آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 6 1396 شهيدرجايي تايلند 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 14,400 477,209,500 Rls. 14,500 $
402 10 1396 شهيدرجايي تايلند 72029950 موا د تلقيحي جوا نه زا (INOCULANT) داراي حداقل يكي از عناصر SR, ZR, CA, BA كه درصد وزني هر يك از آن مساوي يا كمترا ز9%باشد 5,000 476,673,650 Rls. 13,227 $
403 10 1396 شهيدرجايي تايلند 08039000 موز غير از موز سبز تازه يا خشك كرده 4,560 474,909,408 Rls. 13,452 $
404 11 1396 شهيدرجايي تايلند 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 9,000 465,317,370 Rls. 12,905 $
405 9 1396 شهيدرجايي تايلند 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 5,751 461,254,800 Rls. 13,400 $
406 7 1396 شهيدرجايي تايلند 28352200 فسفات هاي منو يا دي سديم 7,000 458,766,976 Rls. 13,727 $
407 5 1396 شهيدرجايي تايلند 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 8,000 456,330,000 Rls. 14,000 $
408 6 1396 شهيدرجايي تايلند 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 10,915 455,612,172 Rls. 13,908 $
409 7 1396 شهيدرجايي تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 19,800 447,025,920 Rls. 13,376 $
410 4 1396 شهيدرجايي تايلند 28353990 ساير پلي فسفاتها بغير از پيرو فسفات دي سديم 8,000 438,898,680 Rls. 13,522 $
411 4 1396 شهيدرجايي تايلند 83013000 قفل مغزي وکلوني برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي. 3,055 436,992,450 Rls. 13,450 $
412 12 1396 شهيدرجايي تايلند 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 2,745 435,705,870 Rls. 11,720 $
413 7 1396 شهيدرجايي تايلند 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 10,740 432,436,410 Rls. 12,897 $
414 7 1396 شهيدرجايي تايلند 28352400 فسفات هاي پتاسيم 6,500 431,455,604 Rls. 12,910 $
415 7 1396 شهيدرجايي تايلند 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 482 429,435,475 Rls. 12,808 $
416 9 1396 شهيدرجايي تايلند 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 10,030 427,648,368 Rls. 12,136 $
417 6 1396 شهيدرجايي تايلند 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 6,667 427,327,943 Rls. 12,984 $
418 9 1396 شهيدرجايي تايلند 25202000 ک گچ 19,051 424,210,534 Rls. 12,034 $
419 5 1396 شهيدرجايي تايلند 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 72,000 423,632,775 Rls. 12,872 $
420 5 1396 شهيدرجايي تايلند 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 10,756 422,987,365 Rls. 12,997 $
421 7 1396 شهيدرجايي تايلند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 8,232 418,771,360 Rls. 12,400 $
422 9 1396 شهيدرجايي تايلند 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 785 405,941,760 Rls. 11,520 $
423 5 1396 شهيدرجايي تايلند 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 1,233 403,609,206 Rls. 12,358 $
424 5 1396 شهيدرجايي تايلند 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 6,000 402,935,700 Rls. 12,300 $
425 8 1396 شهيدرجايي تايلند 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 785 402,796,800 Rls. 11,520 $
426 5 1396 شهيدرجايي تايلند 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 477 391,908,000 Rls. 12,000 $
427 12 1396 شهيدرجايي تايلند 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 22,500 385,361,600 Rls. 10,400 $
428 7 1396 شهيدرجايي تايلند 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 1,296 381,718,288 Rls. 11,246 $
429 9 1396 شهيدرجايي تايلند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,740 380,592,000 Rls. 10,800 $
430 12 1396 شهيدرجايي تايلند 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 2,736 355,987,800 Rls. 9,576 $
431 6 1396 شهيدرجايي تايلند 84159070 ک ک ک فن کويل 2,552 353,528,000 Rls. 10,700 $
432 4 1396 شهيدرجايي تايلند 48044900 سايرکاغذهاومقوا هاي کرا فت هرمترمربع بيش ا ز150وکمترا ز225گرم غيرمذکوردرجاي ديگر 19,674 351,747,346 Rls. 10,837 $
433 5 1396 شهيدرجايي تايلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 3,000 342,821,845 Rls. 10,541 $
434 7 1396 شهيدرجايي تايلند 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,640 336,025,800 Rls. 9,900 $
435 5 1396 شهيدرجايي تايلند 25233000 سيمان آلومينو 12,500 324,440,000 Rls. 10,000 $
436 11 1396 شهيدرجايي تايلند 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 48,000 316,713,060 Rls. 8,728 $
437 11 1396 شهيدرجايي تايلند 28352200 فسفات هاي منو يا دي سديم 6,000 315,425,220 Rls. 8,748 $
438 11 1396 شهيدرجايي تايلند 09101190 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 6,500 306,322,520 Rls. 8,380 $
439 12 1396 شهيدرجايي تايلند 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 16,416 303,756,925 Rls. 8,171 $
440 4 1396 شهيدرجايي تايلند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,779 292,561,265 Rls. 9,003 $
441 7 1396 شهيدرجايي تايلند 08011200 نارگيل در قسمت دروني پوسته 3,240 287,069,528 Rls. 8,504 $
442 7 1396 شهيدرجايي تايلند 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 4,880 282,748,632 Rls. 8,376 $
443 1 1396 شهيدرجايي تايلند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,640 280,091,520 Rls. 8,640 $
444 11 1396 شهيدرجايي تايلند 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 22,500 279,425,300 Rls. 7,700 $
445 7 1396 شهيدرجايي تايلند 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 18,180 267,398,470 Rls. 7,878 $
446 7 1396 شهيدرجايي تايلند 08072000 ک پاپايا 4,880 266,275,216 Rls. 7,888 $
447 5 1396 شهيدرجايي تايلند 25070010 کائولن 62,700 257,493,006 Rls. 7,873 $
448 11 1396 شهيدرجايي تايلند 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 1,120 255,878,000 Rls. 7,000 $
449 5 1396 شهيدرجايي تايلند 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 18,200 243,703,350 Rls. 7,425 $
450 6 1396 شهيدرجايي تايلند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 5,052 236,577,892 Rls. 7,132 $
451 7 1396 شهيدرجايي تايلند 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 3,380 230,897,880 Rls. 6,840 $
452 9 1396 شهيدرجايي تايلند 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 2,010 230,570,424 Rls. 6,531 $
453 5 1396 شهيدرجايي تايلند 08039000 موز غير از موز سبز تازه يا خشك كرده 2,280 220,337,034 Rls. 6,726 $
454 6 1396 شهيدرجايي تايلند 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 463 217,949,782 Rls. 6,571 $
455 6 1396 شهيدرجايي تايلند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,480 215,725,680 Rls. 6,480 $
456 12 1396 شهيدرجايي تايلند 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 380 204,915,475 Rls. 5,545 $
457 9 1396 شهيدرجايي تايلند 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 22,500 202,106,750 Rls. 5,750 $
458 1 1396 شهيدرجايي تايلند 40091110 لوله عايق الاستومري اسفنجي از EPDM يا NBR 2,302 200,987,761 Rls. 6,200 $
459 10 1396 شهيدرجايي تايلند 29055900 ساير مشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه الکل هاي غيرحلقوي غير از اتکلرووينول 1,440 192,787,819 Rls. 5,383 $
460 6 1396 شهيدرجايي تايلند 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 22,500 189,980,000 Rls. 5,750 $
461 4 1396 شهيدرجايي تايلند 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 1,380 182,188,642 Rls. 5,607 $
462 9 1396 شهيدرجايي تايلند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 750 171,586,266 Rls. 4,860 $
463 1 1396 شهيدرجايي تايلند 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 14 170,498,424 Rls. 5,258 $
464 10 1396 شهيدرجايي تايلند 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 1,886 148,719,152 Rls. 4,159 $
465 7 1396 شهيدرجايي تايلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 5,000 134,120,000 Rls. 4,000 $
466 10 1396 شهيدرجايي تايلند 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 275 127,484,400 Rls. 3,565 $
467 10 1396 شهيدرجايي تايلند 40151990 ساير دستکش هاو دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش غيرمذکور ازكائوچوي ولكانيره سفت نشده 1,714 108,902,340 Rls. 3,060 $
468 11 1396 شهيدرجايي تايلند 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 709 100,295,538 Rls. 2,764 $
469 7 1396 شهيدرجايي تايلند 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 843 98,044,690 Rls. 2,874 $
470 12 1396 شهيدرجايي تايلند 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 564 96,208,900 Rls. 2,588 $
471 7 1396 شهيدرجايي تايلند 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 420 96,004,350 Rls. 2,925 $
472 1 1396 شهيدرجايي تايلند 40081120 ورق عايق الاستومري اسفنجي از EPDN يا NBR 750 93,426,135 Rls. 2,882 $
473 9 1396 شهيدرجايي تايلند 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 212 81,686,276 Rls. 2,324 $
474 10 1396 شهيدرجايي تايلند 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 105 68,543,824 Rls. 1,926 $
475 9 1396 شهيدرجايي تايلند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 410 67,234,270 Rls. 1,910 $
476 10 1396 شهيدرجايي تايلند 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 229 61,655,760 Rls. 1,710 $
477 9 1396 شهيدرجايي تايلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 437 49,542,516 Rls. 1,410 $
478 7 1396 شهيدرجايي تايلند 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 218 43,444,755 Rls. 1,305 $
479 11 1396 شهيدرجايي تايلند 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 418 38,183,286 Rls. 1,052 $
480 11 1396 شهيدرجايي تايلند 87089221 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 124 37,537,342 Rls. 1,034 $
481 9 1396 شهيدرجايي تايلند 87082190 ک ک ک اجزا و قطعات 200 28,190,400 Rls. 800 $
482 9 1396 شهيدرجايي تايلند 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 170 23,961,840 Rls. 680 $
483 9 1396 شهيدرجايي تايلند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 151 23,045,652 Rls. 654 $
484 1 1396 شهيدرجايي تايلند 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 67 22,437,648 Rls. 692 $
485 9 1396 شهيدرجايي تايلند 94043000 کيسه خوا ب 186 19,613,142 Rls. 558 $
486 11 1396 شهيدرجايي تايلند 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 300 13,561,534 Rls. 371 $
487 7 1396 شهيدرجايي تايلند 09101290 زنجبيل خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 260 13,300,258 Rls. 394 $
488 5 1396 شهيدرجايي تايلند 95089090 جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 90 12,702,114 Rls. 387 $
489 7 1396 شهيدرجايي تايلند 84138120 تلمبه هاي تزريقي 25 12,031,200 Rls. 360 $
490 5 1396 شهيدرجايي تايلند 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 300 11,716,200 Rls. 360 $
491 9 1396 شهيدرجايي تايلند 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 250 11,071,935 Rls. 315 $
492 9 1396 شهيدرجايي تايلند 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 80 7,029,800 Rls. 200 $
493 7 1396 شهيدرجايي تايلند 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 13 6,491,745 Rls. 195 $
494 10 1396 شهيدرجايي تايلند 69029030 آجر ،بلوكه ،چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني بيش از7 درصدا ماکمترا ز45 درصد ان را الومين تشکيل ميدهد 39 3,603,900 Rls. 100 $
495 5 1396 شهيدرجايي تايلند 56089000 تورهاي گره باف از ريسماني ياطناب ا زموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 10 2,067,786 Rls. 63 $
مجموع کل
23,025,847,304 ريال
مجموع کل
675,487 دلار