آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 27,344 12,154,171,302 Rls. 362,486 $
202 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 49,518 12,104,437,312 Rls. 344,394 $
203 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 5,002 12,066,934,308 Rls. 371,494 $
204 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 40051000 کائوچوي مخلوط شده, که به آن دوده کربن يا سيليس ا ضافه شده باشد,ولکانيزه نشده 144,228 12,051,015,136 Rls. 351,851 $
205 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 42,700 12,031,266,132 Rls. 359,830 $
206 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 81,725 12,015,006,799 Rls. 369,895 $
207 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 37,595 12,010,863,260 Rls. 340,150 $
208 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 35,919 12,008,596,859 Rls. 343,549 $
209 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90322000 مانوستات 11,140 12,007,859,200 Rls. 367,157 $
210 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85152110 ماشين هاي جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي تمام خودکار 10,200 11,900,130,000 Rls. 366,790 $
211 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 12,900 11,844,298,400 Rls. 358,484 $
212 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,035 11,834,507,000 Rls. 345,301 $
213 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 2,492 11,823,174,000 Rls. 335,400 $
214 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 29,261 11,814,172,600 Rls. 357,572 $
215 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 54,871 11,804,692,913 Rls. 363,800 $
216 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 21,186 11,783,215,827 Rls. 363,339 $
217 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 21,225 11,777,087,890 Rls. 315,748 $
218 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 4,268 11,748,156,690 Rls. 347,986 $
219 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 11,310 11,723,197,850 Rls. 357,175 $
220 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 3,120 11,716,137,416 Rls. 354,605 $
221 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 2,343 11,716,012,739 Rls. 341,844 $
222 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزکردن ياخشک کردن بطري ياسايرظروف 7,525 11,702,920,291 Rls. 360,680 $
223 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 1,960 11,639,549,500 Rls. 331,149 $
224 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 2,095 11,586,429,005 Rls. 357,404 $
225 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84192010 ا توکلاودندا نپزشکي تاحجم 24 ليتر 11,923 11,557,364,322 Rls. 356,437 $
226 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 11,500 11,532,026,800 Rls. 329,817 $
227 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 31,012 11,512,161,719 Rls. 329,954 $
228 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 11,424 11,499,306,396 Rls. 312,632 $
229 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 23,025 11,419,500,000 Rls. 324,067 $
230 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 88,009 11,381,132,407 Rls. 351,068 $
231 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 99,517 11,374,268,415 Rls. 350,528 $
232 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 4,027 11,286,229,500 Rls. 343,422 $
233 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10,475 11,277,473,282 Rls. 304,833 $
234 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 115,434 11,236,617,097 Rls. 318,630 $
235 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 15,833 11,207,277,272 Rls. 316,009 $
236 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 31,996 11,205,177,036 Rls. 341,392 $
237 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 12,500 11,152,844,900 Rls. 309,320 $
238 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 17,457 11,146,499,813 Rls. 303,545 $
239 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 15,935 11,041,777,398 Rls. 324,800 $
240 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 7,691 11,010,044,292 Rls. 296,648 $
241 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 45,233 10,986,112,877 Rls. 338,618 $
242 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,631 10,961,146,029 Rls. 302,053 $
243 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 6,136 10,924,869,910 Rls. 336,217 $
244 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 25,830 10,862,374,824 Rls. 298,583 $
245 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 20,539 10,846,985,123 Rls. 292,485 $
246 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 28,321 10,835,385,227 Rls. 319,937 $
247 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 24,910 10,790,778,912 Rls. 306,221 $
248 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 5,344 10,752,927,504 Rls. 330,346 $
249 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 35,874 10,743,799,119 Rls. 310,238 $
250 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 6,597 10,583,774,750 Rls. 324,314 $
251 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 64,561 10,578,491,063 Rls. 300,262 $
252 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 15,246 10,575,589,500 Rls. 324,953 $
253 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,073 10,564,240,500 Rls. 287,689 $
254 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 16,283 10,548,869,123 Rls. 325,081 $
255 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84192010 ا توکلاودندا نپزشکي تاحجم 24 ليتر 7,690 10,541,944,584 Rls. 325,092 $
256 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 41,125 10,535,196,240 Rls. 314,202 $
257 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 6,130 10,532,214,000 Rls. 324,828 $
258 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 10,533 10,416,785,480 Rls. 303,935 $
259 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 71,920 10,321,987,676 Rls. 280,568 $
260 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 31,217 10,286,433,503 Rls. 316,603 $
261 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,902 10,284,371,049 Rls. 276,647 $
262 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 11,383 10,244,394,901 Rls. 289,735 $
263 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 17,198 10,202,567,157 Rls. 310,170 $
264 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 7,787 10,193,905,000 Rls. 306,206 $
265 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84192010 ا توکلاودندا نپزشکي تاحجم 24 ليتر 6,274 10,160,817,875 Rls. 274,466 $
266 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 20,716 10,104,330,511 Rls. 311,459 $
267 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 2,392 10,102,283,048 Rls. 311,434 $
268 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 19,880 10,075,522,195 Rls. 310,787 $
269 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84471100 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطرحدا کثر165ميليمتر 3,420 10,061,155,200 Rls. 303,330 $
270 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 33,907 10,025,430,800 Rls. 309,033 $
271 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 2,808 10,009,040,400 Rls. 290,775 $
272 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 149,900 9,977,148,132 Rls. 308,002 $
273 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 5,680 9,841,010,400 Rls. 293,499 $
274 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 20,111 9,836,905,333 Rls. 303,246 $
275 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 19,872 9,798,233,693 Rls. 301,988 $
276 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 6,547 9,742,954,425 Rls. 263,792 $
277 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87060090 سا?ر شاس? ها? موتوردار غ?ر مذکور 23,256 9,727,483,400 Rls. 276,748 $
278 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 21069080 کمكمل غذايي، 2,170 9,714,971,600 Rls. 299,521 $
279 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 10,629 9,681,750,000 Rls. 274,753 $
280 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90322000 مانوستات 11,491 9,635,668,844 Rls. 292,766 $
281 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 14,332 9,535,366,168 Rls. 276,090 $
282 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 14,224 9,534,608,260 Rls. 293,638 $
283 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 2,732 9,504,615,440 Rls. 276,120 $
284 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 81,581 9,452,224,054 Rls. 290,765 $
285 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 554 9,444,014,280 Rls. 284,776 $
286 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 72281000 ميله هاا زفولادتندبرغير ازرديف 72271000 46,263 9,410,637,942 Rls. 289,647 $
287 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 40051000 کائوچوي مخلوط شده, که به آن دوده کربن يا سيليس ا ضافه شده باشد,ولکانيزه نشده 130,106 9,400,802,688 Rls. 289,795 $
288 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 7,368 9,371,990,167 Rls. 287,794 $
289 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 14,200 9,371,363,562 Rls. 255,204 $
290 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 6,100 9,353,937,795 Rls. 252,441 $
291 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84818036 --- شير مخصوص اجاق گاز (ترموکوبل­دار) 4,594 9,316,167,000 Rls. 287,199 $
292 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 13,470 9,296,473,622 Rls. 286,377 $
293 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,595 9,276,750,780 Rls. 260,467 $
294 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 39,378 9,245,542,212 Rls. 279,607 $
295 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 31,525 9,196,559,284 Rls. 279,223 $
296 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 12,376 9,180,056,883 Rls. 282,997 $
297 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 10,964 9,139,155,581 Rls. 281,250 $
298 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 8,315 9,124,655,500 Rls. 281,269 $
299 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 5,377 9,118,007,840 Rls. 275,476 $
300 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 7,379 9,111,079,830 Rls. 265,557 $
مجموع کل
1,064,697,391,873 ريال
مجموع کل
31,427,459 دلار