آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 جلفا بلژيك 21069080 کمكمل غذايي، 168,330 67,062,988,833 Rls. 2,050,034 $
2 2 1396 جلفا بلژيك 21069080 کمكمل غذايي، 160,539 43,090,091,628 Rls. 1,328,792 $
3 11 1396 جلفا بلژيك 21069080 کمكمل غذايي، 107,223 31,938,073,142 Rls. 896,885 $
4 8 1396 جلفا بلژيك 21069080 کمكمل غذايي، 42,904 20,093,665,051 Rls. 586,366 $
5 5 1396 جلفا بلژيك 21069080 کمكمل غذايي، 40,503 14,357,547,795 Rls. 441,160 $
6 9 1396 جلفا بلژيك 21069080 کمكمل غذايي، 35,282 11,932,752,552 Rls. 338,614 $
7 12 1396 جلفا بلژيك 21069080 کمكمل غذايي، 20,375 8,497,545,611 Rls. 235,040 $
8 11 1396 جلفا بلژيك 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 12,855 1,898,119,488 Rls. 52,644 $
9 8 1396 جلفا بلژيك 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 605 1,858,186,255 Rls. 55,816 $
10 6 1396 جلفا بلژيك 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 10,182 1,550,081,624 Rls. 46,562 $
11 9 1396 جلفا بلژيك 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,377 840,355,639 Rls. 23,839 $
12 10 1396 جلفا بلژيك 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 9,980 765,525,600 Rls. 21,510 $
13 1 1396 جلفا بلژيك 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 7,155 375,352,848 Rls. 11,572 $
14 8 1396 جلفا بلژيك 75081010 شابلن دستگاه چاپ روتاري باعرض دومتر وكمتر ازمفتول نيكل 9 339,393,572 Rls. 10,195 $
15 11 1396 جلفا بلژيك 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 580 242,434,260 Rls. 6,724 $
16 1 1396 جلفا بلژيك 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 620 218,972,716 Rls. 6,758 $
17 1 1396 جلفا بلژيك 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 775 204,132,600 Rls. 6,300 $
18 8 1396 جلفا بلژيك 84424000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات, دستگاههاي حروف چيني ياساختن وآماده كردن كليشه ،لوحه ،استوانه وغيره 5 154,974,328 Rls. 4,655 $
19 12 1396 جلفا بلژيك 90261010 فلومتر 92 119,645,010 Rls. 3,218 $
20 6 1396 جلفا بلژيك 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 255 103,525,650 Rls. 3,110 $
21 12 1396 جلفا بلژيك 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 750 59,806,950 Rls. 1,598 $
22 11 1396 جلفا بلژيك 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 340 40,405,710 Rls. 1,121 $
23 8 1396 جلفا بلژيك 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 45 16,077,414 Rls. 483 $
مجموع کل
205,759,654,276 ريال
مجموع کل
6,132,996 دلار