آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 1,306 43,179,677,394 Rls. 1,170,914 $
2 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 147 36,446,146,296 Rls. 974,105 $
3 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 620 34,758,169,313 Rls. 1,033,009 $
4 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,004 32,167,992,614 Rls. 893,029 $
5 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 998 31,301,571,069 Rls. 840,442 $
6 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 484 24,354,557,700 Rls. 659,087 $
7 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 495 21,918,453,890 Rls. 669,213 $
8 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 380 21,264,087,956 Rls. 603,442 $
9 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 300 17,006,324,000 Rls. 496,201 $
10 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 1,784 11,703,945,530 Rls. 316,734 $
11 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 4,900 11,598,376,272 Rls. 329,144 $
12 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 5,444 10,140,979,039 Rls. 306,122 $
13 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 4,150 8,527,304,808 Rls. 262,872 $
14 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 57 8,294,819,068 Rls. 244,874 $
15 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 973 8,017,899,633 Rls. 228,132 $
16 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 815 7,158,798,816 Rls. 199,331 $
17 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 4,590 6,853,140,000 Rls. 196,000 $
18 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 893 6,496,411,026 Rls. 175,807 $
19 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 596 5,620,461,000 Rls. 159,500 $
20 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 3,085 4,883,855,388 Rls. 131,615 $
21 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 148 4,455,591,802 Rls. 132,884 $
22 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90029000 عدسي,منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيکي,ا زهرماده, سوا رشده, که درجاي ديگري مذکورنباشند. 242 3,511,530,000 Rls. 108,250 $
23 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 1,285 3,386,064,620 Rls. 104,366 $
24 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 113 3,040,043,580 Rls. 81,252 $
25 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 811 3,024,016,259 Rls. 91,885 $
26 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85235210 ک ک ک كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 1,656 2,974,524,091 Rls. 79,501 $
27 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 24 2,963,240,239 Rls. 84,092 $
28 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,556 2,661,090,744 Rls. 78,132 $
29 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 43 2,650,809,658 Rls. 79,918 $
30 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85235210 ک ک ک كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 3,426 2,489,212,320 Rls. 70,640 $
31 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 164 2,409,270,400 Rls. 65,200 $
32 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 29 2,245,048,560 Rls. 62,781 $
33 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85261000 دستگاههاي را دا ر 2 2,136,314,779 Rls. 65,858 $
34 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 568 2,038,677,000 Rls. 54,840 $
35 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 96089100 سرقلم, ونوک سرقلم. 1,370 1,812,233,908 Rls. 55,214 $
36 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 556 1,771,217,360 Rls. 54,620 $
37 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 350 1,710,050,000 Rls. 46,000 $
38 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 943 1,669,364,250 Rls. 47,538 $
39 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 96089100 سرقلم, ونوک سرقلم. 1,176 1,532,159,200 Rls. 47,216 $
40 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 1,114 1,524,412,743 Rls. 46,111 $
41 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 900 1,514,838,868 Rls. 41,784 $
42 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 4,750 1,438,638,000 Rls. 40,750 $
43 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 600 1,402,109,680 Rls. 42,437 $
44 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85258090 ک ک ک ساير 465 1,382,788,260 Rls. 37,197 $
45 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85402000 ک لامپکها و لولهکها براي دوربين تلويزيون؛ مبدلکها و تشديدكنندهکهاي تصوير؛ ساير لامپکها و لولهکهاي فتوكاتود 38 1,303,514,484 Rls. 40,169 $
46 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 689 1,280,496,025 Rls. 35,475 $
47 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 111 1,246,054,900 Rls. 34,331 $
48 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 751 1,197,321,782 Rls. 36,381 $
49 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 730 1,194,765,000 Rls. 35,750 $
50 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 1,054 1,125,008,489 Rls. 34,669 $
51 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 114 1,110,327,830 Rls. 34,218 $
52 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 1,167 1,109,345,400 Rls. 34,200 $
53 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90015010 عدسي عينک تک کانون ا زسايرموا د 850 1,107,915,027 Rls. 29,900 $
54 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 641 1,090,760,684 Rls. 31,425 $
55 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 337 1,078,444,120 Rls. 29,185 $
56 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 444 1,078,218,624 Rls. 29,904 $
57 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 539 1,010,994,576 Rls. 28,231 $
58 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 1,044 998,986,835 Rls. 30,518 $
59 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 12 992,786,400 Rls. 30,600 $
60 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 667 992,445,218 Rls. 30,608 $
61 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 1,010 906,519,712 Rls. 27,946 $
62 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90015010 عدسي عينک تک کانون ا زسايرموا د 500 894,941,250 Rls. 25,397 $
63 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 216 890,335,662 Rls. 27,438 $
64 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 680 879,232,400 Rls. 27,100 $
65 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 500 827,500,000 Rls. 23,483 $
66 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 473 816,440,758 Rls. 25,094 $
67 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 76161010 ميخ پرچ از آلومينيوم 42 803,112,750 Rls. 24,750 $
68 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 895 797,024,370 Rls. 23,798 $
69 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 490 777,737,493 Rls. 22,038 $
70 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 96089100 سرقلم, ونوک سرقلم. 548 725,084,425 Rls. 22,355 $
71 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 3,476 697,410,339 Rls. 20,192 $
72 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90015010 عدسي عينک تک کانون ا زسايرموا د 250 592,658,227 Rls. 16,445 $
73 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 79 591,832,735 Rls. 18,005 $
74 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 96089100 سرقلم, ونوک سرقلم. 430 569,449,090 Rls. 17,555 $
75 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85332100 مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت حدا کثر 20 وا ت 412 499,456,530 Rls. 14,715 $
76 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 2 490,328,550 Rls. 13,950 $
77 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 16021010 فراورده ها? هموژن?زه شده؛ غذاها? رژ?م? ( چ?کن م?ت ) 1,696 476,838,600 Rls. 14,700 $
78 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 16021010 فراورده ها? هموژن?زه شده؛ غذاها? رژ?م? ( چ?کن م?ت ) 2,031 459,438,950 Rls. 14,050 $
79 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,149 446,366,704 Rls. 13,758 $
80 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 96 436,906,960 Rls. 11,760 $
81 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85285290 ک ک ک ساير 632 436,357,440 Rls. 12,360 $
82 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 590 432,672,000 Rls. 12,000 $
83 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 286 423,577,200 Rls. 11,845 $
84 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 81019900 مصنوعات ا زتنگستن, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 135 393,009,998 Rls. 11,942 $
85 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 68 389,220,000 Rls. 12,000 $
86 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 804 386,749,810 Rls. 11,807 $
87 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 682 386,710,074 Rls. 10,866 $
88 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 59 354,905,484 Rls. 9,604 $
89 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 839 337,876,504 Rls. 9,060 $
90 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 446 323,995,410 Rls. 8,686 $
91 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 87141090 ک ک ک ساير 745 322,200,554 Rls. 9,027 $
92 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 270 320,301,000 Rls. 9,000 $
93 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 220 312,873,220 Rls. 9,580 $
94 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90192010 ---نبولايزر 117 310,038,954 Rls. 9,007 $
95 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 216 304,461,696 Rls. 8,624 $
96 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 87141090 ک ک ک ساير 404 296,686,667 Rls. 8,379 $
97 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 117 293,410,800 Rls. 8,205 $
98 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 503 281,773,110 Rls. 8,070 $
99 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 181 270,056,000 Rls. 8,000 $
100 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 241 269,969,816 Rls. 8,283 $
مجموع کل
445,779,063,769 ريال
مجموع کل
12,634,477 دلار