آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 70,658 19,790,561,039 Rls. 605,659 $
102 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 34,121 19,755,299,368 Rls. 543,593 $
103 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84192010 ا توکلاودندا نپزشکي تاحجم 24 ليتر 13,227 19,661,067,356 Rls. 564,863 $
104 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 94069090 ک ک ک ساير 91,048 19,658,487,580 Rls. 536,307 $
105 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84128000 موتورهاوماشين هاي محرک که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشد 41,492 19,641,083,019 Rls. 533,655 $
106 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 34,603 19,592,983,515 Rls. 557,604 $
107 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 13,410 19,545,960,750 Rls. 553,852 $
108 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 57,730 19,163,959,918 Rls. 586,695 $
109 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 17,499 19,151,182,116 Rls. 590,721 $
110 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 8,683 19,124,050,000 Rls. 589,576 $
111 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 111,631 18,619,651,228 Rls. 543,275 $
112 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 58,926 18,605,149,400 Rls. 574,097 $
113 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 36,470 18,556,125,001 Rls. 571,855 $
114 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84128000 موتورهاوماشين هاي محرک که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشد 15,028 18,533,616,746 Rls. 502,315 $
115 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 982 18,418,724,396 Rls. 561,170 $
116 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 61,600 18,254,045,040 Rls. 528,541 $
117 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 50,252 18,217,551,710 Rls. 560,967 $
118 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 23,122 17,887,304,313 Rls. 551,424 $
119 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 37013090 سايرصفحات وفيلم هاي عکاسي تخت غيرمذکورحساس شده عکسبردا ري نشده که هرضلع بيش ا ز255mmباشد 16,782 17,874,171,787 Rls. 483,713 $
120 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,281 17,869,599,328 Rls. 511,071 $
121 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 46,853 17,567,918,949 Rls. 541,585 $
122 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 2,930 17,403,302,414 Rls. 493,178 $
123 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 15,281 17,372,579,200 Rls. 523,760 $
124 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 10,721 17,342,524,782 Rls. 534,661 $
125 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87019490 ک ک ک سا?ر 52,960 17,329,734,720 Rls. 491,329 $
126 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 33,614 17,292,077,700 Rls. 531,925 $
127 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 9,751 16,959,324,800 Rls. 511,300 $
128 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 14,169 16,799,314,950 Rls. 517,682 $
129 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 5,138 16,707,871,568 Rls. 507,638 $
130 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 61,600 16,672,471,200 Rls. 512,290 $
131 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 12,004 16,616,125,220 Rls. 448,430 $
132 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 103,660 16,562,776,000 Rls. 505,595 $
133 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84192010 ا توکلاودندا نپزشکي تاحجم 24 ليتر 10,419 16,545,257,700 Rls. 510,295 $
134 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 13,006 16,456,059,632 Rls. 491,918 $
135 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 82,000 16,350,980,013 Rls. 458,482 $
136 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 1,275 16,190,083,350 Rls. 498,233 $
137 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 19,445 16,135,451,675 Rls. 492,907 $
138 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 13,743 16,112,320,226 Rls. 432,039 $
139 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 29,875 15,903,197,140 Rls. 459,562 $
140 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل کالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 42,200 15,840,543,432 Rls. 482,620 $
141 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 105,200 15,829,736,062 Rls. 487,624 $
142 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 42,666 15,751,117,282 Rls. 480,596 $
143 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 61,600 15,747,425,232 Rls. 485,455 $
144 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 46,240 15,737,653,204 Rls. 477,556 $
145 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 21069080 کمكمل غذايي، 5,230 15,708,767,508 Rls. 449,271 $
146 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,851 15,491,684,047 Rls. 470,820 $
147 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 43,001 15,345,867,476 Rls. 459,182 $
148 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 15,880 15,238,020,000 Rls. 469,671 $
149 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 44,776 15,005,115,569 Rls. 404,479 $
150 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 41,975 14,985,940,999 Rls. 461,829 $
151 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,175 14,964,758,844 Rls. 404,760 $
152 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 39,265 14,901,245,064 Rls. 412,848 $
153 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 38,279 14,850,680,667 Rls. 436,764 $
154 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 13,799 14,815,970,400 Rls. 456,613 $
155 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 41,622 14,753,024,088 Rls. 413,143 $
156 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 8,500 14,668,150,000 Rls. 415,481 $
157 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 40051000 کائوچوي مخلوط شده, که به آن دوده کربن يا سيليس ا ضافه شده باشد,ولکانيزه نشده 172,487 14,659,101,358 Rls. 418,441 $
158 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 56,470 14,638,859,979 Rls. 451,109 $
159 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 3,060 14,617,343,601 Rls. 446,766 $
160 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 21,030 14,593,746,600 Rls. 449,938 $
161 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 20,161 14,576,635,869 Rls. 449,076 $
162 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,780 14,535,577,220 Rls. 446,055 $
163 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 15,578 14,511,548,356 Rls. 440,907 $
164 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 18,843 14,500,954,950 Rls. 390,104 $
165 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 23,726 14,496,811,619 Rls. 422,491 $
166 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 23,840 14,452,927,209 Rls. 445,574 $
167 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 17,909 14,432,394,413 Rls. 402,548 $
168 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 42,571 14,391,678,000 Rls. 443,875 $
169 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 10,397 14,361,904,477 Rls. 442,741 $
170 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 98,082 14,290,456,000 Rls. 440,819 $
171 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 11,380 14,230,860,000 Rls. 385,117 $
172 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 39,239 14,218,142,730 Rls. 401,944 $
173 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 4,596 14,204,862,360 Rls. 391,438 $
174 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 26,462 14,158,915,252 Rls. 405,947 $
175 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 38249990 ک ک ک ساير 128,550 14,046,077,760 Rls. 409,819 $
176 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 116,475 13,992,638,456 Rls. 391,103 $
177 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 22,796 13,873,980,436 Rls. 386,384 $
178 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 22,534 13,720,169,666 Rls. 380,782 $
179 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 9,212 13,684,237,686 Rls. 369,305 $
180 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 8,081 13,679,400,000 Rls. 366,750 $
181 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 39,437 13,655,710,989 Rls. 371,203 $
182 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 41,982 13,564,213,068 Rls. 367,077 $
183 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 40082120 ک ک ک تكيهکگاه (ضربهکگير يا لرزهکگير) براساس لاستيك جهت سازهک 169,261 13,560,547,621 Rls. 370,763 $
184 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 24,712 13,558,067,108 Rls. 406,987 $
185 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84289090 --- سا?ر 30,785 13,526,220,000 Rls. 400,694 $
186 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 47,659 13,422,297,210 Rls. 413,743 $
187 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,044 13,397,172,650 Rls. 396,818 $
188 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 38249990 ک ک ک ساير 130,986 13,388,148,081 Rls. 406,652 $
189 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 23,559 13,366,576,530 Rls. 379,473 $
190 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 1,976 13,265,700,122 Rls. 358,998 $
191 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 17,791 13,246,553,854 Rls. 408,270 $
192 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 21,633 13,133,330,202 Rls. 372,785 $
193 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 8,221 13,128,390,000 Rls. 388,909 $
194 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90322000 مانوستات 8,209 13,127,704,615 Rls. 371,432 $
195 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 2,322 13,068,171,233 Rls. 352,679 $
196 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 3,908 13,033,914,705 Rls. 372,770 $
197 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 42,666 13,025,333,505 Rls. 401,471 $
198 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 3,395 12,698,350,000 Rls. 391,393 $
199 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 47,819 12,319,271,876 Rls. 376,727 $
200 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 11,395 12,271,679,324 Rls. 361,554 $
مجموع کل
1,562,502,221,413 ريال
مجموع کل
45,831,905 دلار