آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 86 1,112,483,980 Rls. 32,459 $
202 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 79 1,082,514,735 Rls. 32,636 $
203 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 1,613 1,080,143,304 Rls. 31,414 $
204 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 360 1,069,824,450 Rls. 31,080 $
205 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 1,575 1,058,578,677 Rls. 32,623 $
206 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 35 1,050,441,500 Rls. 32,164 $
207 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 10 1,034,642,830 Rls. 27,832 $
208 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 40 1,030,380,400 Rls. 31,759 $
209 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 610 1,027,485,048 Rls. 29,104 $
210 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 115 1,025,005,000 Rls. 31,588 $
211 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 95 1,010,679,000 Rls. 31,175 $
212 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 90 995,012,524 Rls. 26,594 $
213 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 150 974,540,148 Rls. 26,660 $
214 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 220 974,210,054 Rls. 29,682 $
215 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 60 951,289,863 Rls. 28,727 $
216 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 130 933,304,375 Rls. 28,775 $
217 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 100 930,655,180 Rls. 24,951 $
218 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 250 924,696,224 Rls. 28,097 $
219 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 153 919,174,804 Rls. 25,367 $
220 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 76 903,946,598 Rls. 24,412 $
221 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 230 893,815,380 Rls. 24,630 $
222 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84484200 شانه ماشين تاروپودباف, ميلميلک وچارچوب ميلميلک 408 878,676,120 Rls. 27,088 $
223 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 1,421 875,500,341 Rls. 25,781 $
224 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 518 874,674,402 Rls. 25,770 $
225 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 82075010 ابزارها براي سوراخ كردن (غيرازسوراخ كردن سنگ )به قطر 1.5 ميليمتر وکمتر 13 871,000,474 Rls. 25,661 $
226 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 24 856,149,000 Rls. 24,358 $
227 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84481190 سايرماشين هاي كوچك كننده كارت ،كپي برداري كارت ،پانچ كننده كارت يابسته بندي كارت بعدازپانچ كردن 129 843,179,641 Rls. 25,421 $
228 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 13 840,906,231 Rls. 25,883 $
229 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 29 834,396,391 Rls. 23,445 $
230 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 359 833,306,448 Rls. 25,437 $
231 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 45 817,918,796 Rls. 25,111 $
232 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 60 810,349,150 Rls. 22,169 $
233 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 193 778,610,159 Rls. 20,874 $
234 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 46 776,747,946 Rls. 21,224 $
235 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 28 776,036,532 Rls. 22,545 $
236 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 25 775,837,752 Rls. 22,858 $
237 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 257 758,589,729 Rls. 22,063 $
238 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 55 753,396,000 Rls. 20,610 $
239 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 137 746,246,550 Rls. 21,174 $
240 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 49 736,011,324 Rls. 21,656 $
241 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 39 729,192,787 Rls. 19,615 $
242 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90022000 فيلتر سوا ر شده , ا ز هر ماده 1 721,905,159 Rls. 22,251 $
243 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 37024400 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز105mmولي ا ز610mmبيشترنباشد 103 713,523,439 Rls. 22,003 $
244 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 143 710,738,350 Rls. 21,437 $
245 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 76 706,686,322 Rls. 20,017 $
246 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 197 705,205,855 Rls. 20,278 $
247 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 69 704,273,317 Rls. 21,155 $
248 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 158 697,847,925 Rls. 21,508 $
249 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90041000 عينک آفتابي 270 697,551,750 Rls. 19,950 $
250 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 180 697,310,700 Rls. 20,946 $
251 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 16 689,678,220 Rls. 19,572 $
252 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84805000 قالب برا ي شيشه. 124 688,558,284 Rls. 19,507 $
253 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمرکز,همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 548 687,162,251 Rls. 20,779 $
254 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 286 683,725,547 Rls. 20,826 $
255 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 453 681,065,250 Rls. 20,989 $
256 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 13 676,673,789 Rls. 18,311 $
257 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 30 644,970,961 Rls. 19,883 $
258 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84483300 ميله (spindle)وپره ميله (spindle flyer),رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 42 642,089,735 Rls. 18,653 $
259 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 75 594,961,300 Rls. 16,638 $
260 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 147 586,191,186 Rls. 17,270 $
261 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 172 581,953,586 Rls. 16,514 $
262 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 06012000 انواع پياز گل، غده زيرخاكي نباتات، ريشه غدهکدار نباتات، ريشه و ساقهکهاي زير خاكي در حال نمو يا گل دادن؛ گياه و ريشه كاسني 220 577,010,556 Rls. 17,782 $
263 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,106 576,667,828 Rls. 16,126 $
264 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 104 574,752,560 Rls. 17,422 $
265 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 40 552,552,509 Rls. 15,226 $
266 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 138 552,334,388 Rls. 16,912 $
267 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 27 551,981,068 Rls. 16,031 $
268 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 552 545,859,065 Rls. 14,772 $
269 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 42 536,993,474 Rls. 15,052 $
270 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 103 534,149,826 Rls. 16,467 $
271 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 167 519,763,500 Rls. 15,836 $
272 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 30 515,561,652 Rls. 15,842 $
273 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 113 508,312,926 Rls. 14,420 $
274 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 120 502,430,139 Rls. 15,498 $
275 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 22 497,988,960 Rls. 13,926 $
276 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 175 485,516,220 Rls. 13,886 $
277 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 250 485,289,008 Rls. 14,955 $
278 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 95 475,608,000 Rls. 13,300 $
279 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 320 473,097,078 Rls. 14,579 $
280 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 270 471,460,882 Rls. 12,992 $
281 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 180 471,458,000 Rls. 14,529 $
282 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 34 467,746,556 Rls. 12,502 $
283 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90189059 ----اجزاء وقطعات دستگاه سنگ شكن كليه برون اندامي 3 463,000,273 Rls. 13,451 $
284 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90041000 عينک آفتابي 169 460,580,400 Rls. 12,600 $
285 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 14 459,665,435 Rls. 14,124 $
286 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 78 453,827,685 Rls. 13,988 $
287 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 78 451,806,852 Rls. 12,227 $
288 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 813 449,437,406 Rls. 12,254 $
289 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 200 444,449,263 Rls. 13,255 $
290 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 200 443,542,000 Rls. 12,941 $
291 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 79 432,713,937 Rls. 13,340 $
292 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 50 431,634,222 Rls. 13,285 $
293 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 12 423,188,400 Rls. 12,759 $
294 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 3 416,590,774 Rls. 12,658 $
295 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 835 416,211,312 Rls. 12,144 $
296 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 92 414,205,414 Rls. 12,749 $
297 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 82 409,531,000 Rls. 12,444 $
298 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84805000 قالب برا ي شيشه. 192 389,211,344 Rls. 11,063 $
299 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 94 388,313,152 Rls. 10,446 $
300 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 200 378,147,000 Rls. 11,658 $
مجموع کل
69,264,212,837 ريال
مجموع کل
2,024,400 دلار