آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 1,505 176,946,462 Rls. 5,418 $
102 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 3,485 175,917,224 Rls. 4,879 $
103 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 610 157,785,040 Rls. 4,270 $
104 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 40082120 ک ک ک تكيهکگاه (ضربهکگير يا لرزهکگير) براساس لاستيك جهت سازهک 2,250 152,453,900 Rls. 4,700 $
105 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 3,809 142,711,890 Rls. 4,010 $
106 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 1,800 136,290,000 Rls. 4,200 $
107 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 87141060 ک ک ک باك بنزين موتورسيكلت 484 132,343,000 Rls. 3,560 $
108 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,466 129,370,500 Rls. 3,700 $
109 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 1,765 115,286,270 Rls. 3,530 $
110 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 70139920 ک ک ک بدون تزيين، صنايع دستي 1,493 109,648,906 Rls. 2,986 $
111 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 546 107,956,200 Rls. 2,904 $
112 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,260 100,586,790 Rls. 3,091 $
113 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 1,400 91,147,970 Rls. 2,810 $
114 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 1,100 82,328,482 Rls. 2,242 $
115 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 54026100 نخ ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,چندلاياکابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,001 79,461,756 Rls. 2,254 $
116 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 87141010 ک ک ک زين 720 78,513,600 Rls. 2,112 $
117 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 850 68,888,730 Rls. 2,010 $
118 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 1,000 65,644,000 Rls. 2,000 $
119 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 650 53,808,610 Rls. 1,570 $
120 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 470 53,245,450 Rls. 1,450 $
121 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 08072000 ک پاپايا 760 46,977,480 Rls. 1,320 $
122 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 40082120 ک ک ک تكيهکگاه (ضربهکگير يا لرزهکگير) براساس لاستيك جهت سازهک 660 46,090,800 Rls. 1,395 $
123 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 888 44,853,664 Rls. 1,244 $
124 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 240 42,480,680 Rls. 1,310 $
125 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 462 42,042,060 Rls. 1,294 $
126 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 570 39,912,320 Rls. 1,208 $
127 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 510 37,795,080 Rls. 1,020 $
128 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 490 36,946,294 Rls. 1,078 $
129 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 330 27,247,080 Rls. 840 $
130 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 160 23,717,700 Rls. 730 $
131 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 320 22,776,960 Rls. 640 $
132 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 08072000 ک پاپايا 204 10,312,016 Rls. 286 $
133 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 198 10,023,568 Rls. 278 $
134 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 120 8,590,400 Rls. 260 $
135 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 110 8,359,120 Rls. 253 $
مجموع کل
2,658,460,002 ريال
مجموع کل
76,852 دلار