آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 بندر امام خميني بلژيك 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,384,105 1,874,479,626,142 Rls. 56,738,510 $
2 9 1396 بندر امام خميني بلژيك 31043000 سولفات پتاسيم 36,658,021 720,445,000,000 Rls. 20,445,107 $
3 10 1396 بندر امام خميني بلژيك 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 474,498 346,325,000,000 Rls. 9,731,236 $
4 4 1396 بندر امام خميني بلژيك 84194090 --- سا?ر 1,187,392 304,026,073,386 Rls. 9,342,533 $
5 3 1396 بندر امام خميني بلژيك 31031000 سوپر فسفات ها 31,497,298 303,743,872,049 Rls. 9,362,097 $
6 2 1396 بندر امام خميني بلژيك 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 538,812 72,182,398,380 Rls. 2,225,928 $
7 11 1396 بندر امام خميني بلژيك 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 510,086 69,940,360,000 Rls. 2,000,296 $
8 7 1396 بندر امام خميني بلژيك 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 181,634 47,101,275,205 Rls. 1,414,835 $
9 1 1396 بندر امام خميني بلژيك 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 255,104 35,120,147,646 Rls. 1,083,019 $
10 5 1396 بندر امام خميني بلژيك 84194090 --- سا?ر 134,780 33,205,407,336 Rls. 1,016,731 $
11 9 1396 بندر امام خميني بلژيك 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 905,207 33,068,039,004 Rls. 938,073 $
12 3 1396 بندر امام خميني بلژيك 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 126,620 30,263,004,864 Rls. 932,575 $
13 9 1396 بندر امام خميني بلژيك 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 197,351 21,776,782,500 Rls. 617,763 $
14 10 1396 بندر امام خميني بلژيك 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 119,800 17,363,376,315 Rls. 481,567 $
15 1 1396 بندر امام خميني بلژيك 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 845,000 14,506,063,096 Rls. 447,442 $
16 5 1396 بندر امام خميني بلژيك 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 37,651 9,487,365,140 Rls. 288,273 $
17 11 1396 بندر امام خميني بلژيك 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 59,500 6,414,949,541 Rls. 177,916 $
18 9 1396 بندر امام خميني بلژيك 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 35,968 5,753,164,824 Rls. 163,206 $
19 8 1396 بندر امام خميني بلژيك 38160090 کک ک کک ساير 299,880 5,558,392,620 Rls. 161,478 $
20 1 1396 بندر امام خميني بلژيك 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 9,150 4,164,688,674 Rls. 128,445 $
21 7 1396 بندر امام خميني بلژيك 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 28,736 3,285,201,019 Rls. 100,943 $
22 9 1396 بندر امام خميني بلژيك 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 34,922 2,025,731,664 Rls. 57,466 $
23 10 1396 بندر امام خميني بلژيك 38160090 کک ک کک ساير 17,360 1,631,608,638 Rls. 45,252 $
24 7 1396 بندر امام خميني بلژيك 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 11,708 1,298,340,150 Rls. 39,894 $
25 6 1396 بندر امام خميني بلژيك 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 33,556 1,076,023,385 Rls. 32,695 $
26 7 1396 بندر امام خميني بلژيك 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 859 274,798,200 Rls. 8,444 $
مجموع کل
3,964,516,689,778 ريال
مجموع کل
117,981,724 دلار