آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 19,000 4,254,757,946 Rls. 131,117 $
102 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 24,951 4,234,607,232 Rls. 130,541 $
103 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 33,470 4,182,445,050 Rls. 128,933 $
104 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 69,000 4,169,956,735 Rls. 128,528 $
105 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 32,000 4,082,105,200 Rls. 125,820 $
106 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 99,000 3,872,903,315 Rls. 119,395 $
107 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 37,576 3,865,689,100 Rls. 119,138 $
108 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 7,755 3,851,228,150 Rls. 118,704 $
109 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 7,331 3,829,066,000 Rls. 118,021 $
110 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 29,278 3,826,270,216 Rls. 117,941 $
111 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 14,400 3,804,774,132 Rls. 117,330 $
112 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 37,230 3,711,864,993 Rls. 114,387 $
113 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 58,210 3,592,396,500 Rls. 110,747 $
114 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 70,125 3,583,682,000 Rls. 110,488 $
115 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 53,690 3,570,035,490 Rls. 110,028 $
116 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 1,000 3,432,796,200 Rls. 105,784 $
117 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 28220000 اكسيدها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تجارتي. 2,400 3,422,023,920 Rls. 105,475 $
118 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 4,800 3,351,757,500 Rls. 103,328 $
119 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 70,000 3,306,305,520 Rls. 101,886 $
120 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 4,312 3,268,197,095 Rls. 100,712 $
121 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 82,945 3,103,263,200 Rls. 95,701 $
122 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 104,556 3,085,162,295 Rls. 95,092 $
123 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 48045900 سايرکاغذومقواها ي کرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم که درجاي ديگرمذکور نباشد 114,030 3,084,222,910 Rls. 95,078 $
124 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 44,070 3,077,075,326 Rls. 94,869 $
125 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 16,194 3,068,430,490 Rls. 94,576 $
126 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 16,928 2,961,554,092 Rls. 91,265 $
127 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 2,262 2,916,992,400 Rls. 89,909 $
128 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 15,396 2,901,900,078 Rls. 89,460 $
129 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 36,937 2,885,591,538 Rls. 88,916 $
130 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 69099010 گلوله هاي سرا ميکي که دا را ي بيش ا ز50%وزني آلومين ويامخلوط ياترکيبي از آلومين و سيليس باشد 66,050 2,851,114,592 Rls. 87,992 $
131 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 87,724 2,712,800,153 Rls. 83,615 $
132 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 23,052 2,707,859,364 Rls. 83,478 $
133 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 17,453 2,703,864,776 Rls. 83,321 $
134 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 50,110 2,684,794,000 Rls. 82,752 $
135 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 72261100 محصولات تخت نوردا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي كمتراز 600mmداراي دانه هاي جهت دارشده 40,000 2,668,514,000 Rls. 82,250 $
136 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 34,251 2,661,150,000 Rls. 82,046 $
137 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 76,000 2,619,905,547 Rls. 80,767 $
138 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 2,340 2,589,046,650 Rls. 79,818 $
139 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 8,749 2,575,346,800 Rls. 79,378 $
140 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 1,605 2,543,654,000 Rls. 78,422 $
141 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 24,280 2,500,477,425 Rls. 77,037 $
142 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 9,015 2,495,878,833 Rls. 76,929 $
143 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 57,680 2,476,301,935 Rls. 76,341 $
144 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 32082070 ورني و روغن چاپ عکس برگردا ن روي چيني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 21,660 2,461,031,520 Rls. 75,876 $
145 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 29163200 پراكسيد بنزوئيل و كلرور بنزوئيل 20,000 2,394,546,000 Rls. 73,806 $
146 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 5,015 2,338,329,555 Rls. 72,042 $
147 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 37,236 2,328,264,830 Rls. 71,776 $
148 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 59039020 ک ک ک نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت 10,872 2,259,528,633 Rls. 69,678 $
149 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 12,669 2,254,933,997 Rls. 69,502 $
150 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 44,307 2,218,037,682 Rls. 68,399 $
151 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 54,340 2,179,833,600 Rls. 67,200 $
152 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 13,950 2,119,656,220 Rls. 65,365 $
153 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 21,848 2,107,996,512 Rls. 64,986 $
154 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 23,650 2,097,091,394 Rls. 64,637 $
155 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 25,000 2,068,975,300 Rls. 63,759 $
156 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 23,800 2,063,431,780 Rls. 63,610 $
157 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 20,950 2,050,349,300 Rls. 63,208 $
158 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 21,557 1,997,178,300 Rls. 61,531 $
159 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 37,170 1,992,009,642 Rls. 61,410 $
160 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 2,245 1,990,443,375 Rls. 61,324 $
161 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 22,341 1,986,464,369 Rls. 61,220 $
162 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 14,448 1,967,799,340 Rls. 60,662 $
163 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 49,826 1,940,777,508 Rls. 60,364 $
164 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 60,000 1,939,200,000 Rls. 60,000 $
165 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 16,000 1,932,869,600 Rls. 59,576 $
166 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 8,320 1,910,057,688 Rls. 58,862 $
167 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 49,024 1,908,118,615 Rls. 58,829 $
168 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 64,300 1,886,325,814 Rls. 58,136 $
169 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 47,180 1,877,634,000 Rls. 57,886 $
170 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 19,458 1,873,890,270 Rls. 57,768 $
171 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 12,800 1,869,288,960 Rls. 57,628 $
172 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 5,363 1,842,438,060 Rls. 56,833 $
173 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 20,160 1,838,364,998 Rls. 56,678 $
174 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 17,500 1,817,027,200 Rls. 56,000 $
175 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 36,942 1,813,950,687 Rls. 55,914 $
176 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 90322000 مانوستات 6,497 1,794,034,750 Rls. 55,296 $
177 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 119,132 1,783,846,595 Rls. 54,986 $
178 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 12,224 1,762,576,482 Rls. 54,332 $
179 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 39069040 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 18,000 1,746,749,900 Rls. 53,831 $
180 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 96139000 ا جزا ءوقطعات فندک 1,201 1,737,624,074 Rls. 53,558 $
181 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 38123060 پايدا رکننده هابرپايه سيليکون 11,861 1,732,211,015 Rls. 53,406 $
182 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 11,573 1,678,192,167 Rls. 51,726 $
183 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 21,129 1,676,312,200 Rls. 51,676 $
184 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 61,330 1,667,654,000 Rls. 51,415 $
185 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 20,400 1,654,130,124 Rls. 51,042 $
186 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 6,705 1,642,729,304 Rls. 50,633 $
187 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 38123040 پايدا رکننده ها برپايه قلع 7,040 1,626,895,005 Rls. 50,137 $
188 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 38,000 1,622,782,116 Rls. 50,043 $
189 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 41,187 1,610,005,122 Rls. 49,648 $
190 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 54,552 1,606,998,586 Rls. 49,541 $
191 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 12,945 1,577,634,660 Rls. 48,634 $
192 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 75,335 1,577,483,774 Rls. 48,632 $
193 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 48,300 1,577,135,070 Rls. 48,611 $
194 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 33,575 1,565,990,974 Rls. 48,281 $
195 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 25,200 1,555,811,400 Rls. 47,945 $
196 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 19,000 1,551,627,860 Rls. 47,838 $
197 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 40081120 ورق عايق الاستومري اسفنجي از EPDN يا NBR 7,330 1,543,266,328 Rls. 47,577 $
198 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 10,723 1,534,992,626 Rls. 47,319 $
199 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 5,462 1,481,308,950 Rls. 45,650 $
200 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 17,520 1,474,938,310 Rls. 45,469 $
مجموع کل
245,196,538,839 ريال
مجموع کل
7,559,006 دلار