آمار کل " واردات از" کشور (ايرلند) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 مشهد ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 39,092 17,066,075,569 Rls. 483,952 $
2 10 1396 مشهد ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 49,731 15,707,060,737 Rls. 440,048 $
3 7 1396 مشهد ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 37,648 14,093,670,386 Rls. 418,145 $
4 5 1396 مشهد ايرلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 98,476 13,169,048,830 Rls. 400,141 $
5 7 1396 مشهد ايرلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 73,415 8,947,451,838 Rls. 264,597 $
6 9 1396 مشهد ايرلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 63,349 8,381,745,805 Rls. 237,638 $
7 6 1396 مشهد ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 25,865 8,234,578,520 Rls. 250,115 $
8 3 1396 مشهد ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 21,356 7,386,676,735 Rls. 227,624 $
9 7 1396 مشهد ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 4,950 6,543,076,279 Rls. 194,498 $
10 8 1396 مشهد ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 19,004 6,530,884,430 Rls. 186,784 $
11 8 1396 مشهد ايرلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 46,846 5,883,407,481 Rls. 168,265 $
12 11 1396 مشهد ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 11,199 5,874,269,058 Rls. 161,874 $
13 6 1396 مشهد ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 8,179 4,670,843,842 Rls. 140,820 $
14 8 1396 مشهد ايرلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 25,176 4,459,834,470 Rls. 129,563 $
15 5 1396 مشهد ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 10,999 4,445,407,462 Rls. 135,650 $
16 5 1396 مشهد ايرلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 35,730 3,999,291,375 Rls. 121,848 $
17 4 1396 مشهد ايرلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 35,730 3,874,006,500 Rls. 119,228 $
18 2 1396 مشهد ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 9,144 3,824,214,478 Rls. 117,905 $
19 2 1396 مشهد ايرلند 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 3,331 3,678,506,067 Rls. 113,436 $
20 11 1396 مشهد ايرلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 27,664 3,573,311,850 Rls. 98,468 $
21 9 1396 مشهد ايرلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 27,664 3,429,201,375 Rls. 97,315 $
22 5 1396 مشهد ايرلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 27,664 3,235,582,000 Rls. 98,769 $
23 11 1396 مشهد ايرلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 11,994 3,186,105,930 Rls. 86,223 $
24 10 1396 مشهد ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 2,250 3,152,604,525 Rls. 89,299 $
25 10 1396 مشهد ايرلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 21,621 3,103,214,814 Rls. 86,722 $
26 8 1396 مشهد ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 2,250 3,061,151,303 Rls. 87,549 $
27 2 1396 مشهد ايرلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 27,664 2,968,069,300 Rls. 91,508 $
28 5 1396 مشهد ايرلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 11,994 2,744,351,280 Rls. 83,613 $
29 10 1396 مشهد ايرلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 23,011 2,629,160,246 Rls. 73,475 $
30 12 1396 مشهد ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 1,350 2,305,628,850 Rls. 62,395 $
31 4 1396 مشهد ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 1,800 2,280,433,575 Rls. 70,178 $
32 9 1396 مشهد ايرلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 17,865 2,194,983,875 Rls. 62,174 $
33 6 1396 مشهد ايرلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 16,435 1,934,977,695 Rls. 58,123 $
34 2 1396 مشهد ايرلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 17,863 1,881,433,050 Rls. 58,006 $
35 3 1396 مشهد ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 1,350 1,832,339,650 Rls. 56,467 $
36 4 1396 مشهد ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 8,010 1,743,224,574 Rls. 53,646 $
37 11 1396 مشهد ايرلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 8,629 1,111,797,414 Rls. 30,088 $
38 2 1396 مشهد ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 1,137 1,071,484,518 Rls. 33,042 $
39 6 1396 مشهد ايرلند 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 4,726 339,348,090 Rls. 10,230 $
40 6 1396 مشهد ايرلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,876 286,817,615 Rls. 8,615 $
41 2 1396 مشهد ايرلند 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 267 259,640,970 Rls. 8,007 $
42 6 1396 مشهد ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 4,945 251,449,859 Rls. 7,581 $
43 2 1396 مشهد ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 3,934 224,086,552 Rls. 6,910 $
44 2 1396 مشهد ايرلند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 284 163,161,977 Rls. 5,032 $
45 2 1396 مشهد ايرلند 29393000 كافئين و املاح آن 414 141,520,641 Rls. 4,364 $
46 2 1396 مشهد ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 612 123,327,557 Rls. 3,803 $
47 2 1396 مشهد ايرلند 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 505 96,178,508 Rls. 2,966 $
48 6 1396 مشهد ايرلند 29163110 بنزوات سديم 542 39,357,340 Rls. 1,187 $
49 2 1396 مشهد ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 264 27,674,751 Rls. 853 $
50 2 1396 مشهد ايرلند 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 20 11,127,596 Rls. 343 $
51 12 1396 مشهد ايرلند 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 55 8,605,450 Rls. 230 $
52 2 1396 مشهد ايرلند 29163110 بنزوات سديم 84 6,895,624 Rls. 213 $
53 2 1396 مشهد ايرلند 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 76 5,803,805 Rls. 179 $
مجموع کل
196,194,102,021 ريال
مجموع کل
5,749,704 دلار