آمار کل " واردات از" کشور (بلغارستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 شهيدرجايي بلغارستان 12060090 ک ک ک ساير 693,000 32,332,002,200 Rls. 908,101 $
2 11 1396 شهيدرجايي بلغارستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 312,120 22,081,839,343 Rls. 622,383 $
3 9 1396 شهيدرجايي بلغارستان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,000 4,965,000,000 Rls. 140,899 $
4 10 1396 شهيدرجايي بلغارستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 52,020 3,795,246,549 Rls. 106,641 $
5 9 1396 شهيدرجايي بلغارستان 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 24,000 3,103,125,000 Rls. 88,062 $
6 6 1396 شهيدرجايي بلغارستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 26,010 1,835,555,247 Rls. 55,339 $
7 12 1396 شهيدرجايي بلغارستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 26,010 1,765,667,522 Rls. 47,338 $
8 8 1396 شهيدرجايي بلغارستان 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 160,000 1,687,152,000 Rls. 48,000 $
9 12 1396 شهيدرجايي بلغارستان 25087010 خاک شاموت 95,259 896,007,812 Rls. 24,181 $
10 11 1396 شهيدرجايي بلغارستان 25087010 خاک شاموت 73,530 644,413,611 Rls. 17,881 $
مجموع کل
73,106,009,284 ريال
مجموع کل
2,058,825 دلار