آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 85164000 ا توي برقي 4,145 1,454,395,800 Rls. 44,850 $
202 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 34021240 كوكو آميد و بتائين 35,200 1,447,986,496 Rls. 44,630 $
203 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 28272000 کلرورکلسيم 240,000 1,440,824,400 Rls. 44,400 $
204 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 8,641 1,436,374,454 Rls. 44,266 $
205 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 73151210 ---زنجيرشني مختص ماشين هاي راه سازي 20,792 1,403,277,618 Rls. 43,264 $
206 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 19,800 1,402,259,760 Rls. 43,256 $
207 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 10,120 1,397,968,055 Rls. 43,098 $
208 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 10,844 1,387,160,760 Rls. 42,762 $
209 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 21,052 1,367,446,012 Rls. 42,159 $
210 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 14,510 1,367,086,941 Rls. 42,672 $
211 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 39,590 1,353,218,706 Rls. 41,730 $
212 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 18,000 1,324,804,500 Rls. 40,840 $
213 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 17,310 1,324,321,050 Rls. 40,830 $
214 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 18,878 1,323,211,982 Rls. 40,792 $
215 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 29171200 اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن 20,000 1,319,930,400 Rls. 40,695 $
216 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 216,000 1,297,474,200 Rls. 39,974 $
217 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 11,500 1,289,825,040 Rls. 39,763 $
218 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 11,394 1,284,887,640 Rls. 39,655 $
219 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 73151290 ک ک ک سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 17,421 1,270,351,853 Rls. 39,161 $
220 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 23,680 1,267,198,149 Rls. 39,066 $
221 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 39199010 فيلم پشت چسب دا رويژه پوشک کامل (شورتي ) غيرمذكور درجاي ديگر 5,107 1,244,251,795 Rls. 38,358 $
222 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 66,347 1,236,993,056 Rls. 38,138 $
223 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 1,935 1,230,006,000 Rls. 37,906 $
224 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 21,000 1,221,586,800 Rls. 37,658 $
225 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 170 1,188,456,717 Rls. 36,631 $
226 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 24,000 1,183,118,832 Rls. 36,473 $
227 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 31043000 سولفات پتاسيم 48,000 1,175,504,400 Rls. 36,232 $
228 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 25,100 1,148,904,181 Rls. 35,412 $
229 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 16,060 1,139,541,660 Rls. 35,140 $
230 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 20,000 1,120,137,120 Rls. 34,518 $
231 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 24,414 1,115,601,636 Rls. 34,379 $
232 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 72125010 ک ک ک با پوشش آلومينايز 29,580 1,114,218,711 Rls. 34,328 $
233 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 25,161 1,113,264,655 Rls. 34,307 $
234 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 8,510 1,100,600,281 Rls. 33,929 $
235 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 17,442 1,098,624,516 Rls. 33,869 $
236 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 8,390 1,091,410,975 Rls. 33,723 $
237 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 14,333 1,070,258,256 Rls. 32,982 $
238 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 2,850 1,068,127,902 Rls. 32,922 $
239 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 28419000 سايرا ملاح ا سيدهاي ا کسومتاليک ياپرا کسومتاليک، غير از موارد مذكور در شماره هاي 28418000 تا 28413000 2,000 1,064,460,000 Rls. 32,818 $
240 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا کثر 75کيلوولت آمپرKVA 7,284 1,052,714,130 Rls. 32,452 $
241 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 27,978 1,039,541,772 Rls. 32,057 $
242 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 22,200 1,038,082,650 Rls. 31,991 $
243 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 32081070 ورني و روغن چاپ عکس برگردا ن روي چيني براساس پلي استرها 10,000 1,019,340,000 Rls. 31,405 $
244 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 40169970 روكش عاجدار لاستيك خودرو بصورت رول از کائوچويولکانيزه ، غيرا سفنجي 12,144 1,012,936,217 Rls. 31,215 $
245 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 14,532 1,000,453,866 Rls. 30,852 $
246 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 34039910 روانکكننده سيليكوني 21,400 996,022,100 Rls. 30,695 $
247 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 7,550 989,169,625 Rls. 30,493 $
248 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 950 987,464,060 Rls. 30,444 $
249 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 2,747 980,600,868 Rls. 30,233 $
250 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 24,000 979,985,052 Rls. 30,220 $
251 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 6,452 936,465,775 Rls. 28,860 $
252 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 20,000 907,025,000 Rls. 27,957 $
253 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,281 890,119,644 Rls. 27,431 $
254 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 32,000 879,043,410 Rls. 27,090 $
255 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 4,500 874,484,280 Rls. 26,984 $
256 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 73121020 ---كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف،حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 24,290 843,048,940 Rls. 25,981 $
257 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 8,397 834,349,617 Rls. 25,722 $
258 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 6,024 796,084,640 Rls. 24,544 $
259 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 6,050 785,660,500 Rls. 24,220 $
260 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,870 782,697,353 Rls. 24,121 $
261 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 29161500 ک اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آنها 8,640 773,638,429 Rls. 23,842 $
262 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 1,910 745,122,000 Rls. 22,973 $
263 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 6,725 705,596,819 Rls. 21,743 $
264 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 38231200 ا سيد ا ولئيک 14,400 705,429,648 Rls. 21,740 $
265 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 4,275 701,552,833 Rls. 21,630 $
266 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 405 686,896,038 Rls. 21,178 $
267 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 11,088 681,844,419 Rls. 21,020 $
268 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 380 677,946,800 Rls. 20,896 $
269 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 32089010 سايرلاکها و ورني ها ولعاب دا خل قوطي مواد غذايي براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 4,800 669,898,086 Rls. 20,652 $
270 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 33,662 652,788,000 Rls. 20,117 $
271 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 16,810 652,788,000 Rls. 20,117 $
272 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 90321000 ترموستات 4,063 650,974,700 Rls. 20,061 $
273 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 72125010 ک ک ک با پوشش آلومينايز 24,500 637,824,432 Rls. 19,665 $
274 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 4,435 633,517,771 Rls. 19,523 $
275 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 3,201 618,521,847 Rls. 19,068 $
276 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 10,950 602,285,040 Rls. 18,567 $
277 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 7,820 589,804,732 Rls. 18,208 $
278 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 21069085 کآدامس بدون قند 7,095 571,611,898 Rls. 17,738 $
279 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 15,000 565,028,750 Rls. 17,419 $
280 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 29172000 اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك،کانيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها 15,000 557,067,400 Rls. 17,175 $
281 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 44,478 548,887,592 Rls. 16,918 $
282 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 120,000 546,583,888 Rls. 16,852 $
283 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 18,000 535,286,160 Rls. 16,496 $
284 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 3,750 534,992,063 Rls. 16,493 $
285 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 8,730 531,970,225 Rls. 16,400 $
286 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 2,361 517,030,080 Rls. 15,939 $
287 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 21,504 511,121,860 Rls. 15,756 $
288 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 4,450 510,343,754 Rls. 15,733 $
289 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 6,900 507,221,000 Rls. 15,636 $
290 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 5,520 494,830,000 Rls. 15,249 $
291 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 4,250 464,690,146 Rls. 14,323 $
292 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 24,000 449,651,160 Rls. 13,862 $
293 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 09012210 قهوه بودا ده کافئين گرفته در بسته بنديهاي ا ماده برا ي خرده فروشي 1,534 438,384,423 Rls. 13,515 $
294 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 27,000 436,361,406 Rls. 13,447 $
295 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 34029040 مواد تعاون نساجي 6,250 411,963,761 Rls. 12,701 $
296 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 643 398,056,992 Rls. 12,269 $
297 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 15,000 397,954,095 Rls. 12,268 $
298 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 3,020 368,566,243 Rls. 11,362 $
299 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 73072910 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر دكرنشده اندوده شده (Coating) 3,798 360,055,376 Rls. 11,096 $
300 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 4,204 360,020,500 Rls. 11,098 $
مجموع کل
90,914,469,174 ريال
مجموع کل
2,803,298 دلار