آمار کل " واردات از" کشور (بنگلادش) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 3,088,130 124,115,001,789 Rls. 3,826,217 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 2,053,220 83,143,898,913 Rls. 2,562,483 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 401,280 13,305,649,000 Rls. 410,070 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 193,000 10,554,056,542 Rls. 325,293 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 32012000 عصاره درخت ابريشم يا شب خسب 200,000 9,804,703,000 Rls. 302,157 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 192,735 5,688,390,448 Rls. 175,344 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 68,000 2,939,749,260 Rls. 90,640 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 43,000 2,209,147,850 Rls. 68,110 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 53039000 ک ساير 30,000 814,146,660 Rls. 25,088 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 53031090 کنف وسايرا لياف نسجي از پوسته ساقه نباتات خام ياخيسانده بجزا لياف کهنه کنف به استثناي كتان ، شاهدانه ورامي 30,000 811,348,000 Rls. 25,029 $
مجموع کل
253,386,091,462 ريال
مجموع کل
7,810,431 دلار