آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1396 شهيدرجايي برزيل 84136030 تلمبه هاي حلزوني 2,780 271,290,360 Rls. 8,360 $
102 7 1396 شهيدرجايي برزيل 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 180 53,592,613 Rls. 1,588 $
103 7 1396 شهيدرجايي برزيل 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 90 26,330,460 Rls. 780 $
104 7 1396 شهيدرجايي برزيل 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 130 13,850,690 Rls. 406 $
مجموع کل
365,064,123 ريال
مجموع کل
11,134 دلار