آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 قزوين بلژيك 33051000 شامپوها 17,340 3,233,738,808 Rls. 99,515 $
102 4 1396 قزوين بلژيك 35021100 آلبومين تخم پرندگان , خشک کرده 12,027 3,086,034,496 Rls. 94,824 $
103 6 1396 قزوين بلژيك 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 4,469 2,877,958,843 Rls. 87,598 $
104 8 1396 قزوين بلژيك 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 5,677 2,764,941,675 Rls. 80,653 $
105 1 1396 قزوين بلژيك 21069020 ا مولسيفاير 15,600 2,706,229,656 Rls. 83,453 $
106 4 1396 قزوين بلژيك 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 20,577 2,607,394,349 Rls. 80,342 $
107 3 1396 قزوين بلژيك 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 8,202 2,585,455,853 Rls. 79,684 $
108 9 1396 قزوين بلژيك 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 1,263 2,540,636,633 Rls. 72,105 $
109 8 1396 قزوين بلژيك 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 9,984 2,413,227,982 Rls. 70,928 $
110 6 1396 قزوين بلژيك 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 3,938 2,260,672,068 Rls. 69,017 $
111 3 1396 قزوين بلژيك 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 3,842 2,215,838,592 Rls. 68,311 $
112 1 1396 قزوين بلژيك 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 2,098 2,213,135,652 Rls. 68,273 $
113 9 1396 قزوين بلژيك 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 1,788 2,173,361,736 Rls. 62,158 $
114 12 1396 قزوين بلژيك 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 615 2,108,394,680 Rls. 57,383 $
115 7 1396 قزوين بلژيك 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 13,390 2,107,816,355 Rls. 62,100 $
116 5 1396 قزوين بلژيك 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 18,000 2,032,992,133 Rls. 62,573 $
117 12 1396 قزوين بلژيك 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 2,540 2,010,343,180 Rls. 54,872 $
118 3 1396 قزوين بلژيك 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 1,881 1,963,698,816 Rls. 60,532 $
119 4 1396 قزوين بلژيك 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 1,276 1,933,076,700 Rls. 59,564 $
120 2 1396 قزوين بلژيك 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 18,000 1,923,128,040 Rls. 59,305 $
121 7 1396 قزوين بلژيك 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 15,184 1,890,878,452 Rls. 56,508 $
122 9 1396 قزوين بلژيك 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 3,150 1,853,852,625 Rls. 52,584 $
123 2 1396 قزوين بلژيك 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 497 1,805,686,302 Rls. 55,666 $
124 2 1396 قزوين بلژيك 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 1,674 1,805,101,893 Rls. 55,648 $
125 12 1396 قزوين بلژيك 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 4,262 1,800,225,874 Rls. 48,811 $
126 2 1396 قزوين بلژيك 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 3,067 1,675,479,120 Rls. 51,687 $
127 2 1396 قزوين بلژيك 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 1,941 1,572,898,772 Rls. 48,572 $
128 11 1396 قزوين بلژيك 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 1,117 1,555,359,135 Rls. 42,550 $
129 2 1396 قزوين بلژيك 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 1,365 1,547,858,802 Rls. 47,717 $
130 9 1396 قزوين بلژيك 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 3,263 1,498,864,299 Rls. 42,498 $
131 5 1396 قزوين بلژيك 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 4,396 1,459,829,810 Rls. 44,948 $
132 4 1396 قزوين بلژيك 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 2,701 1,425,405,555 Rls. 43,919 $
133 10 1396 قزوين بلژيك 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,504 1,386,026,901 Rls. 38,700 $
134 12 1396 قزوين بلژيك 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,755 1,378,052,825 Rls. 37,600 $
135 9 1396 قزوين بلژيك 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 1,206 1,368,720,707 Rls. 39,936 $
136 10 1396 قزوين بلژيك 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 532 1,356,701,740 Rls. 38,024 $
137 4 1396 قزوين بلژيك 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 11,434 1,355,130,983 Rls. 41,750 $
138 5 1396 قزوين بلژيك 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 4,370 1,309,293,488 Rls. 40,307 $
139 7 1396 قزوين بلژيك 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 814 1,250,233,746 Rls. 37,312 $
140 12 1396 قزوين بلژيك 85061030 قوه هاي دکمه ا ي (cell round ) بابي اكسيد منگنز 102 1,108,424,060 Rls. 29,816 $
141 4 1396 قزوين بلژيك 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 1,840 1,055,236,365 Rls. 32,514 $
142 2 1396 قزوين بلژيك 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 1,762 1,044,471,259 Rls. 32,188 $
143 6 1396 قزوين بلژيك 35021100 آلبومين تخم پرندگان , خشک کرده 3,600 986,571,360 Rls. 29,860 $
144 6 1396 قزوين بلژيك 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 583 970,579,028 Rls. 29,508 $
145 9 1396 قزوين بلژيك 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 718 930,050,604 Rls. 26,386 $
146 5 1396 قزوين بلژيك 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 894 876,215,019 Rls. 26,965 $
147 6 1396 قزوين بلژيك 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 10,299 871,034,248 Rls. 26,847 $
148 11 1396 قزوين بلژيك 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 368 837,973,670 Rls. 22,924 $
149 3 1396 قزوين بلژيك 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 388 822,603,787 Rls. 25,358 $
150 4 1396 قزوين بلژيك 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 1,014 815,800,670 Rls. 25,142 $
151 5 1396 قزوين بلژيك 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 390 800,929,328 Rls. 24,655 $
152 10 1396 قزوين بلژيك 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 8,477 732,273,117 Rls. 20,309 $
153 1 1396 قزوين بلژيك 35021100 آلبومين تخم پرندگان , خشک کرده 3,000 721,952,100 Rls. 22,263 $
154 10 1396 قزوين بلژيك 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 415 690,803,430 Rls. 19,243 $
155 7 1396 قزوين بلژيك 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 198 670,725,333 Rls. 20,017 $
156 3 1396 قزوين بلژيك 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 5,107 666,852,124 Rls. 20,554 $
157 6 1396 قزوين بلژيك 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 340 618,796,658 Rls. 18,885 $
158 4 1396 قزوين بلژيك 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 366 589,359,987 Rls. 18,160 $
159 11 1396 قزوين بلژيك 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 962 582,088,100 Rls. 15,924 $
160 2 1396 قزوين بلژيك 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 3,749 580,043,121 Rls. 17,882 $
161 8 1396 قزوين بلژيك 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 213 568,958,314 Rls. 16,571 $
162 8 1396 قزوين بلژيك 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 333 562,625,246 Rls. 16,398 $
163 12 1396 قزوين بلژيك 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 935 551,756,856 Rls. 14,747 $
164 12 1396 قزوين بلژيك 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 254 546,136,745 Rls. 14,878 $
165 9 1396 قزوين بلژيك 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 4,309 545,214,384 Rls. 15,512 $
166 3 1396 قزوين بلژيك 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 5,000 525,042,100 Rls. 16,187 $
167 5 1396 قزوين بلژيك 85061030 قوه هاي دکمه ا ي (cell round ) بابي اكسيد منگنز 101 519,543,719 Rls. 15,947 $
168 4 1396 قزوين بلژيك 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 57 482,883,561 Rls. 14,880 $
169 7 1396 قزوين بلژيك 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 427 437,986,808 Rls. 13,033 $
170 2 1396 قزوين بلژيك 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 112 428,681,190 Rls. 13,215 $
171 9 1396 قزوين بلژيك 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 144 405,923,444 Rls. 11,522 $
172 12 1396 قزوين بلژيك 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 49 399,495,490 Rls. 10,842 $
173 4 1396 قزوين بلژيك 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 87 391,290,201 Rls. 12,057 $
174 10 1396 قزوين بلژيك 85061030 قوه هاي دکمه ا ي (cell round ) بابي اكسيد منگنز 30 389,266,053 Rls. 11,026 $
175 11 1396 قزوين بلژيك 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 224 385,577,310 Rls. 10,548 $
176 9 1396 قزوين بلژيك 85061030 قوه هاي دکمه ا ي (cell round ) بابي اكسيد منگنز 30 385,460,040 Rls. 11,024 $
177 10 1396 قزوين بلژيك 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 330 357,654,316 Rls. 10,002 $
178 3 1396 قزوين بلژيك 85061030 قوه هاي دکمه ا ي (cell round ) بابي اكسيد منگنز 30 333,800,837 Rls. 10,289 $
179 3 1396 قزوين بلژيك 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 105 311,062,987 Rls. 9,588 $
180 7 1396 قزوين بلژيك 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 3,147 306,825,498 Rls. 9,250 $
181 5 1396 قزوين بلژيك 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 63 258,760,171 Rls. 7,966 $
182 2 1396 قزوين بلژيك 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 68 258,308,778 Rls. 7,963 $
183 6 1396 قزوين بلژيك 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 272 258,253,773 Rls. 7,885 $
184 6 1396 قزوين بلژيك 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 1,200 246,811,507 Rls. 7,385 $
185 7 1396 قزوين بلژيك 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 138 246,665,896 Rls. 7,372 $
186 8 1396 قزوين بلژيك 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 128 240,715,560 Rls. 6,993 $
187 6 1396 قزوين بلژيك 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 2,000 222,260,232 Rls. 6,805 $
188 6 1396 قزوين بلژيك 39181010 ---چمن مصنوعي از پليمرهاي كلروروينيل 1,040 213,332,280 Rls. 6,575 $
189 9 1396 قزوين بلژيك 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 143 205,077,516 Rls. 5,817 $
190 7 1396 قزوين بلژيك 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 77 189,858,608 Rls. 5,724 $
191 9 1396 قزوين بلژيك 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 49 184,854,432 Rls. 5,246 $
192 10 1396 قزوين بلژيك 84186920 ک ک ک دستگاه­ها? سرد کننده مخصوص نصب بر رو? کانت?نرها? سردخانه­دار و اتاق­ها? ?خچال? رو? خودرو 155 166,965,456 Rls. 4,729 $
193 2 1396 قزوين بلژيك 85061030 قوه هاي دکمه ا ي (cell round ) بابي اكسيد منگنز 14 164,470,778 Rls. 5,071 $
194 11 1396 قزوين بلژيك 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 344 131,754,610 Rls. 3,604 $
195 6 1396 قزوين بلژيك 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 11 125,297,744 Rls. 3,831 $
196 12 1396 قزوين بلژيك 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 50 84,308,600 Rls. 2,306 $
197 12 1396 قزوين بلژيك 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 537 60,666,312 Rls. 1,621 $
198 5 1396 قزوين بلژيك 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 44 47,903,223 Rls. 1,474 $
199 3 1396 قزوين بلژيك 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 108 11,844,792 Rls. 365 $
200 6 1396 قزوين بلژيك 94053090 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي از انواعي كه براي درخت كريسمس بكار ميروند غير از نوع (LED) 38 11,661,600 Rls. 353 $
مجموع کل
106,191,417,611 ريال
مجموع کل
3,159,928 دلار