آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 قزوين بلژيك 33051000 شامپوها 1,066,834 199,571,629,362 Rls. 5,621,623 $
2 11 1396 قزوين بلژيك 82129090 ک ک ک ساير 34,544 120,705,451,431 Rls. 3,313,239 $
3 9 1396 قزوين بلژيك 82129090 ک ک ک ساير 37,473 109,882,757,665 Rls. 3,120,055 $
4 2 1396 قزوين بلژيك 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 31,938 93,007,585,726 Rls. 2,867,825 $
5 8 1396 قزوين بلژيك 82129090 ک ک ک ساير 26,688 85,701,240,072 Rls. 2,505,562 $
6 11 1396 قزوين بلژيك 33061000 مواد پاكکكننده دندان 191,952 68,273,788,911 Rls. 1,862,504 $
7 10 1396 قزوين بلژيك 82129090 ک ک ک ساير 25,522 66,808,274,743 Rls. 1,876,862 $
8 6 1396 قزوين بلژيك 33061000 مواد پاكکكننده دندان 171,577 66,386,783,387 Rls. 2,020,874 $
9 11 1396 قزوين بلژيك 33051000 شامپوها 309,837 58,309,040,749 Rls. 1,626,780 $
10 6 1396 قزوين بلژيك 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 17,621 51,611,711,393 Rls. 1,568,801 $
11 12 1396 قزوين بلژيك 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 82,232 51,327,401,266 Rls. 1,380,697 $
12 6 1396 قزوين بلژيك 82129090 ک ک ک ساير 23,790 49,571,767,370 Rls. 1,495,783 $
13 2 1396 قزوين بلژيك 33051000 شامپوها 288,221 47,351,256,159 Rls. 1,461,047 $
14 3 1396 قزوين بلژيك 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 16,631 47,301,494,267 Rls. 1,457,867 $
15 8 1396 قزوين بلژيك 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 14,563 42,634,891,209 Rls. 1,239,300 $
16 5 1396 قزوين بلژيك 82121000 ک خودتراش 16,817 41,050,444,521 Rls. 1,260,235 $
17 12 1396 قزوين بلژيك 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 31,360 40,562,876,792 Rls. 1,091,133 $
18 12 1396 قزوين بلژيك 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 10,924 34,850,364,233 Rls. 937,468 $
19 9 1396 قزوين بلژيك 33061000 مواد پاكکكننده دندان 95,645 34,259,010,501 Rls. 972,086 $
20 2 1396 قزوين بلژيك 33061000 مواد پاكکكننده دندان 86,391 31,197,688,407 Rls. 962,086 $
21 12 1396 قزوين بلژيك 82129090 ک ک ک ساير 13,084 30,517,724,631 Rls. 822,689 $
22 12 1396 قزوين بلژيك 82121000 ک خودتراش 7,289 29,058,026,822 Rls. 779,056 $
23 3 1396 قزوين بلژيك 33051000 شامپوها 160,182 27,664,359,992 Rls. 852,803 $
24 8 1396 قزوين بلژيك 33061000 مواد پاكکكننده دندان 93,800 26,935,128,776 Rls. 784,627 $
25 11 1396 قزوين بلژيك 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 12,719 26,686,121,993 Rls. 733,418 $
26 10 1396 قزوين بلژيك 33061000 مواد پاكکكننده دندان 62,548 25,662,753,951 Rls. 717,638 $
27 10 1396 قزوين بلژيك 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 10,634 25,561,198,113 Rls. 721,929 $
28 7 1396 قزوين بلژيك 33051000 شامپوها 130,443 24,975,834,939 Rls. 746,894 $
29 12 1396 قزوين بلژيك 33051000 شامپوها 124,562 24,721,073,051 Rls. 672,107 $
30 2 1396 قزوين بلژيك 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 16,133 23,621,186,657 Rls. 729,531 $
31 5 1396 قزوين بلژيك 33061000 مواد پاكکكننده دندان 74,903 23,365,871,801 Rls. 718,656 $
32 8 1396 قزوين بلژيك 33051000 شامپوها 132,780 22,653,887,075 Rls. 662,207 $
33 7 1396 قزوين بلژيك 33061000 مواد پاكکكننده دندان 65,468 22,573,510,778 Rls. 670,531 $
34 4 1396 قزوين بلژيك 33061000 مواد پاكکكننده دندان 73,006 22,391,281,257 Rls. 690,077 $
35 12 1396 قزوين بلژيك 33061000 مواد پاكکكننده دندان 37,437 21,442,068,529 Rls. 578,329 $
36 3 1396 قزوين بلژيك 33061000 مواد پاكکكننده دندان 78,322 21,249,032,259 Rls. 655,037 $
37 7 1396 قزوين بلژيك 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 7,390 21,053,626,260 Rls. 628,177 $
38 6 1396 قزوين بلژيك 33051000 شامپوها 87,801 15,910,740,240 Rls. 482,804 $
39 7 1396 قزوين بلژيك 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 5,516 13,407,580,686 Rls. 401,850 $
40 4 1396 قزوين بلژيك 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 7,701 12,021,097,495 Rls. 370,453 $
41 10 1396 قزوين بلژيك 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 16,789 11,946,345,884 Rls. 331,586 $
42 4 1396 قزوين بلژيك 33051000 شامپوها 62,898 11,739,212,070 Rls. 361,772 $
43 11 1396 قزوين بلژيك 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 30,599 11,362,879,890 Rls. 311,807 $
44 7 1396 قزوين بلژيك 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 12,739 10,731,981,976 Rls. 320,374 $
45 7 1396 قزوين بلژيك 82129090 ک ک ک ساير 5,154 10,240,284,177 Rls. 303,353 $
46 6 1396 قزوين بلژيك 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 46,962 10,197,028,324 Rls. 311,045 $
47 10 1396 قزوين بلژيك 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 11,734 10,152,774,460 Rls. 282,385 $
48 2 1396 قزوين بلژيك 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 29,821 9,666,272,956 Rls. 298,210 $
49 8 1396 قزوين بلژيك 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 3,531 9,392,720,594 Rls. 271,452 $
50 3 1396 قزوين بلژيك 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 6,903 9,300,475,881 Rls. 286,693 $
51 11 1396 قزوين بلژيك 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 3,096 9,088,948,252 Rls. 249,985 $
52 10 1396 قزوين بلژيك 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 2,756 9,072,126,856 Rls. 253,695 $
53 12 1396 قزوين بلژيك 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 28,490 8,787,431,248 Rls. 237,152 $
54 6 1396 قزوين بلژيك 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 2,663 8,699,100,528 Rls. 264,848 $
55 5 1396 قزوين بلژيك 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 14,373 8,603,928,860 Rls. 263,771 $
56 2 1396 قزوين بلژيك 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 64,261 8,552,967,090 Rls. 264,006 $
57 9 1396 قزوين بلژيك 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 11,515 7,852,695,379 Rls. 222,835 $
58 12 1396 قزوين بلژيك 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 1,666 7,643,047,619 Rls. 205,596 $
59 7 1396 قزوين بلژيك 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 35,873 7,443,499,452 Rls. 221,660 $
60 2 1396 قزوين بلژيك 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 16,039 7,435,551,566 Rls. 229,270 $
61 6 1396 قزوين بلژيك 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 8,783 7,183,544,328 Rls. 219,179 $
62 9 1396 قزوين بلژيك 33051000 شامپوها 36,741 7,002,496,700 Rls. 204,315 $
63 9 1396 قزوين بلژيك 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 6,815 6,977,195,887 Rls. 198,130 $
64 12 1396 قزوين بلژيك 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 9,409 6,834,610,551 Rls. 185,666 $
65 4 1396 قزوين بلژيك 82121000 ک خودتراش 3,592 6,804,775,392 Rls. 209,088 $
66 8 1396 قزوين بلژيك 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 7,586 6,148,953,006 Rls. 178,913 $
67 10 1396 قزوين بلژيك 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 53,783 6,104,116,717 Rls. 170,036 $
68 3 1396 قزوين بلژيك 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 8,927 5,785,720,266 Rls. 178,338 $
69 3 1396 قزوين بلژيك 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 7,439 5,563,360,000 Rls. 171,513 $
70 8 1396 قزوين بلژيك 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 5,478 5,527,888,120 Rls. 160,984 $
71 5 1396 قزوين بلژيك 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 4,426 5,513,883,694 Rls. 168,875 $
72 2 1396 قزوين بلژيك 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 5,430 5,181,073,411 Rls. 159,748 $
73 10 1396 قزوين بلژيك 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 8,227 5,148,389,102 Rls. 145,830 $
74 8 1396 قزوين بلژيك 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 1,851 5,013,624,616 Rls. 145,949 $
75 5 1396 قزوين بلژيك 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 7,023 4,970,397,761 Rls. 153,022 $
76 6 1396 قزوين بلژيك 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 2,936 4,936,844,647 Rls. 150,677 $
77 7 1396 قزوين بلژيك 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 8,795 4,921,235,999 Rls. 146,524 $
78 7 1396 قزوين بلژيك 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 12,061 4,802,284,065 Rls. 143,250 $
79 8 1396 قزوين بلژيك 35021100 آلبومين تخم پرندگان , خشک کرده 15,600 4,597,521,552 Rls. 135,452 $
80 4 1396 قزوين بلژيك 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 6,910 4,597,311,620 Rls. 141,613 $
81 12 1396 قزوين بلژيك 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 17,570 4,468,620,995 Rls. 120,205 $
82 10 1396 قزوين بلژيك 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 2,480 4,417,928,486 Rls. 123,515 $
83 6 1396 قزوين بلژيك 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 4,028 4,412,441,601 Rls. 133,029 $
84 1 1396 قزوين بلژيك 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 9,747 4,405,795,866 Rls. 135,914 $
85 8 1396 قزوين بلژيك 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 34,476 4,361,715,072 Rls. 124,092 $
86 10 1396 قزوين بلژيك 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 12,349 4,315,900,030 Rls. 121,271 $
87 5 1396 قزوين بلژيك 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 1,879 4,179,752,651 Rls. 128,668 $
88 11 1396 قزوين بلژيك 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 19,196 3,990,392,364 Rls. 110,334 $
89 9 1396 قزوين بلژيك 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 9,688 3,984,553,550 Rls. 113,069 $
90 3 1396 قزوين بلژيك 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 7,887 3,881,152,274 Rls. 119,626 $
91 11 1396 قزوين بلژيك 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 2,367 3,793,887,000 Rls. 103,789 $
92 3 1396 قزوين بلژيك 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 3,755 3,614,390,993 Rls. 111,404 $
93 10 1396 قزوين بلژيك 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 8,554 3,466,742,063 Rls. 98,197 $
94 5 1396 قزوين بلژيك 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 10,139 3,465,562,244 Rls. 106,322 $
95 3 1396 قزوين بلژيك 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 8,569 3,426,911,542 Rls. 105,610 $
96 7 1396 قزوين بلژيك 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 2,459 3,412,627,895 Rls. 101,725 $
97 10 1396 قزوين بلژيك 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 6,827 3,412,249,331 Rls. 95,215 $
98 9 1396 قزوين بلژيك 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 5,503 3,399,787,541 Rls. 97,234 $
99 6 1396 قزوين بلژيك 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 5,808 3,308,857,630 Rls. 99,758 $
100 10 1396 قزوين بلژيك 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 2,677 3,285,308,770 Rls. 93,058 $
مجموع کل
2,180,366,641,863 ريال
مجموع کل
63,161,272 دلار