آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 880 179,554,200 Rls. 4,982 $
202 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 1,018 178,700,175 Rls. 5,491 $
203 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 1,962 172,355,144 Rls. 5,078 $
204 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 737 168,708,892 Rls. 5,201 $
205 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 228 166,947,999 Rls. 4,691 $
206 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 1,300 165,946,500 Rls. 5,108 $
207 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 142 165,512,417 Rls. 5,101 $
208 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 885 163,915,046 Rls. 4,884 $
209 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 367 162,886,800 Rls. 4,354 $
210 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 72125010 ک ک ک با پوشش آلومينايز 5,459 158,779,601 Rls. 4,896 $
211 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 643 152,028,392 Rls. 4,601 $
212 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 723 151,678,100 Rls. 4,644 $
213 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 28 149,340,381 Rls. 4,400 $
214 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 1,076 144,082,417 Rls. 4,353 $
215 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 257 140,161,000 Rls. 4,194 $
216 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 138 139,620,423 Rls. 3,820 $
217 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 249 139,383,924 Rls. 4,199 $
218 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 1,275 137,992,130 Rls. 4,252 $
219 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 1,080 132,091,560 Rls. 3,758 $
220 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 1,206 130,557,600 Rls. 4,023 $
221 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 585 129,756,196 Rls. 3,786 $
222 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 939 127,120,665 Rls. 3,466 $
223 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 190 125,888,884 Rls. 3,444 $
224 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 200 125,381,800 Rls. 3,859 $
225 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 506 125,168,400 Rls. 3,774 $
226 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 776 124,852,924 Rls. 3,608 $
227 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 409 123,707,896 Rls. 3,609 $
228 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 494 120,592,197 Rls. 3,421 $
229 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 237 119,525,215 Rls. 3,226 $
230 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 3,900 119,067,000 Rls. 3,222 $
231 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 486 118,882,404 Rls. 3,382 $
232 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84659600 ماشين هاي شکاف دا دن, بريدن بصورت تخته هاي نازک ياورقه ورقه كردن چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 700 118,006,400 Rls. 3,632 $
233 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 34021110 سديم لوريل سولفات 2,828 113,459,700 Rls. 3,184 $
234 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 555 113,133,975 Rls. 3,219 $
235 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 245 110,925,000 Rls. 3,408 $
236 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 2,394 109,373,901 Rls. 3,363 $
237 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 334 102,938,450 Rls. 3,147 $
238 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39100090 ک ک ک ساير 244 102,112,305 Rls. 3,103 $
239 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 2,520 101,561,040 Rls. 2,977 $
240 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 68 100,434,862 Rls. 2,748 $
241 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39100090 ک ک ک ساير 225 97,242,390 Rls. 2,900 $
242 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 746 97,224,423 Rls. 2,997 $
243 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 328 95,407,738 Rls. 2,610 $
244 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 498 88,594,750 Rls. 2,368 $
245 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 273 83,994,685 Rls. 2,298 $
246 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 502 81,398,250 Rls. 2,365 $
247 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 1,842 80,767,326 Rls. 2,224 $
248 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 286 80,457,600 Rls. 2,472 $
249 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 138 78,619,864 Rls. 2,404 $
250 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 2,520 78,365,952 Rls. 2,372 $
251 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 167 76,289,224 Rls. 2,226 $
252 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 736 75,505,812 Rls. 2,327 $
253 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 203 74,371,080 Rls. 2,012 $
254 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 204 69,245,556 Rls. 2,040 $
255 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 415 68,532,125 Rls. 1,941 $
256 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39100090 ک ک ک ساير 163 68,344,992 Rls. 2,105 $
257 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 276 67,606,614 Rls. 2,016 $
258 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 142 62,067,216 Rls. 1,744 $
259 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 125 61,284,510 Rls. 1,658 $
260 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 149 59,075,520 Rls. 1,788 $
261 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 216 58,383,000 Rls. 1,800 $
262 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 201 58,028,920 Rls. 1,789 $
263 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 1,947 57,812,256 Rls. 1,784 $
264 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 308 55,687,900 Rls. 1,717 $
265 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 28391100 متاسيليکات هاي سديم 160 51,954,392 Rls. 1,601 $
266 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 36 50,476,576 Rls. 1,487 $
267 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 146 47,764,203 Rls. 1,289 $
268 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 74 47,189,858 Rls. 1,361 $
269 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 1,084 45,345,888 Rls. 1,274 $
270 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 289 42,849,500 Rls. 1,310 $
271 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 97 42,751,000 Rls. 1,186 $
272 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 28391100 متاسيليکات هاي سديم 267 40,332,040 Rls. 1,216 $
273 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 512 39,804,928 Rls. 1,205 $
274 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90330090 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90، كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 20 38,580,943 Rls. 1,189 $
275 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 171 29,231,744 Rls. 885 $
276 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 88 27,391,024 Rls. 838 $
277 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 105 25,327,875 Rls. 778 $
278 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 82 23,947,508 Rls. 717 $
279 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 29 22,185,000 Rls. 682 $
280 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 60 22,105,392 Rls. 661 $
281 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 288 21,297,600 Rls. 654 $
282 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 53 19,339,180 Rls. 559 $
283 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 217 18,581,344 Rls. 556 $
284 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 18 18,428,630 Rls. 568 $
285 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 159 16,298,136 Rls. 503 $
286 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 96162000 پودرزنهاي بزرگ وکوچک برا ي ا ستعمال فرا ورده هاي آرا يشي يا پاکيزگي. 24 16,188,000 Rls. 470 $
287 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 96 15,603,450 Rls. 479 $
288 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 83015000 چفت وبست ويرا ق هاي چفت وبست دا ر,دا را ي قفل ا زفلزا ت معمولي. 31 14,325,070 Rls. 441 $
289 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 80 13,703,184 Rls. 389 $
290 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 80 13,143,120 Rls. 402 $
291 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 72 12,334,168 Rls. 369 $
292 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 262 11,749,390 Rls. 321 $
293 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 77 11,170,706 Rls. 318 $
294 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 14 10,655,172 Rls. 291 $
295 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 60 9,767,814 Rls. 299 $
296 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 8 8,867,500 Rls. 273 $
297 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 242 7,768,924 Rls. 232 $
298 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 28 7,250,880 Rls. 201 $
299 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 20 6,816,901 Rls. 183 $
300 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 49 4,207,291 Rls. 130 $
مجموع کل
8,061,173,949 ريال
مجموع کل
236,882 دلار