آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 بازرگان بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 115,130 68,799,000,000 Rls. 1,998,693 $
2 4 1396 بازرگان بلژيك 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 22,902 7,863,480,000 Rls. 242,266 $
3 2 1396 بازرگان بلژيك 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 11,900 1,751,652,000 Rls. 54,000 $
4 4 1396 بازرگان بلژيك 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 3,720 762,730,256 Rls. 23,499 $
5 2 1396 بازرگان بلژيك 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,023 229,656,018 Rls. 7,081 $
6 4 1396 بازرگان بلژيك 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 1,460 145,929,807 Rls. 4,496 $
7 4 1396 بازرگان بلژيك 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,150 137,835,883 Rls. 4,247 $
8 4 1396 بازرگان بلژيك 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 155 47,405,863 Rls. 1,461 $
9 4 1396 بازرگان بلژيك 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 100 24,300,338 Rls. 749 $
10 4 1396 بازرگان بلژيك 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 130 17,191,533 Rls. 530 $
11 4 1396 بازرگان بلژيك 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 50 14,904,207 Rls. 459 $
12 8 1396 بازرگان بلژيك 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 45 7,908,525 Rls. 225 $
13 8 1396 بازرگان بلژيك 27101940 روغن پايه معدني 45 1,898,046 Rls. 54 $
مجموع کل
79,803,892,476 ريال
مجموع کل
2,337,760 دلار