آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 237,258 134,866,401,427 Rls. 4,117,734 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 134,206 79,197,614,913 Rls. 2,440,783 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 129,746 59,948,957,447 Rls. 1,848,247 $
4 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 363,946 45,299,250,000 Rls. 1,351,006 $
5 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 10,000 37,195,914,000 Rls. 1,146,677 $
6 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84195090 --- سا?ر 71,222 33,877,859,582 Rls. 966,353 $
7 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 6,577 30,788,598,334 Rls. 878,385 $
8 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84195090 --- سا?ر 46,625 22,016,569,972 Rls. 658,784 $
9 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84195090 --- سا?ر 50,497 20,600,603,154 Rls. 567,682 $
10 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 4,331 19,743,959,472 Rls. 590,783 $
11 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 12,290 19,633,922,549 Rls. 560,130 $
12 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 64,124 17,863,761,856 Rls. 495,678 $
13 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 46,026 17,452,112,213 Rls. 524,313 $
14 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 19,804 17,346,285,648 Rls. 535,115 $
15 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 49,922 16,653,611,092 Rls. 475,058 $
16 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84195090 --- سا?ر 32,352 16,117,141,676 Rls. 450,703 $
17 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84195090 --- سا?ر 29,577 15,608,860,500 Rls. 419,875 $
18 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 54,095 15,286,138,168 Rls. 436,054 $
19 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 2,838 14,532,147,092 Rls. 390,912 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 20,060 14,387,462,040 Rls. 443,537 $
21 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 87019490 ک ک ک سا?ر 29,520 13,621,694,400 Rls. 375,367 $
22 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 2,808 12,857,770,368 Rls. 354,316 $
23 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 2,542 12,412,036,060 Rls. 347,093 $
24 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 7,590 12,002,062,517 Rls. 359,128 $
25 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 32,734 10,864,559,892 Rls. 325,092 $
26 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 23,316 8,645,887,646 Rls. 232,573 $
27 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,710 8,449,913,322 Rls. 241,037 $
28 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 25,592 7,758,993,384 Rls. 213,812 $
29 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 4,721 7,734,073,440 Rls. 216,277 $
30 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 23,390 7,438,921,820 Rls. 208,024 $
31 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 20,847 7,280,361,525 Rls. 199,167 $
32 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 22,233 6,857,446,872 Rls. 184,464 $
33 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 1,516 6,589,268,252 Rls. 186,644 $
34 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 34,306 6,297,564,571 Rls. 183,772 $
35 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 21,320 6,162,867,456 Rls. 172,340 $
36 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 27,905 6,150,062,012 Rls. 189,522 $
37 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 25,075 6,115,378,814 Rls. 169,519 $
38 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,130 5,939,887,892 Rls. 162,091 $
39 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 19,408 5,829,793,354 Rls. 165,131 $
40 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84195090 --- سا?ر 10,890 5,383,630,140 Rls. 152,493 $
41 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,635 5,055,992,755 Rls. 136,005 $
42 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,514 4,793,746,476 Rls. 143,439 $
43 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 3,496 4,704,638,197 Rls. 145,133 $
44 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 6,780 4,229,739,559 Rls. 129,766 $
45 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 43,641 4,227,361,955 Rls. 130,361 $
46 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 60,004 4,171,216,129 Rls. 115,687 $
47 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 19,707 4,029,919,560 Rls. 124,319 $
48 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 14,394 3,988,973,304 Rls. 123,056 $
49 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 18,094 3,899,571,436 Rls. 119,939 $
50 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,686 3,676,660,470 Rls. 104,871 $
51 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,276 3,606,328,489 Rls. 100,848 $
52 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 20,201 3,563,477,497 Rls. 107,669 $
53 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 11,860 3,396,556,814 Rls. 96,209 $
54 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 1,763 3,347,309,820 Rls. 90,042 $
55 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 10,096 3,279,619,684 Rls. 96,624 $
56 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 18,768 3,252,828,696 Rls. 98,068 $
57 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 72125010 ک ک ک با پوشش آلومينايز 60,304 3,156,865,911 Rls. 97,164 $
58 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 15,692 3,013,389,737 Rls. 83,615 $
59 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 641 2,866,302,784 Rls. 84,447 $
60 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 14,047 2,803,176,677 Rls. 83,542 $
61 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,336 2,791,225,203 Rls. 77,434 $
62 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 18,199 2,472,060,769 Rls. 75,526 $
63 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 38,176 2,462,948,404 Rls. 71,863 $
64 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39069060 پليمرهاي اكريليك به صورت خميررنگ ED-LECTRO- EDDEPOSITION 25,410 2,409,117,800 Rls. 74,291 $
65 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 1,722 2,359,969,914 Rls. 72,761 $
66 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 10,965 2,336,207,200 Rls. 70,707 $
67 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 5,450 2,213,541,620 Rls. 65,215 $
68 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 1,110 2,205,899,964 Rls. 60,787 $
69 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 9,684 2,171,394,900 Rls. 59,402 $
70 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 973 2,156,076,640 Rls. 64,515 $
71 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 72125010 ک ک ک با پوشش آلومينايز 43,331 2,137,590,171 Rls. 65,886 $
72 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39069060 پليمرهاي اكريليك به صورت خميررنگ ED-LECTRO- EDDEPOSITION 18,750 2,125,455,750 Rls. 60,295 $
73 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 3,936 2,117,642,220 Rls. 64,750 $
74 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 5,948 1,986,486,600 Rls. 56,268 $
75 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 32,185 1,904,064,600 Rls. 58,506 $
76 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39069060 پليمرهاي اكريليك به صورت خميررنگ ED-LECTRO- EDDEPOSITION 17,750 1,887,085,360 Rls. 57,700 $
77 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 15,683 1,874,934,680 Rls. 57,329 $
78 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 17,016 1,843,305,367 Rls. 51,218 $
79 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 1,173 1,811,326,372 Rls. 53,365 $
80 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 14,267 1,810,210,200 Rls. 52,517 $
81 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 13,084 1,765,199,150 Rls. 47,179 $
82 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39069060 پليمرهاي اكريليك به صورت خميررنگ ED-LECTRO- EDDEPOSITION 15,400 1,736,269,920 Rls. 51,783 $
83 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39069060 پليمرهاي اكريليك به صورت خميررنگ ED-LECTRO- EDDEPOSITION 14,000 1,657,345,800 Rls. 44,470 $
84 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39100090 ک ک ک ساير 2,435 1,632,946,126 Rls. 49,986 $
85 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 8,883 1,628,410,028 Rls. 45,084 $
86 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 9,416 1,604,444,539 Rls. 49,313 $
87 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,101 1,587,512,930 Rls. 43,906 $
88 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 741 1,567,818,304 Rls. 43,843 $
89 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 918 1,557,344,722 Rls. 48,012 $
90 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 19,061 1,518,667,104 Rls. 45,990 $
91 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,446 1,507,222,717 Rls. 44,648 $
92 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 4,083 1,493,877,293 Rls. 42,724 $
93 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 18,900 1,480,594,600 Rls. 45,664 $
94 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39100090 ک ک ک ساير 2,460 1,454,641,384 Rls. 42,320 $
95 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 13,628 1,430,067,251 Rls. 42,229 $
96 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 11,493 1,419,677,166 Rls. 43,782 $
97 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 33,598 1,416,997,309 Rls. 43,668 $
98 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 7,946 1,407,812,582 Rls. 38,055 $
99 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,000 1,377,837,440 Rls. 42,560 $
100 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 28,164 1,343,203,249 Rls. 41,383 $
مجموع کل
961,537,454,170 ريال
مجموع کل
28,313,409 دلار