آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 9,176,535 1,196,756,821,541 Rls. 36,896,178 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 6,282,881 847,470,115,236 Rls. 26,119,614 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 908,619 238,865,109,552 Rls. 7,361,602 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 02022030 سردست و سينه منجمد غير مذكور 1,261,705 157,417,537,113 Rls. 4,852,448 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 02022030 سردست و سينه منجمد غير مذكور 1,169,480 151,032,796,897 Rls. 4,654,470 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 517,298 115,505,968,500 Rls. 3,560,897 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 198,000 41,871,598,560 Rls. 1,290,939 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 99,000 22,824,945,000 Rls. 703,627 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 558,994 7,897,054,131 Rls. 243,372 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 526,521 7,623,289,743 Rls. 235,030 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 129,750 5,948,474,175 Rls. 183,405 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 191,028 4,435,656,497 Rls. 136,747 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 54,570 4,419,698,997 Rls. 136,293 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 230,910 4,096,004,424 Rls. 126,272 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 131,250 3,278,871,750 Rls. 101,063 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 38,400 3,021,739,200 Rls. 93,120 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 8,932 2,588,127,641 Rls. 79,812 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 40,000 1,958,606,400 Rls. 60,386 $
19 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 24,960 1,921,402,080 Rls. 59,290 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 9,113 983,462,964 Rls. 30,319 $
21 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 2,808 790,442,453 Rls. 24,358 $
22 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 2,625 637,164,315 Rls. 19,636 $
مجموع کل
2,821,344,887,169 ريال
مجموع کل
86,968,878 دلار