آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 يزد ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 291 909,383,391 Rls. 25,759 $
102 11 1396 يزد ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 3,680 904,860,000 Rls. 24,641 $
103 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 3,504 888,108,513 Rls. 27,369 $
104 8 1396 يزد ايتاليا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 830 887,668,980 Rls. 25,788 $
105 10 1396 يزد ايتاليا 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 1,590 875,457,050 Rls. 24,280 $
106 3 1396 يزد ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 6,026 874,276,480 Rls. 26,955 $
107 12 1396 يزد ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 201 850,357,102 Rls. 22,798 $
108 6 1396 يزد ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 140 841,084,362 Rls. 25,358 $
109 3 1396 يزد ايتاليا 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 730 836,230,859 Rls. 25,763 $
110 3 1396 يزد ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,020 829,403,000 Rls. 25,564 $
111 8 1396 يزد ايتاليا 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 678 826,356,930 Rls. 24,007 $
112 8 1396 يزد ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 3,260 813,260,000 Rls. 23,259 $
113 1 1396 يزد ايتاليا 34039910 روانکكننده سيليكوني 1,600 791,536,320 Rls. 24,418 $
114 12 1396 يزد ايتاليا 38249100 ک ک مخلوط و فرآورده­ها? عمدتاً متشکل از (5-ات?ل-2-مت?ل-2-اکس?دو oxido-1و3و2-د?­اکسافسف?نان-5-ا?لyl) مت?ل مت?ل مت?ل فسفونات و ب?س bis [(5- ات?ل-2- مت?ل-2- اکس?دو oxido-1و3و2-د? اکسافسف?نان -5-ا?لyl) مت?ل] مت?ل فسفونات 10,530 790,938,669 Rls. 21,140 $
115 1 1396 يزد ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 6,179 764,542,080 Rls. 23,577 $
116 2 1396 يزد ايتاليا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 130 755,325,478 Rls. 23,277 $
117 7 1396 يزد ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 20,370 742,000,122 Rls. 21,750 $
118 5 1396 يزد ايتاليا 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 4,689 732,668,548 Rls. 22,551 $
119 3 1396 يزد ايتاليا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 23 712,116,251 Rls. 21,946 $
120 2 1396 يزد ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 836 704,112,750 Rls. 21,707 $
121 10 1396 يزد ايتاليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 808 689,966,550 Rls. 19,013 $
122 2 1396 يزد ايتاليا 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 450 688,465,800 Rls. 21,225 $
123 8 1396 يزد ايتاليا 84195090 --- سا?ر 1,920 687,990,000 Rls. 19,987 $
124 10 1396 يزد ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 360 671,596,326 Rls. 18,507 $
125 3 1396 يزد ايتاليا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 22,000 667,549,080 Rls. 20,571 $
126 8 1396 يزد ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 4,472 652,862,040 Rls. 18,966 $
127 10 1396 يزد ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 3,629 632,657,709 Rls. 17,692 $
128 11 1396 يزد ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 357 627,830,000 Rls. 17,175 $
129 5 1396 يزد ايتاليا 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 31 622,144,592 Rls. 18,992 $
130 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 2,916 606,564,000 Rls. 16,715 $
131 8 1396 يزد ايتاليا 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 971 597,337,200 Rls. 17,353 $
132 5 1396 يزد ايتاليا 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 341 582,622,149 Rls. 17,840 $
133 2 1396 يزد ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 660 567,149,405 Rls. 17,478 $
134 8 1396 يزد ايتاليا 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 1,870 562,129,002 Rls. 16,402 $
135 10 1396 يزد ايتاليا 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 1,590 555,319,800 Rls. 15,604 $
136 8 1396 يزد ايتاليا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 270 531,524,604 Rls. 15,509 $
137 5 1396 يزد ايتاليا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,600 495,264,820 Rls. 15,188 $
138 5 1396 يزد ايتاليا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 93 486,362,320 Rls. 14,847 $
139 12 1396 يزد ايتاليا 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 8,800 480,722,458 Rls. 12,848 $
140 6 1396 يزد ايتاليا 38249990 ک ک ک ساير 20,000 476,832,000 Rls. 14,376 $
141 10 1396 يزد ايتاليا 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 3,543 464,810,022 Rls. 12,998 $
142 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ايتاليا 85043220 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از يك وحداكثر 16 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 1,900 454,316,220 Rls. 13,198 $
143 8 1396 يزد ايتاليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 942 452,009,620 Rls. 13,189 $
144 2 1396 يزد ايتاليا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 95 442,426,204 Rls. 13,640 $
145 8 1396 يزد ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 95 434,990,553 Rls. 12,375 $
146 1 1396 يزد ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,577 424,297,653 Rls. 13,081 $
147 9 1396 يزد ايتاليا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 165 422,526,538 Rls. 11,968 $
148 6 1396 يزد ايتاليا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 1,050 408,469,200 Rls. 12,222 $
149 1 1396 يزد ايتاليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 793 408,310,831 Rls. 12,591 $
150 8 1396 يزد ايتاليا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 176 390,379,483 Rls. 11,107 $
151 1 1396 يزد ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 130 380,886,000 Rls. 11,746 $
152 6 1396 يزد ايتاليا 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 231 377,372,810 Rls. 11,336 $
153 10 1396 يزد ايتاليا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 86 375,809,724 Rls. 10,356 $
154 9 1396 يزد ايتاليا 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 72 373,873,334 Rls. 10,826 $
155 8 1396 يزد ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 354 370,579,007 Rls. 10,683 $
156 12 1396 يزد ايتاليا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 77 369,799,780 Rls. 9,914 $
157 3 1396 يزد ايتاليا 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 599 365,580,000 Rls. 11,266 $
158 8 1396 يزد ايتاليا 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 1,090 364,230,000 Rls. 10,581 $
159 1 1396 يزد ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,250 353,275,241 Rls. 10,891 $
160 5 1396 يزد ايتاليا 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 723 342,627,440 Rls. 10,459 $
161 2 1396 يزد ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 386 338,808,624 Rls. 10,445 $
162 2 1396 يزد ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 362 335,366,295 Rls. 10,339 $
163 3 1396 يزد ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 312 332,523,270 Rls. 10,245 $
164 2 1396 يزد ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 2,321 326,851,092 Rls. 10,083 $
165 5 1396 يزد ايتاليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 555 325,737,079 Rls. 9,930 $
166 4 1396 يزد ايتاليا 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 80 313,363,125 Rls. 9,629 $
167 9 1396 يزد ايتاليا 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 21,200 310,964,780 Rls. 8,808 $
168 3 1396 يزد ايتاليا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 500 301,246,200 Rls. 9,290 $
169 9 1396 يزد ايتاليا 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 756 299,816,986 Rls. 8,492 $
170 2 1396 يزد ايتاليا 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 476 298,656,254 Rls. 9,207 $
171 12 1396 يزد ايتاليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 454 291,280,024 Rls. 7,809 $
172 2 1396 يزد ايتاليا 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 54 289,909,434 Rls. 8,937 $
173 1 1396 يزد ايتاليا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 100 284,779,068 Rls. 8,779 $
174 6 1396 يزد ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 950 283,079,264 Rls. 8,534 $
175 5 1396 يزد ايتاليا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 56 277,810,182 Rls. 8,500 $
176 5 1396 يزد ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 208 261,615,065 Rls. 7,971 $
177 7 1396 يزد ايتاليا 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 16 261,459,225 Rls. 7,664 $
178 7 1396 يزد ايتاليا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 520 246,809,448 Rls. 7,235 $
179 8 1396 يزد ايتاليا 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 108 245,764,909 Rls. 6,992 $
180 4 1396 يزد ايتاليا 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 173 237,948,905 Rls. 7,331 $
181 1 1396 يزد ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 299 231,684,990 Rls. 7,145 $
182 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 2,270 231,301,680 Rls. 7,133 $
183 5 1396 يزد ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 87 229,140,320 Rls. 6,995 $
184 5 1396 يزد ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 386 228,328,788 Rls. 6,969 $
185 9 1396 يزد ايتاليا 84714910 سايرماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( PC)به صورت کامل عرضه شده به شکل سيستم 15 227,705,917 Rls. 6,462 $
186 9 1396 يزد ايتاليا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 12 226,427,626 Rls. 6,578 $
187 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ايتاليا 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 2,277 222,314,895 Rls. 6,831 $
188 9 1396 يزد ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 42 221,546,873 Rls. 6,287 $
189 7 1396 يزد ايتاليا 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 1,750 218,382,432 Rls. 6,401 $
190 4 1396 يزد ايتاليا 39046110 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل مايع 539 213,309,359 Rls. 6,573 $
191 1 1396 يزد ايتاليا 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 1,800 212,437,435 Rls. 6,551 $
192 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ايتاليا 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 8,609 209,613,764 Rls. 6,458 $
193 3 1396 يزد ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 92 206,598,375 Rls. 6,365 $
194 4 1396 يزد ايتاليا 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 45 205,733,000 Rls. 6,312 $
195 9 1396 يزد ايتاليا 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 15 199,465,703 Rls. 5,795 $
196 9 1396 يزد ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 64 199,235,386 Rls. 5,643 $
197 1 1396 يزد ايتاليا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 45 198,406,980 Rls. 6,118 $
198 3 1396 يزد ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 461 196,732,620 Rls. 6,061 $
199 5 1396 يزد ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 850 190,134,698 Rls. 5,833 $
200 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ايتاليا 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 3,949 188,300,957 Rls. 5,676 $
مجموع کل
46,309,737,427 ريال
مجموع کل
1,367,028 دلار