 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 100,723 1,920,196,194 Rls. 59,185 $
50 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 12030000 كپرا (مغز نارگيل پوستکكنده و خشكکكرده Copra) 33,250 1,889,816,570 Rls. 57,950 $
51 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 09101290 زنجبيل خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 35,150 1,719,756,975 Rls. 52,725 $
52 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 9,862 1,716,427,200 Rls. 52,950 $
53 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 16,785 1,656,609,003 Rls. 45,320 $
54 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 56,250 1,628,576,016 Rls. 50,118 $
55 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20058000 ذرت شيرين (Zea mays نوع Sacchararta) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 47,248 1,600,989,280 Rls. 46,720 $
56 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87011000 ک تراكتورهاي كوچك قابل هدايت به وسيله انسان پياده (Pedestrain controlled): 22,532 1,591,860,387 Rls. 49,075 $
57 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 22,716 1,491,169,104 Rls. 45,432 $
58 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 16,512 1,484,192,678 Rls. 44,582 $
59 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 13,750 1,479,651,330 Rls. 39,670 $
60 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40117090 ک ک ک سا?ر 18,494 1,467,806,400 Rls. 43,920 $
61 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 16,654 1,458,863,278 Rls. 44,966 $
62 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 16,900 1,413,666,000 Rls. 42,300 $
63 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 15,180 1,408,052,000 Rls. 38,000 $
64 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 15,352 1,406,872,819 Rls. 41,449 $
65 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 34,520 1,389,588,510 Rls. 42,558 $
66 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 16,422 1,352,642,100 Rls. 41,100 $
67 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 70,434 1,352,448,527 Rls. 37,527 $
68 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 15,464 1,227,193,871 Rls. 34,761 $
69 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 17,226 1,224,356,865 Rls. 37,768 $
70 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 26,610 1,206,370,935 Rls. 37,185 $
71 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 09101190 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 18,000 1,205,584,200 Rls. 34,200 $
72 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 13,720 1,149,070,842 Rls. 34,270 $
73 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 56,045 1,148,486,178 Rls. 31,149 $
74 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 12,073 1,136,713,122 Rls. 31,097 $
75 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 16,010 1,130,434,080 Rls. 32,020 $
76 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 14,840 1,108,650,000 Rls. 30,000 $
77 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 14,841 1,096,809,264 Rls. 29,682 $
78 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 10,237 1,007,806,800 Rls. 28,600 $
79 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 18,000 951,777,000 Rls. 27,000 $
80 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 13,389 943,951,278 Rls. 26,778 $
81 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 13,970 924,336,640 Rls. 28,029 $
82 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 11,681 886,134,810 Rls. 27,148 $
83 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87085021 محورهاي غيرمحرک ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 8,183 852,305,124 Rls. 26,283 $
84 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 9,200 849,555,896 Rls. 26,185 $
85 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 8,927 804,282,363 Rls. 22,317 $
86 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87079010 بدنه برا ي وا نت 8,840 801,598,980 Rls. 24,357 $
87 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40103400 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر 9,411 801,288,941 Rls. 21,821 $
88 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 42,786 792,558,812 Rls. 22,492 $
89 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40103400 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر 8,696 742,316,430 Rls. 21,990 $
90 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 22029990 --- ساير 46,556 731,087,154 Rls. 20,286 $
91 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 7,916 727,392,468 Rls. 22,431 $
92 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 10,443 708,071,563 Rls. 21,723 $
93 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 7,885 696,595,011 Rls. 19,761 $
94 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 84159070 ک ک ک فن کويل 10,228 684,568,400 Rls. 21,100 $
95 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 18,039 678,269,990 Rls. 18,364 $
96 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 09101190 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 13,230 650,322,805 Rls. 19,895 $
97 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 23,000 639,127,450 Rls. 17,734 $
98 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 8,270 620,777,620 Rls. 17,616 $
99 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 12,006 594,273,522 Rls. 18,309 $
100 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 09101290 زنجبيل خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 10,626 592,318,742 Rls. 15,831 $
مجموع کل
802,572,909,855 ريال
مجموع کل
23,944,818 دلار