آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 120 13,103,600 Rls. 400 $
202 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 145 13,088,328 Rls. 363 $
203 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 61169200 ک ک از پنبه 12 12,802,217 Rls. 391 $
204 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 153 11,446,750 Rls. 350 $
205 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 85 11,169,000 Rls. 299 $
206 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 443 11,126,080 Rls. 335 $
207 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 112 8,773,650 Rls. 270 $
208 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 42032100 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا زچرم ياا زچرم دوباره ساخته شده مخصوص ورزش 7 8,681,135 Rls. 265 $
209 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 7 6,551,800 Rls. 200 $
210 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 63022100 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده, ا زپنبه (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 119 5,867,100 Rls. 180 $
211 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 142 5,339,717 Rls. 163 $
212 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 25 3,846,150 Rls. 110 $
213 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 18 1,576,800 Rls. 42 $
مجموع کل
113,372,327 ريال
مجموع کل
3,368 دلار