آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 بندر امام خميني برزيل 10059010 ---ذرت دامي 135,053,100 1,016,494,000,000 Rls. 27,886,998 $
2 10 1396 بندر امام خميني برزيل 10059010 ---ذرت دامي 51,002,460 365,065,448,000 Rls. 10,322,457 $
3 7 1396 بندر امام خميني برزيل 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 10,000,000 297,488,000,000 Rls. 8,935,974 $
4 12 1396 بندر امام خميني برزيل 10059010 ---ذرت دامي 35,750,000 272,545,000,000 Rls. 7,455,969 $
5 8 1396 بندر امام خميني برزيل 10059010 ---ذرت دامي 37,363,110 253,132,312,388 Rls. 7,385,771 $
6 10 1396 بندر امام خميني برزيل 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 6,000,000 179,598,000,000 Rls. 5,046,451 $
7 10 1396 بندر امام خميني برزيل 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 390,000 11,033,377,338 Rls. 308,540 $
8 6 1396 بندر امام خميني برزيل 17011300 ک ک از نيشکر 650,000 10,952,825,000 Rls. 337,519 $
9 7 1396 بندر امام خميني برزيل 10059010 ---ذرت دامي 959,320 6,589,229,802 Rls. 194,132 $
مجموع کل
2,412,898,192,528 ريال
مجموع کل
67,873,811 دلار