آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 11,031,350 1,869,906,947,163 Rls. 50,261,945 $
2 9 1396 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 11,973,915 1,844,022,812,592 Rls. 52,324,036 $
3 10 1396 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 10,208,154 1,589,456,564,941 Rls. 44,345,778 $
4 8 1396 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 8,050,664 1,241,337,264,682 Rls. 35,996,059 $
5 7 1396 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 7,324,051 1,112,156,549,841 Rls. 33,079,210 $
6 1 1396 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 7,512,370 978,756,483,800 Rls. 30,191,148 $
7 11 1396 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 5,598,998 916,784,764,100 Rls. 25,120,513 $
8 6 1396 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 6,124,041 913,343,864,874 Rls. 27,584,164 $
9 5 1396 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 6,140,123 869,549,504,230 Rls. 26,614,176 $
10 4 1396 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 4,760,576 658,860,307,009 Rls. 20,278,729 $
11 6 1396 شهيدرجايي برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,482,037 458,375,918,148 Rls. 13,824,450 $
12 8 1396 شهيدرجايي برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,104,972 344,173,016,178 Rls. 9,950,186 $
13 10 1396 شهيدرجايي برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 888,846 292,210,956,234 Rls. 8,237,432 $
14 4 1396 شهيدرجايي برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,059,235 292,137,239,538 Rls. 8,978,172 $
15 9 1396 شهيدرجايي برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 805,998 280,835,883,306 Rls. 7,960,699 $
16 12 1396 شهيدرجايي برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 707,400 277,265,179,269 Rls. 7,486,945 $
17 7 1396 شهيدرجايي برزيل 02022030 سردست و سينه منجمد غير مذكور 1,851,870 236,409,359,348 Rls. 6,994,615 $
18 11 1396 شهيدرجايي برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 599,104 218,872,536,616 Rls. 5,932,551 $
19 6 1396 شهيدرجايي برزيل 02022030 سردست و سينه منجمد غير مذكور 1,664,737 216,411,983,880 Rls. 6,530,315 $
20 12 1396 شهيدرجايي برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 495,000 167,050,317,060 Rls. 4,488,407 $
21 8 1396 شهيدرجايي برزيل 02022030 سردست و سينه منجمد غير مذكور 1,166,879 160,766,622,629 Rls. 4,643,927 $
22 5 1396 شهيدرجايي برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 459,495 137,441,905,344 Rls. 4,194,154 $
23 6 1396 شهيدرجايي برزيل 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 518,474 129,768,880,248 Rls. 3,917,627 $
24 5 1396 شهيدرجايي برزيل 02022030 سردست و سينه منجمد غير مذكور 832,972 110,702,940,307 Rls. 3,388,735 $
25 7 1396 شهيدرجايي برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 303,734 97,233,535,278 Rls. 2,872,532 $
26 7 1396 شهيدرجايي برزيل 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 349,961 93,280,817,781 Rls. 2,781,482 $
27 8 1396 شهيدرجايي برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 297,000 82,066,267,800 Rls. 2,455,603 $
28 1 1396 شهيدرجايي برزيل 02022030 سردست و سينه منجمد غير مذكور 629,929 77,840,913,397 Rls. 2,400,739 $
29 11 1396 شهيدرجايي برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 198,000 69,352,030,440 Rls. 1,876,813 $
30 4 1396 شهيدرجايي برزيل 02022030 سردست و سينه منجمد غير مذكور 526,385 68,633,757,017 Rls. 2,113,106 $
31 9 1396 شهيدرجايي برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 198,000 56,722,916,250 Rls. 1,664,921 $
32 8 1396 شهيدرجايي برزيل 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 112,620 50,110,044,534 Rls. 1,462,085 $
33 5 1396 شهيدرجايي برزيل 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 178,208 41,343,804,432 Rls. 1,268,409 $
34 4 1396 شهيدرجايي برزيل 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 178,300 40,237,427,160 Rls. 1,239,678 $
35 6 1396 شهيدرجايي برزيل 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو باا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 251,664 35,919,698,950 Rls. 1,092,733 $
36 9 1396 شهيدرجايي برزيل 02022030 سردست و سينه منجمد غير مذكور 193,297 27,228,497,588 Rls. 772,663 $
37 5 1396 شهيدرجايي برزيل 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 869,686 25,660,303,188 Rls. 786,209 $
38 8 1396 شهيدرجايي برزيل 35030090 ک ک ک ساير 80,000 19,962,279,800 Rls. 575,304 $
39 7 1396 شهيدرجايي برزيل 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 529,727 16,435,402,785 Rls. 490,906 $
40 11 1396 شهيدرجايي برزيل 35030090 ک ک ک ساير 60,000 15,706,090,500 Rls. 435,603 $
41 7 1396 شهيدرجايي برزيل 35030090 ک ک ک ساير 60,000 15,100,843,800 Rls. 446,734 $
42 6 1396 شهيدرجايي برزيل 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 481,927 14,769,662,586 Rls. 445,285 $
43 10 1396 شهيدرجايي برزيل 02022030 سردست و سينه منجمد غير مذكور 83,603 11,890,778,211 Rls. 334,114 $
44 1 1396 شهيدرجايي برزيل 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 50,000 10,387,800,000 Rls. 320,334 $
45 10 1396 شهيدرجايي برزيل 35030090 ک ک ک ساير 40,000 10,081,512,000 Rls. 283,276 $
46 9 1396 شهيدرجايي برزيل 35030090 ک ک ک ساير 40,000 10,015,719,000 Rls. 284,215 $
47 7 1396 شهيدرجايي برزيل 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو باا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 53,125 7,871,561,097 Rls. 235,534 $
48 4 1396 شهيدرجايي برزيل 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 36,774 7,621,524,395 Rls. 234,696 $
49 9 1396 شهيدرجايي برزيل 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 36,774 7,395,208,620 Rls. 209,865 $
50 7 1396 شهيدرجايي برزيل 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 156,000 7,158,492,250 Rls. 215,346 $
51 12 1396 شهيدرجايي برزيل 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 81,885 7,049,856,321 Rls. 190,769 $
52 5 1396 شهيدرجايي برزيل 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 36,774 6,737,710,780 Rls. 206,305 $
53 10 1396 شهيدرجايي برزيل 84821000 بلبرينگ. 3,549 5,536,754,784 Rls. 157,067 $
54 1 1396 شهيدرجايي برزيل 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 36,774 4,802,712,765 Rls. 148,104 $
55 9 1396 شهيدرجايي برزيل 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 143,321 4,759,782,405 Rls. 134,823 $
56 6 1396 شهيدرجايي برزيل 38160090 کک ک کک ساير 222,000 4,542,733,980 Rls. 138,314 $
57 11 1396 شهيدرجايي برزيل 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 118,744 4,379,395,720 Rls. 119,261 $
58 10 1396 شهيدرجايي برزيل 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 80,000 4,159,468,000 Rls. 116,193 $
59 12 1396 شهيدرجايي برزيل 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 87,500 4,014,762,500 Rls. 108,349 $
60 8 1396 شهيدرجايي برزيل 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 80,000 3,837,812,400 Rls. 111,728 $
61 10 1396 شهيدرجايي برزيل 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 87,500 3,801,612,500 Rls. 105,436 $
62 9 1396 شهيدرجايي برزيل 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 87,500 3,636,412,500 Rls. 103,190 $
63 4 1396 شهيدرجايي برزيل 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 29,735 3,477,114,850 Rls. 107,153 $
64 8 1396 شهيدرجايي برزيل 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 131,250 3,447,747,188 Rls. 101,062 $
65 9 1396 شهيدرجايي برزيل 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 15,440 3,045,444,150 Rls. 86,425 $
66 11 1396 شهيدرجايي برزيل 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 1,512 2,913,297,256 Rls. 79,336 $
67 8 1396 شهيدرجايي برزيل 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 12,815 2,906,598,000 Rls. 85,200 $
68 10 1396 شهيدرجايي برزيل 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 79,641 2,747,586,333 Rls. 76,834 $
69 11 1396 شهيدرجايي برزيل 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,163 2,601,842,925 Rls. 70,406 $
70 11 1396 شهيدرجايي برزيل 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 150,862 2,558,197,346 Rls. 69,938 $
71 1 1396 شهيدرجايي برزيل 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 189,756 2,539,981,628 Rls. 78,357 $
72 12 1396 شهيدرجايي برزيل 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 7,659 2,496,775,554 Rls. 66,800 $
73 12 1396 شهيدرجايي برزيل 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 6,150 2,465,985,438 Rls. 66,114 $
74 11 1396 شهيدرجايي برزيل 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 40,000 2,234,796,000 Rls. 60,473 $
75 6 1396 شهيدرجايي برزيل 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 40,000 2,145,734,400 Rls. 64,944 $
76 5 1396 شهيدرجايي برزيل 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 40,000 2,102,899,200 Rls. 64,299 $
77 9 1396 شهيدرجايي برزيل 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 40,000 2,045,159,200 Rls. 57,930 $
78 4 1396 شهيدرجايي برزيل 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 8,901 2,001,445,436 Rls. 61,403 $
79 6 1396 شهيدرجايي برزيل 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 26,400 1,984,382,400 Rls. 60,060 $
80 12 1396 شهيدرجايي برزيل 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 19,000 1,778,592,000 Rls. 48,000 $
81 11 1396 شهيدرجايي برزيل 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 19,200 1,773,696,000 Rls. 48,000 $
82 11 1396 شهيدرجايي برزيل 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 42,200 1,564,725,960 Rls. 43,967 $
83 8 1396 شهيدرجايي برزيل 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 18,005 1,446,168,965 Rls. 42,391 $
84 6 1396 شهيدرجايي برزيل 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 94,433 1,410,081,064 Rls. 42,995 $
85 4 1396 شهيدرجايي برزيل 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 9,537 1,077,207,712 Rls. 33,151 $
86 5 1396 شهيدرجايي برزيل 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 5,448 951,275,406 Rls. 29,087 $
87 4 1396 شهيدرجايي برزيل 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 61,532 898,053,750 Rls. 27,675 $
88 12 1396 شهيدرجايي برزيل 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 79,357 884,638,000 Rls. 23,940 $
89 5 1396 شهيدرجايي برزيل 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 16,380 860,198,976 Rls. 26,208 $
90 7 1396 شهيدرجايي برزيل 38249990 ک ک ک ساير 1,050 850,676,400 Rls. 25,200 $
91 12 1396 شهيدرجايي برزيل 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,171 770,816,415 Rls. 20,735 $
92 9 1396 شهيدرجايي برزيل 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 45,825 759,040,471 Rls. 21,621 $
93 9 1396 شهيدرجايي برزيل 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 8,040 757,194,144 Rls. 21,488 $
94 4 1396 شهيدرجايي برزيل 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 960 746,886,618 Rls. 22,988 $
95 5 1396 شهيدرجايي برزيل 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,000 693,719,998 Rls. 21,176 $
96 8 1396 شهيدرجايي برزيل 09071090 ميخك خرد نشده وسابيده نشده در بستهکبندي آماده براي غيرخردهکفروشي 11,000 645,455,800 Rls. 18,920 $
97 10 1396 شهيدرجايي برزيل 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,300 595,526,890 Rls. 16,869 $
98 4 1396 شهيدرجايي برزيل 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 3,560 588,855,258 Rls. 18,124 $
99 5 1396 شهيدرجايي برزيل 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 5,760 454,104,320 Rls. 13,885 $
100 1 1396 شهيدرجايي برزيل 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 15,760 408,852,224 Rls. 12,608 $
مجموع کل
16,357,514,458,526 ريال
مجموع کل
473,097,459 دلار