آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 41,460 138,724,127,313 Rls. 3,744,774 $
2 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 540 58,006,016,360 Rls. 1,787,551 $
3 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90221410 دستگاه ماموگرا ف 4,513 41,161,986,250 Rls. 1,105,348 $
4 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 6,958 37,238,756,153 Rls. 1,145,246 $
5 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,661 35,088,640,507 Rls. 1,076,626 $
6 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,650 33,880,947,314 Rls. 1,035,032 $
7 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,075 33,003,251,590 Rls. 882,296 $
8 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 9,894 31,735,352,562 Rls. 976,183 $
9 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,770 30,451,011,985 Rls. 864,104 $
10 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 9,328 25,855,125,863 Rls. 784,371 $
11 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 7,648 25,316,563,503 Rls. 780,460 $
12 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 360 23,775,377,642 Rls. 641,641 $
13 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 6,203 23,425,742,733 Rls. 703,778 $
14 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 7,910 18,880,890,400 Rls. 575,251 $
15 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 6,088 18,370,810,627 Rls. 566,181 $
16 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,282 18,153,008,532 Rls. 559,464 $
17 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 996 17,890,882,204 Rls. 511,349 $
18 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,490 17,869,319,434 Rls. 547,148 $
19 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 4,564 17,169,184,140 Rls. 521,685 $
20 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 810 16,328,294,031 Rls. 502,467 $
21 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 821 16,213,288,978 Rls. 497,451 $
22 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 4,230 15,858,198,446 Rls. 439,821 $
23 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 2,977 15,440,133,500 Rls. 422,393 $
24 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,875 15,254,455,192 Rls. 433,994 $
25 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 220 15,181,681,000 Rls. 467,935 $
26 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 4,617 14,801,589,579 Rls. 396,836 $
27 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,418 13,959,298,605 Rls. 430,582 $
28 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,391 13,900,635,029 Rls. 410,774 $
29 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 998 13,395,675,433 Rls. 410,168 $
30 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,500 13,064,685,000 Rls. 351,437 $
31 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,124 12,903,678,545 Rls. 346,251 $
32 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 506 12,868,599,966 Rls. 361,601 $
33 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,138 12,525,845,738 Rls. 354,800 $
34 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,829 12,251,784,622 Rls. 357,359 $
35 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90221410 دستگاه ماموگرا ف 840 12,121,713,000 Rls. 336,191 $
36 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 4,374 10,861,309,292 Rls. 308,927 $
37 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,894 10,795,378,158 Rls. 329,954 $
38 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 351 10,709,877,185 Rls. 287,931 $
39 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,743 9,703,407,277 Rls. 278,257 $
40 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 167 9,455,693,470 Rls. 255,891 $
41 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 1,931 9,140,625,344 Rls. 281,735 $
42 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,594 8,934,921,245 Rls. 273,583 $
43 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,669 8,619,643,451 Rls. 262,822 $
44 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,411 8,353,933,572 Rls. 244,876 $
45 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 2,775 7,983,792,905 Rls. 221,488 $
46 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 1,493 7,956,112,200 Rls. 214,716 $
47 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 226 7,629,603,908 Rls. 213,505 $
48 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 215 7,498,699,280 Rls. 203,122 $
49 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 1,550 7,131,760,181 Rls. 219,800 $
50 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 40 7,059,514,000 Rls. 189,900 $
51 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,424 7,025,113,456 Rls. 196,512 $
52 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 2,515 6,958,018,682 Rls. 198,770 $
53 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,352 6,910,240,672 Rls. 207,500 $
54 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 50 6,686,783,317 Rls. 205,147 $
55 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 87089219 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 4,050 6,598,421,028 Rls. 177,300 $
56 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 1,540 6,534,663,964 Rls. 190,665 $
57 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 1,193 6,469,034,342 Rls. 181,771 $
58 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 130 6,411,460,340 Rls. 196,380 $
59 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 480 6,409,498,897 Rls. 174,546 $
60 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 40 6,209,588,000 Rls. 181,180 $
61 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 40 6,119,344,000 Rls. 184,490 $
62 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 960 6,066,444,556 Rls. 162,644 $
63 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 485 6,016,308,650 Rls. 178,452 $
64 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 44 6,010,650,800 Rls. 185,314 $
65 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 1,000 5,927,740,000 Rls. 158,925 $
66 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 670 5,823,738,658 Rls. 176,537 $
67 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,254 5,567,016,652 Rls. 171,620 $
68 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 2,942 5,536,369,108 Rls. 158,340 $
69 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 1,412 5,432,055,793 Rls. 166,815 $
70 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 340 5,373,835,256 Rls. 156,116 $
71 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 944 5,292,755,937 Rls. 162,904 $
72 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 105 5,248,298,214 Rls. 153,132 $
73 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 488 5,154,290,000 Rls. 156,884 $
74 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,280 5,136,299,197 Rls. 155,524 $
75 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 285 5,098,748,375 Rls. 137,603 $
76 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 1,072 5,036,452,840 Rls. 155,312 $
77 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 920 4,957,120,702 Rls. 150,034 $
78 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 430 4,774,969,665 Rls. 147,148 $
79 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 208 4,774,153,670 Rls. 135,543 $
80 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 220 4,724,568,000 Rls. 145,748 $
81 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 4,008 4,708,412,465 Rls. 126,315 $
82 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,034 4,668,992,330 Rls. 127,729 $
83 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,235 4,644,280,953 Rls. 126,142 $
84 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 843 4,618,748,525 Rls. 123,889 $
85 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 293 4,592,415,820 Rls. 141,494 $
86 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,358 4,410,451,950 Rls. 135,519 $
87 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 87089219 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 2,700 4,386,229,682 Rls. 119,333 $
88 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 1,676 4,362,411,428 Rls. 133,523 $
89 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,027 4,268,793,317 Rls. 123,832 $
90 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,141 4,229,627,694 Rls. 127,050 $
91 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,043 4,209,984,000 Rls. 129,744 $
92 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 460 4,201,106,500 Rls. 129,488 $
93 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 900 4,141,068,750 Rls. 127,582 $
94 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,081 4,137,499,848 Rls. 122,768 $
95 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 915 4,079,422,435 Rls. 125,757 $
96 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 3 4,011,142,073 Rls. 123,709 $
97 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 150 3,905,227,200 Rls. 120,391 $
98 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 247 3,798,397,016 Rls. 106,178 $
99 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 161 3,677,219,108 Rls. 108,308 $
100 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 305 3,609,924,000 Rls. 104,873 $
مجموع کل
1,262,846,161,109 ريال
مجموع کل
36,707,535 دلار