آمار کل " واردات از" کشور (ايرلند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 09012190 قهوه بودا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09012110و09011220 225 142,917,750 Rls. 3,997 $
102 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 750 139,632,350 Rls. 4,303 $
103 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 308 139,050,400 Rls. 4,252 $
104 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 59 135,812,970 Rls. 4,185 $
105 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 16 129,665,358 Rls. 3,499 $
106 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 200 115,712,250 Rls. 3,550 $
107 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 225 113,781,036 Rls. 3,509 $
108 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 09012190 قهوه بودا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09012110و09011220 195 113,139,000 Rls. 3,454 $
109 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 10 112,919,914 Rls. 3,484 $
110 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 09012190 قهوه بودا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09012110و09011220 185 111,838,050 Rls. 3,278 $
111 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 10 111,355,170 Rls. 3,235 $
112 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 420 90,484,938 Rls. 2,718 $
113 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2 82,220,427 Rls. 2,198 $
114 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 41 69,437,088 Rls. 2,148 $
115 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 45 69,231,915 Rls. 1,908 $
116 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 3 66,467,533 Rls. 1,969 $
117 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 160 63,439,323 Rls. 1,851 $
118 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 29102000 متيل اكسيران (اكسيد پروپيلن) 400 53,490,612 Rls. 1,649 $
119 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 70 51,290,400 Rls. 1,388 $
120 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 74 49,798,896 Rls. 1,393 $
121 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 160 49,047,768 Rls. 1,512 $
122 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 75 48,362,400 Rls. 1,418 $
123 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 75 43,537,200 Rls. 1,342 $
124 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 165 43,509,093 Rls. 1,341 $
125 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 09012190 قهوه بودا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09012110و09011220 75 40,816,125 Rls. 1,258 $
126 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 150 29,434,500 Rls. 900 $
127 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84212190 ک ک ک ساير 145 28,315,450 Rls. 830 $
128 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 45 27,849,600 Rls. 850 $
129 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 09012190 قهوه بودا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09012110و09011220 40 27,477,000 Rls. 744 $
130 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 32 26,632,800 Rls. 800 $
131 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 80 22,157,604 Rls. 592 $
132 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 0 21,509,310 Rls. 663 $
133 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 45 12,281,400 Rls. 360 $
134 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 6 10,802,240 Rls. 320 $
135 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90189070 اره و دريل جراحي 2 5,824,143 Rls. 180 $
136 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 50 2,482,900 Rls. 77 $
137 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2 2,128,920 Rls. 66 $
138 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5 1,695,780 Rls. 52 $
139 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90261010 فلومتر 1 1,349,735 Rls. 42 $
140 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1 333,531 Rls. 10 $
141 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 28365000 کربنات کلسيم 2 80,092 Rls. 2 $
مجموع کل
2,407,312,971 ريال
مجموع کل
71,327 دلار