آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 8 1396 شهيدرجايي تايلند 28353910 --- سديم اسيد پيروفسفات (دي­سديم پيرو فسفات) 60,000 2,950,106,400 Rls. 86,475 $
202 11 1396 شهيدرجايي تايلند 28353990 ساير پلي فسفاتها بغير از پيرو فسفات دي سديم 44,000 2,937,852,671 Rls. 80,539 $
203 8 1396 شهيدرجايي تايلند 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 40,000 2,925,119,160 Rls. 85,743 $
204 4 1396 شهيدرجايي تايلند 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 41,065 2,916,040,500 Rls. 89,840 $
205 11 1396 شهيدرجايي تايلند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 94,026 2,902,185,268 Rls. 79,975 $
206 7 1396 شهيدرجايي تايلند 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 40,000 2,866,939,200 Rls. 85,504 $
207 1 1396 شهيدرجايي تايلند 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 17,175 2,861,581,824 Rls. 88,277 $
208 12 1396 شهيدرجايي تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 110,160 2,834,338,221 Rls. 77,185 $
209 6 1396 شهيدرجايي تايلند 23099010 خوراك اماده ابزيان 60,000 2,808,647,950 Rls. 85,572 $
210 10 1396 شهيدرجايي تايلند 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 12,655 2,780,734,782 Rls. 77,761 $
211 10 1396 شهيدرجايي تايلند 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 297,941 2,776,314,630 Rls. 78,788 $
212 8 1396 شهيدرجايي تايلند 84159070 ک ک ک فن کويل 27,153 2,703,537,890 Rls. 79,130 $
213 5 1396 شهيدرجايي تايلند 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 305,940 2,697,953,340 Rls. 82,772 $
214 10 1396 شهيدرجايي تايلند 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 39,999 2,671,232,187 Rls. 74,121 $
215 6 1396 شهيدرجايي تايلند 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 15,171 2,657,543,680 Rls. 80,121 $
216 6 1396 شهيدرجايي تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 138,891 2,593,124,600 Rls. 79,400 $
217 10 1396 شهيدرجايي تايلند 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 119,430 2,585,987,830 Rls. 71,575 $
218 1 1396 شهيدرجايي تايلند 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 26,066 2,567,505,600 Rls. 79,200 $
219 10 1396 شهيدرجايي تايلند 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 80,000 2,556,909,949 Rls. 70,948 $
220 10 1396 شهيدرجايي تايلند 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 16,000 2,486,557,120 Rls. 69,535 $
221 9 1396 شهيدرجايي تايلند 70199010 ا لياف بافته نشده بصورت حجمي يا فلاکس 4,472 2,482,500,000 Rls. 70,450 $
222 11 1396 شهيدرجايي تايلند 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 113,306 2,473,453,184 Rls. 67,406 $
223 6 1396 شهيدرجايي تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 39,965 2,421,983,904 Rls. 73,020 $
224 7 1396 شهيدرجايي تايلند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 96,284 2,415,960,000 Rls. 72,054 $
225 9 1396 شهيدرجايي تايلند 96089100 سرقلم, ونوک سرقلم. 1,823 2,347,532,000 Rls. 66,600 $
226 1 1396 شهيدرجايي تايلند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 78,593 2,292,903,619 Rls. 70,734 $
227 11 1396 شهيدرجايي تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 107,965 2,292,205,356 Rls. 63,165 $
228 7 1396 شهيدرجايي تايلند 48059290 سايرکاغذهاومقوا هاي قشرنزده وا ندود نشده غيرمذکور بوزن بيش ا ز150gوکمترا ز225g 108,204 2,291,127,730 Rls. 69,344 $
229 5 1396 شهيدرجايي تايلند 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 49,200 2,281,010,400 Rls. 69,308 $
230 12 1396 شهيدرجايي تايلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 15,100 2,277,669,688 Rls. 61,634 $
231 9 1396 شهيدرجايي تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 37,600 2,231,718,300 Rls. 63,329 $
232 8 1396 شهيدرجايي تايلند 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 99,850 2,211,876,823 Rls. 64,424 $
233 6 1396 شهيدرجايي تايلند 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 10,354 2,204,929,512 Rls. 66,232 $
234 8 1396 شهيدرجايي تايلند 56081900 تورگره بافته از موادنسجي سنتتيک يامصنوعي( با ستثناء تورماهيگيري ). 23,968 2,201,277,333 Rls. 64,228 $
235 6 1396 شهيدرجايي تايلند 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 30,742 2,199,624,944 Rls. 67,257 $
236 11 1396 شهيدرجايي تايلند 48059290 سايرکاغذهاومقوا هاي قشرنزده وا ندود نشده غيرمذکور بوزن بيش ا ز150gوکمترا ز225g 143,113 2,188,503,445 Rls. 59,598 $
237 11 1396 شهيدرجايي تايلند 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 5,860 2,168,920,952 Rls. 59,768 $
238 12 1396 شهيدرجايي تايلند 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 20,123 2,158,552,757 Rls. 58,065 $
239 10 1396 شهيدرجايي تايلند 48059290 سايرکاغذهاومقوا هاي قشرنزده وا ندود نشده غيرمذکور بوزن بيش ا ز150gوکمترا ز225g 141,878 2,139,158,427 Rls. 58,948 $
240 12 1396 شهيدرجايي تايلند 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 24,896 2,134,068,050 Rls. 57,406 $
241 9 1396 شهيدرجايي تايلند 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 328,689 2,101,889,646 Rls. 59,645 $
242 6 1396 شهيدرجايي تايلند 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 57,000 2,101,038,240 Rls. 63,840 $
243 11 1396 شهيدرجايي تايلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 112,500 2,065,115,389 Rls. 56,495 $
244 5 1396 شهيدرجايي تايلند 84159070 ک ک ک فن کويل 17,915 2,024,778,625 Rls. 61,789 $
245 7 1396 شهيدرجايي تايلند 96089100 سرقلم, ونوک سرقلم. 1,548 2,006,770,500 Rls. 59,850 $
246 5 1396 شهيدرجايي تايلند 56081900 تورگره بافته از موادنسجي سنتتيک يامصنوعي( با ستثناء تورماهيگيري ). 24,330 1,997,790,221 Rls. 61,171 $
247 7 1396 شهيدرجايي تايلند 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 49,500 1,982,552,220 Rls. 58,410 $
248 10 1396 شهيدرجايي تايلند 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 96,000 1,954,688,026 Rls. 56,643 $
249 12 1396 شهيدرجايي تايلند 96089100 سرقلم, ونوک سرقلم. 1,314 1,947,970,000 Rls. 52,400 $
250 11 1396 شهيدرجايي تايلند 96089100 سرقلم, ونوک سرقلم. 1,372 1,936,442,000 Rls. 52,400 $
251 9 1396 شهيدرجايي تايلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 111,975 1,914,518,720 Rls. 54,328 $
252 1 1396 شهيدرجايي تايلند 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 13,345 1,900,603,566 Rls. 58,632 $
253 4 1396 شهيدرجايي تايلند 40091110 لوله عايق الاستومري اسفنجي از EPDM يا NBR 17,584 1,868,123,948 Rls. 57,490 $
254 6 1396 شهيدرجايي تايلند 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 22,044 1,864,296,000 Rls. 56,000 $
255 10 1396 شهيدرجايي تايلند 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 202 1,845,394,800 Rls. 51,605 $
256 10 1396 شهيدرجايي تايلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 24,000 1,809,021,120 Rls. 50,588 $
257 8 1396 شهيدرجايي تايلند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 24,931 1,773,286,964 Rls. 51,740 $
258 7 1396 شهيدرجايي تايلند 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 60,000 1,740,397,185 Rls. 51,906 $
259 7 1396 شهيدرجايي تايلند 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 23,378 1,700,735,175 Rls. 50,723 $
260 10 1396 شهيدرجايي تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 88,722 1,696,618,000 Rls. 50,600 $
261 7 1396 شهيدرجايي تايلند 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 41,800 1,682,434,800 Rls. 49,421 $
262 5 1396 شهيدرجايي تايلند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 15,690 1,667,955,000 Rls. 51,000 $
263 10 1396 شهيدرجايي تايلند 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 17,408 1,654,246,321 Rls. 45,902 $
264 9 1396 شهيدرجايي تايلند 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 13,074 1,652,262,640 Rls. 46,886 $
265 7 1396 شهيدرجايي تايلند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 54,000 1,651,418,754 Rls. 48,407 $
266 9 1396 شهيدرجايي تايلند 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 20,934 1,625,711,425 Rls. 46,049 $
267 9 1396 شهيدرجايي تايلند 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 17,408 1,620,508,674 Rls. 45,902 $
268 6 1396 شهيدرجايي تايلند 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 188,408 1,584,151,440 Rls. 47,760 $
269 9 1396 شهيدرجايي تايلند 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 38,000 1,527,073,320 Rls. 43,320 $
270 4 1396 شهيدرجايي تايلند 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 192,792 1,520,627,899 Rls. 46,859 $
271 7 1396 شهيدرجايي تايلند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 13,731 1,513,134,360 Rls. 44,580 $
272 4 1396 شهيدرجايي تايلند 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 4,462 1,510,974,117 Rls. 46,552 $
273 10 1396 شهيدرجايي تايلند 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 30,360 1,505,177,524 Rls. 42,046 $
274 7 1396 شهيدرجايي تايلند 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 15,769 1,503,325,932 Rls. 44,835 $
275 6 1396 شهيدرجايي تايلند 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 76,800 1,500,614,976 Rls. 45,720 $
276 8 1396 شهيدرجايي تايلند 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 38,000 1,484,343,650 Rls. 43,510 $
277 12 1396 شهيدرجايي تايلند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 39,700 1,471,043,800 Rls. 39,700 $
278 9 1396 شهيدرجايي تايلند 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 71,352 1,425,754,944 Rls. 40,458 $
279 10 1396 شهيدرجايي تايلند 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 19,903 1,403,201,306 Rls. 39,806 $
280 12 1396 شهيدرجايي تايلند 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 8,000 1,397,780,000 Rls. 37,600 $
281 4 1396 شهيدرجايي تايلند 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 21,074 1,368,039,784 Rls. 42,148 $
282 8 1396 شهيدرجايي تايلند 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 57,600 1,358,690,112 Rls. 39,643 $
283 9 1396 شهيدرجايي تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 50,525 1,350,697,888 Rls. 39,410 $
284 9 1396 شهيدرجايي تايلند 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 13,500 1,321,241,625 Rls. 37,125 $
285 1 1396 شهيدرجايي تايلند 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 2,942 1,321,024,224 Rls. 40,747 $
286 4 1396 شهيدرجايي تايلند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 5,220 1,315,401,285 Rls. 40,535 $
287 5 1396 شهيدرجايي تايلند 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 8,907 1,299,669,411 Rls. 39,863 $
288 1 1396 شهيدرجايي تايلند 84189940 ---كندانسور واپراتوردستگاههاي شماره 84181000، 84182100،84182900 1,376 1,297,120,000 Rls. 40,000 $
289 9 1396 شهيدرجايي تايلند 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 49,180 1,294,424,485 Rls. 36,720 $
290 11 1396 شهيدرجايي تايلند 29054500 گليسرول 60,000 1,291,577,250 Rls. 34,950 $
291 11 1396 شهيدرجايي تايلند 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 24,715 1,288,259,500 Rls. 35,500 $
292 8 1396 شهيدرجايي تايلند 28364000 کربنات هاي پتاسيم 48,000 1,282,344,000 Rls. 37,416 $
293 10 1396 شهيدرجايي تايلند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 21,087 1,266,968,400 Rls. 35,600 $
294 6 1396 شهيدرجايي تايلند 87141040 ک ک ک توپي و دنده زنجير چرخ با لوازم ترمزبندي حتي توام شده با زنجير 20,005 1,266,744,390 Rls. 38,490 $
295 6 1396 شهيدرجايي تايلند 28364000 کربنات هاي پتاسيم 48,000 1,249,164,000 Rls. 37,956 $
296 7 1396 شهيدرجايي تايلند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 37,724 1,242,175,872 Rls. 37,743 $
297 8 1396 شهيدرجايي تايلند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 40,000 1,236,167,640 Rls. 36,420 $
298 1 1396 شهيدرجايي تايلند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 21,087 1,235,049,600 Rls. 38,100 $
299 1 1396 شهيدرجايي تايلند 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 18,863 1,228,598,816 Rls. 37,901 $
300 4 1396 شهيدرجايي تايلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 74,925 1,205,918,919 Rls. 37,054 $
مجموع کل
195,348,237,654 ريال
مجموع کل
5,681,320 دلار