آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 780 3,597,307,200 Rls. 110,854 $
102 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2 3,572,672,600 Rls. 110,101 $
103 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 102 3,569,896,763 Rls. 95,857 $
104 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 137 3,447,546,667 Rls. 92,738 $
105 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 877 3,420,589,466 Rls. 105,454 $
106 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 124 3,404,210,472 Rls. 93,808 $
107 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 666 3,396,887,515 Rls. 94,237 $
108 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90275010 دستگاه فلوسايتومتري 170 3,187,504,000 Rls. 96,474 $
109 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 500 3,102,565,912 Rls. 95,649 $
110 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,140 3,076,199,155 Rls. 83,772 $
111 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 1,293 3,007,582,749 Rls. 92,758 $
112 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 207 2,997,338,721 Rls. 83,818 $
113 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 407 2,997,271,672 Rls. 83,128 $
114 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,706 2,989,910,746 Rls. 80,213 $
115 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 233 2,918,272,000 Rls. 78,240 $
116 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 36 2,907,844,180 Rls. 87,009 $
117 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 2,000 2,867,571,000 Rls. 81,373 $
118 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 20 2,751,151,060 Rls. 75,263 $
119 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 360 2,747,284,557 Rls. 75,099 $
120 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 221 2,745,796,145 Rls. 76,349 $
121 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 18 2,649,656,100 Rls. 75,780 $
122 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 322 2,610,592,000 Rls. 80,477 $
123 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 969 2,577,259,296 Rls. 78,900 $
124 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 372 2,553,018,878 Rls. 72,334 $
125 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 869 2,549,942,624 Rls. 76,292 $
126 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 47 2,524,605,752 Rls. 77,454 $
127 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 1,290 2,488,702,060 Rls. 67,773 $
128 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 339 2,453,434,599 Rls. 75,617 $
129 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 265 2,437,017,766 Rls. 74,773 $
130 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 437 2,419,320,000 Rls. 70,590 $
131 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 229 2,372,099,372 Rls. 63,891 $
132 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 239 2,364,793,348 Rls. 72,900 $
133 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 855 2,351,884,483 Rls. 70,790 $
134 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 750 2,283,519,750 Rls. 66,339 $
135 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 1,561 2,237,609,167 Rls. 62,248 $
136 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,013 2,221,612,577 Rls. 68,446 $
137 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 1,633 2,220,786,197 Rls. 61,622 $
138 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 521 2,153,757,400 Rls. 66,402 $
139 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 48 2,150,038,370 Rls. 63,174 $
140 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 570 2,141,208,889 Rls. 60,761 $
141 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,069 2,127,499,261 Rls. 65,093 $
142 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 389 2,083,183,094 Rls. 56,958 $
143 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 149 2,070,839,093 Rls. 63,860 $
144 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 166 2,021,318,224 Rls. 62,312 $
145 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 87089219 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,350 2,011,031,289 Rls. 55,775 $
146 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90181950 دستگاه الکتروفيزيولوژي 111 1,933,948,172 Rls. 54,081 $
147 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 75 1,932,006,660 Rls. 59,549 $
148 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 1,022 1,930,537,622 Rls. 52,813 $
149 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 85 1,921,233,726 Rls. 53,285 $
150 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 1,807 1,890,994,163 Rls. 58,300 $
151 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 255 1,877,116,067 Rls. 55,901 $
152 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 64 1,876,522,140 Rls. 57,826 $
153 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 251 1,866,225,047 Rls. 50,132 $
154 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 847 1,859,000,235 Rls. 57,292 $
155 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 21 1,815,908,585 Rls. 49,677 $
156 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 124 1,807,129,600 Rls. 55,164 $
157 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 259 1,757,160,960 Rls. 53,302 $
158 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 85402000 ک لامپکها و لولهکها براي دوربين تلويزيون؛ مبدلکها و تشديدكنندهکهاي تصوير؛ ساير لامپکها و لولهکهاي فتوكاتود 87 1,719,817,010 Rls. 53,001 $
159 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 730 1,715,127,938 Rls. 52,854 $
160 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 4,233 1,702,068,993 Rls. 51,389 $
161 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 482 1,632,083,142 Rls. 46,229 $
162 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 150 1,584,819,886 Rls. 48,458 $
163 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 85286200 ک ک با قابل?ت اتصال مستق?م و طراح? شده برا? استفاده با ?ک ماش?ن خودکار داده­پرداز? شماره 8471 625 1,571,363,965 Rls. 48,047 $
164 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 537 1,523,758,520 Rls. 41,014 $
165 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 328 1,514,859,008 Rls. 42,030 $
166 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 439 1,502,688,680 Rls. 43,218 $
167 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 200 1,475,993,561 Rls. 45,494 $
168 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 32 1,471,018,592 Rls. 41,021 $
169 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 957 1,454,041,080 Rls. 39,611 $
170 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 161 1,400,028,000 Rls. 42,808 $
171 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 800 1,390,860,000 Rls. 42,261 $
172 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 75 1,389,841,030 Rls. 38,865 $
173 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 396 1,379,012,400 Rls. 40,236 $
174 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 1,000 1,370,268,000 Rls. 40,166 $
175 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 37023900 سايرفيلم ها, بصورت رول, سورا خ نشده که پهناي آن ا ز105ميليمتربيشترنباشد 315 1,363,028,550 Rls. 40,950 $
176 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 241 1,357,248,000 Rls. 41,827 $
177 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 500 1,345,141,000 Rls. 36,064 $
178 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 117 1,337,668,948 Rls. 40,959 $
179 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 1,000 1,335,510,000 Rls. 38,798 $
180 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 172 1,265,745,704 Rls. 38,941 $
181 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 1,000 1,253,818,000 Rls. 38,591 $
182 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 150 1,248,643,200 Rls. 33,791 $
183 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 205 1,247,405,424 Rls. 36,396 $
184 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 171 1,241,228,494 Rls. 35,698 $
185 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 760 1,234,671,555 Rls. 35,127 $
186 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 35 1,225,077,702 Rls. 36,291 $
187 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 260 1,221,494,400 Rls. 34,322 $
188 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 737 1,218,090,134 Rls. 34,565 $
189 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 76 1,199,028,943 Rls. 36,532 $
190 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 316 1,170,117,500 Rls. 35,148 $
191 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 171 1,164,340,158 Rls. 32,308 $
192 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 96 1,162,922,133 Rls. 32,368 $
193 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 15 1,160,981,750 Rls. 35,276 $
194 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 05111000 اسپرم گاو 15 1,151,371,500 Rls. 33,449 $
195 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 177 1,144,055,738 Rls. 33,236 $
196 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 1,080 1,137,547,800 Rls. 30,782 $
197 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 296 1,137,240,452 Rls. 33,505 $
198 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 36 1,128,154,485 Rls. 30,347 $
199 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 53 1,118,020,043 Rls. 33,707 $
200 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 2,531 1,116,558,332 Rls. 30,833 $
مجموع کل
200,730,674,896 ريال
مجموع کل
5,836,590 دلار