آمار کل " واردات از" کشور (بحرين) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,990 32,571,170,000 Rls. 880,000 $
2 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,897 30,785,750,720 Rls. 914,160 $
3 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,300 21,384,090,000 Rls. 585,000 $
4 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,200 17,821,960,000 Rls. 520,000 $
5 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,150 16,870,880,000 Rls. 520,000 $
6 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 300 4,245,670,000 Rls. 130,000 $
7 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 134 2,207,320,960 Rls. 67,220 $
8 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 150 2,107,820,000 Rls. 65,000 $
9 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,100 449,211,252 Rls. 13,782 $
10 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 195 246,620,268 Rls. 7,600 $
11 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 25 167,100,000 Rls. 5,000 $
12 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4 2,145,600 Rls. 60 $
مجموع کل
128,859,738,800 ريال
مجموع کل
3,707,822 دلار