آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 11 1396 شهيدرجايي تايلند 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 19,500 1,204,674,782 Rls. 33,283 $
302 7 1396 شهيدرجايي تايلند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 21,087 1,185,159,600 Rls. 35,600 $
303 12 1396 شهيدرجايي تايلند 29109000 ا پوا کسيدها...بايک حلقه سه عضوي (سه ا تم درحلقه )و مشتقات هالوژنه وسولفونه .نيتره يانيتروزه آنها,غير مذکوردرجاي ديگر. 7,520 1,169,388,696 Rls. 31,456 $
304 9 1396 شهيدرجايي تايلند 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 45,661 1,152,426,564 Rls. 32,704 $
305 11 1396 شهيدرجايي تايلند 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 10,946 1,144,520,128 Rls. 31,168 $
306 10 1396 شهيدرجايي تايلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 15,000 1,138,886,640 Rls. 31,602 $
307 11 1396 شهيدرجايي تايلند 08072000 ک پاپايا 12,000 1,137,927,360 Rls. 31,560 $
308 1 1396 شهيدرجايي تايلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 75,000 1,122,354,800 Rls. 34,600 $
309 6 1396 شهيدرجايي تايلند 29054500 گليسرول 40,000 1,118,577,600 Rls. 33,600 $
310 10 1396 شهيدرجايي تايلند 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 3,607 1,114,319,361 Rls. 31,611 $
311 10 1396 شهيدرجايي تايلند 08072000 ک پاپايا 12,000 1,114,194,240 Rls. 31,560 $
312 5 1396 شهيدرجايي تايلند 25202000 ک گچ 57,568 1,111,200,109 Rls. 33,995 $
313 4 1396 شهيدرجايي تايلند 84189940 ---كندانسور واپراتوردستگاههاي شماره 84181000، 84182100،84182900 3,105 1,099,431,000 Rls. 33,872 $
314 10 1396 شهيدرجايي تايلند 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 11,730 1,099,117,422 Rls. 30,498 $
315 12 1396 شهيدرجايي تايلند 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 2,385 1,095,719,940 Rls. 29,377 $
316 8 1396 شهيدرجايي تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 19,005 1,093,473,864 Rls. 32,053 $
317 9 1396 شهيدرجايي تايلند 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 48,000 1,092,035,172 Rls. 31,069 $
318 4 1396 شهيدرجايي تايلند 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 11,875 1,085,050,300 Rls. 33,340 $
319 7 1396 شهيدرجايي تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 18,800 1,081,142,100 Rls. 32,244 $
320 4 1396 شهيدرجايي تايلند 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 17,105 1,080,185,792 Rls. 33,242 $
321 8 1396 شهيدرجايي تايلند 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 11,051 1,069,560,384 Rls. 31,072 $
322 5 1396 شهيدرجايي تايلند 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 48,000 1,067,529,834 Rls. 32,751 $
323 8 1396 شهيدرجايي تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 72,499 1,057,157,340 Rls. 30,712 $
324 4 1396 شهيدرجايي تايلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 15,000 1,041,363,900 Rls. 31,998 $
325 8 1396 شهيدرجايي تايلند 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 53,084 1,038,346,600 Rls. 29,465 $
326 7 1396 شهيدرجايي تايلند 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 4,803 1,037,599,600 Rls. 33,200 $
327 7 1396 شهيدرجايي تايلند 25202000 ک گچ 37,845 1,036,641,920 Rls. 30,979 $
328 6 1396 شهيدرجايي تايلند 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 48,000 1,034,874,019 Rls. 31,445 $
329 6 1396 شهيدرجايي تايلند 25202000 ک گچ 58,960 1,021,720,286 Rls. 30,906 $
330 11 1396 شهيدرجايي تايلند 44191190 --- سا?ر 7,339 1,004,925,892 Rls. 27,884 $
331 5 1396 شهيدرجايي تايلند 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 57,600 1,002,129,638 Rls. 30,725 $
332 8 1396 شهيدرجايي تايلند 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 116,064 1,000,415,161 Rls. 29,190 $
333 11 1396 شهيدرجايي تايلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 63,200 990,747,348 Rls. 26,810 $
334 7 1396 شهيدرجايي تايلند 84159070 ک ک ک فن کويل 7,464 985,062,450 Rls. 29,365 $
335 6 1396 شهيدرجايي تايلند 38249990 ک ک ک ساير 14,700 954,268,728 Rls. 28,882 $
336 7 1396 شهيدرجايي تايلند 39269050 وا شرپلي ا تيلن درب شيشه دا رو 8,058 948,969,431 Rls. 27,817 $
337 5 1396 شهيدرجايي تايلند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 16,628 933,290,620 Rls. 28,500 $
338 4 1396 شهيدرجايي تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 17,640 923,272,290 Rls. 28,451 $
339 11 1396 شهيدرجايي تايلند 37079090 ساير فرآورده هاي شيميايي براي مصارف عکاسي...غيرمذکور 15,238 909,718,710 Rls. 24,774 $
340 6 1396 شهيدرجايي تايلند 85332100 مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت حدا کثر 20 وا ت 788 909,546,808 Rls. 27,632 $
341 7 1396 شهيدرجايي تايلند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 9,148 892,674,600 Rls. 26,300 $
342 6 1396 شهيدرجايي تايلند 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 10,445 888,597,000 Rls. 27,000 $
343 11 1396 شهيدرجايي تايلند 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 37,800 885,895,920 Rls. 24,570 $
344 9 1396 شهيدرجايي تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 19,296 885,593,779 Rls. 25,085 $
345 12 1396 شهيدرجايي تايلند 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 18,000 869,895,000 Rls. 23,400 $
346 8 1396 شهيدرجايي تايلند 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 10,055 865,300,236 Rls. 25,138 $
347 5 1396 شهيدرجايي تايلند 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 37,476 847,471,800 Rls. 26,040 $
348 9 1396 شهيدرجايي تايلند 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 38,400 837,829,440 Rls. 23,775 $
349 10 1396 شهيدرجايي تايلند 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 18,000 836,784,000 Rls. 23,400 $
350 6 1396 شهيدرجايي تايلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 12,000 826,204,800 Rls. 25,221 $
351 8 1396 شهيدرجايي تايلند 29054500 گليسرول 40,000 802,032,600 Rls. 23,300 $
352 9 1396 شهيدرجايي تايلند 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 6,405 796,672,600 Rls. 22,600 $
353 8 1396 شهيدرجايي تايلند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 13,229 783,856,080 Rls. 22,800 $
354 5 1396 شهيدرجايي تايلند 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 20,220 755,076,080 Rls. 23,120 $
355 4 1396 شهيدرجايي تايلند 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 38,400 754,104,960 Rls. 23,136 $
356 6 1396 شهيدرجايي تايلند 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 20,000 747,079,700 Rls. 22,700 $
357 8 1396 شهيدرجايي تايلند 37079090 ساير فرآورده هاي شيميايي براي مصارف عکاسي...غيرمذکور 15,070 744,551,712 Rls. 21,936 $
358 6 1396 شهيدرجايي تايلند 37079090 ساير فرآورده هاي شيميايي براي مصارف عکاسي...غيرمذکور 14,770 710,877,600 Rls. 21,600 $
359 12 1396 شهيدرجايي تايلند 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 24,552 705,219,778 Rls. 18,970 $
360 1 1396 شهيدرجايي تايلند 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 37,245 701,266,176 Rls. 21,632 $
361 10 1396 شهيدرجايي تايلند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 11,380 700,896,000 Rls. 19,600 $
362 12 1396 شهيدرجايي تايلند 84159040 ساير اجزا وقطعات تعرفه 84153000 4,372 689,797,264 Rls. 18,616 $
363 4 1396 شهيدرجايي تايلند 40081120 ورق عايق الاستومري اسفنجي از EPDN يا NBR 2,351 684,164,446 Rls. 21,054 $
364 10 1396 شهيدرجايي تايلند 29141200 بوتانون (متيل اتيل ستن) 12,800 674,198,016 Rls. 18,944 $
365 10 1396 شهيدرجايي تايلند 28364000 کربنات هاي پتاسيم 24,000 668,262,000 Rls. 18,543 $
366 8 1396 شهيدرجايي تايلند 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 5,779 667,727,150 Rls. 19,483 $
367 5 1396 شهيدرجايي تايلند 37079090 ساير فرآورده هاي شيميايي براي مصارف عکاسي...غيرمذکور 13,379 665,089,620 Rls. 20,436 $
368 9 1396 شهيدرجايي تايلند 28364000 کربنات هاي پتاسيم 24,000 659,673,000 Rls. 18,721 $
369 7 1396 شهيدرجايي تايلند 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 11,998 658,747,354 Rls. 19,408 $
370 5 1396 شهيدرجايي تايلند 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 56,250 651,547,050 Rls. 19,950 $
371 12 1396 شهيدرجايي تايلند 09101190 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 17,325 647,359,212 Rls. 17,518 $
372 9 1396 شهيدرجايي تايلند 29141200 بوتانون (متيل اتيل ستن) 12,800 642,741,120 Rls. 18,240 $
373 1 1396 شهيدرجايي تايلند 48059290 سايرکاغذهاومقوا هاي قشرنزده وا ندود نشده غيرمذکور بوزن بيش ا ز150gوکمترا ز225g 36,295 620,761,950 Rls. 19,148 $
374 12 1396 شهيدرجايي تايلند 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 6,641 617,207,231 Rls. 16,603 $
375 10 1396 شهيدرجايي تايلند 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 6,787 611,518,762 Rls. 16,968 $
376 12 1396 شهيدرجايي تايلند 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 3,964 604,788,617 Rls. 16,215 $
377 7 1396 شهيدرجايي تايلند 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 3,514 604,233,600 Rls. 18,080 $
378 8 1396 شهيدرجايي تايلند 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 3,773 601,525,423 Rls. 17,551 $
379 8 1396 شهيدرجايي تايلند 70023900 لوله ا زشيشه, کارنشده, که درجاي ديگرذکرنشده باشد. 21,026 587,943,324 Rls. 17,322 $
380 4 1396 شهيدرجايي تايلند 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 19,813 587,208,015 Rls. 18,074 $
381 11 1396 شهيدرجايي تايلند 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 7,962 577,117,151 Rls. 15,716 $
382 12 1396 شهيدرجايي تايلند 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 4,464 574,534,800 Rls. 15,403 $
383 4 1396 شهيدرجايي تايلند 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 6,977 546,974,024 Rls. 16,835 $
384 9 1396 شهيدرجايي تايلند 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 3,000 544,838,490 Rls. 15,461 $
385 4 1396 شهيدرجايي تايلند 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 6,768 539,358,481 Rls. 16,617 $
386 4 1396 شهيدرجايي تايلند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 9,944 537,299,400 Rls. 16,520 $
387 7 1396 شهيدرجايي تايلند 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 2,016 530,976,960 Rls. 15,888 $
388 5 1396 شهيدرجايي تايلند 08072000 ک پاپايا 6,000 530,695,800 Rls. 16,200 $
389 5 1396 شهيدرجايي تايلند 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 23,110 527,289,315 Rls. 16,177 $
390 4 1396 شهيدرجايي تايلند 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 12,000 523,503,900 Rls. 16,129 $
391 10 1396 شهيدرجايي تايلند 44011200 ک ک غ?ر از سوزن? برگ­ها 3,700 521,714,800 Rls. 14,800 $
392 9 1396 شهيدرجايي تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 16,800 510,072,192 Rls. 14,448 $
393 12 1396 شهيدرجايي تايلند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 1,856 508,373,236 Rls. 13,744 $
394 7 1396 شهيدرجايي تايلند 25070010 کائولن 120,000 506,973,600 Rls. 15,120 $
395 6 1396 شهيدرجايي تايلند 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 18,000 502,208,000 Rls. 15,200 $
396 5 1396 شهيدرجايي تايلند 48059290 سايرکاغذهاومقوا هاي قشرنزده وا ندود نشده غيرمذکور بوزن بيش ا ز150gوکمترا ز225g 23,651 490,195,356 Rls. 15,010 $
397 6 1396 شهيدرجايي تايلند 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 2,955 486,626,681 Rls. 14,900 $
398 11 1396 شهيدرجايي تايلند 08039000 موز غير از موز سبز تازه يا خشك كرده 4,560 485,025,312 Rls. 13,452 $
399 11 1396 شهيدرجايي تايلند 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 3,744 484,717,200 Rls. 13,200 $
400 11 1396 شهيدرجايي تايلند 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 1,211 480,306,094 Rls. 13,140 $
مجموع کل
81,798,100,236 ريال
مجموع کل
2,387,149 دلار