آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87060090 سا?ر شاس? ها? موتوردار غ?ر مذکور 370,600 136,123,459,100 Rls. 3,777,128 $
2 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87060090 سا?ر شاس? ها? موتوردار غ?ر مذکور 370,600 133,025,329,800 Rls. 3,773,660 $
3 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 24,801 112,089,456,450 Rls. 3,081,101 $
4 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 16,756 106,445,000,000 Rls. 2,952,217 $
5 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 47,000 92,780,670,000 Rls. 2,510,639 $
6 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 73,249 84,392,388,000 Rls. 2,473,762 $
7 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 11,978 82,049,685,746 Rls. 2,276,692 $
8 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل کالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 168,410 78,324,790,896 Rls. 2,366,816 $
9 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87060090 سا?ر شاس? ها? موتوردار غ?ر مذکور 168,690 71,693,335,000 Rls. 2,105,380 $
10 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 16,327 68,666,435,360 Rls. 2,047,863 $
11 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 14,903 68,191,454,581 Rls. 2,077,054 $
12 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 167,522 65,003,354,501 Rls. 1,921,023 $
13 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87060040 شاس? موتوردار برا? کام?ون وکام?ونت 211,000 64,174,659,280 Rls. 1,977,160 $
14 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 15,286 58,519,269,738 Rls. 1,715,353 $
15 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 10,695 55,102,000,400 Rls. 1,561,512 $
16 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 32,246 53,596,839,361 Rls. 1,519,330 $
17 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 6,949 52,982,185,661 Rls. 1,577,287 $
18 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 2,261 50,780,762,220 Rls. 1,542,972 $
19 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 11,100 48,077,101,260 Rls. 1,483,128 $
20 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87060090 سا?ر شاس? ها? موتوردار غ?ر مذکور 115,590 47,515,997,000 Rls. 1,429,294 $
21 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 156,768 46,454,534,703 Rls. 1,431,672 $
22 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 7,150 45,934,327,535 Rls. 1,407,547 $
23 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87019490 ک ک ک سا?ر 118,280 44,067,576,000 Rls. 1,179,382 $
24 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84212190 ک ک ک ساير 16,010 43,844,732,275 Rls. 1,199,451 $
25 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 30,800 43,774,080,000 Rls. 1,173,600 $
26 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 45,176 43,752,232,000 Rls. 1,308,767 $
27 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 35,714 41,792,914,405 Rls. 1,129,036 $
28 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 196,330 41,566,891,334 Rls. 1,124,417 $
29 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 21069080 کمكمل غذايي، 15,045 41,405,655,747 Rls. 1,292,971 $
30 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 45,800 41,384,744,800 Rls. 1,109,540 $
31 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 251,438 41,291,854,635 Rls. 1,257,590 $
32 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 9,100 40,939,270,443 Rls. 1,179,306 $
33 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 2,924 39,866,420,996 Rls. 1,168,208 $
34 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 51,196 39,626,083,354 Rls. 1,121,405 $
35 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 26,450 39,324,990,810 Rls. 1,064,132 $
36 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 95,771 38,878,840,487 Rls. 1,197,150 $
37 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 11,366 38,626,185,205 Rls. 1,045,307 $
38 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 11,950 38,305,329,084 Rls. 1,086,645 $
39 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 62,980 37,846,340,000 Rls. 1,014,674 $
40 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 161,375 37,451,326,806 Rls. 1,004,084 $
41 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87060090 سا?ر شاس? ها? موتوردار غ?ر مذکور 87,068 37,314,124,200 Rls. 992,100 $
42 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 18,355 36,643,458,921 Rls. 1,128,704 $
43 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87060050 ک ک ک شاسي موتوردار براي كشندهکهاي جادهکاي 105,500 35,989,254,900 Rls. 1,108,790 $
44 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 24,807 35,337,555,648 Rls. 1,031,061 $
45 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 39,895 35,128,913,568 Rls. 988,042 $
46 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 19,038 35,072,588,131 Rls. 946,247 $
47 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87019490 ک ک ک سا?ر 106,700 34,817,610,240 Rls. 978,324 $
48 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 88,266 33,577,855,849 Rls. 938,808 $
49 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 15,989 33,508,111,084 Rls. 903,260 $
50 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 10,201 33,351,728,150 Rls. 1,027,557 $
51 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 19,058 32,685,640,555 Rls. 949,370 $
52 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 35,903 32,558,707,954 Rls. 1,003,366 $
53 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 91,251 32,386,175,656 Rls. 872,866 $
54 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 58,614 30,834,219,181 Rls. 943,682 $
55 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 54,998 30,799,373,600 Rls. 928,560 $
56 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 10,973 30,690,903,200 Rls. 873,166 $
57 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 170,910 30,453,692,625 Rls. 938,249 $
58 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,790 29,576,772,000 Rls. 909,889 $
59 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 31,826 29,251,895,485 Rls. 846,451 $
60 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 37,601 28,795,584,730 Rls. 878,838 $
61 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 17,114 28,659,220,236 Rls. 773,951 $
62 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 98,676 27,994,212,825 Rls. 863,036 $
63 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 11,556 27,834,780,000 Rls. 855,271 $
64 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30029090 ساير مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش، حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرايندهاي بيوتکنولوژيک به دست آمده باشد. 8,570 26,676,330,870 Rls. 822,227 $
65 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84123900 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک (غيرا زحرکت خطي) 17,813 26,559,471,868 Rls. 727,413 $
66 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 11,556 26,330,234,236 Rls. 811,749 $
67 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 72,880 25,584,152,700 Rls. 709,737 $
68 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 18,046 24,619,550,824 Rls. 662,261 $
69 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 125,692 24,597,065,005 Rls. 689,974 $
70 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 32,835 24,582,965,228 Rls. 725,446 $
71 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 136,403 24,553,495,943 Rls. 680,982 $
72 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 79,128 24,519,275,424 Rls. 756,393 $
73 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84136030 تلمبه هاي حلزوني 11,209 24,260,972,912 Rls. 690,412 $
74 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 13,074 24,242,610,000 Rls. 746,041 $
75 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84613000 ماشين هاي برقوزدن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 11,000 23,713,760,000 Rls. 663,136 $
76 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 180,688 23,494,526,243 Rls. 690,110 $
77 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 60,247 23,225,779,873 Rls. 635,987 $
78 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 96,183 23,069,817,704 Rls. 704,821 $
79 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 18,063 23,045,812,760 Rls. 672,659 $
80 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 4,990 23,017,344,225 Rls. 707,246 $
81 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 112,789 22,977,806,098 Rls. 629,723 $
82 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 69,789 22,944,459,856 Rls. 668,092 $
83 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 15,551 22,679,334,000 Rls. 629,003 $
84 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 60,699 22,482,040,224 Rls. 639,016 $
85 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,950 22,297,083,012 Rls. 622,324 $
86 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 49,034 22,236,849,555 Rls. 674,306 $
87 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 45,000 22,189,764,897 Rls. 683,835 $
88 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 21,000 22,019,920,000 Rls. 615,770 $
89 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 12,298 21,654,534,534 Rls. 652,855 $
90 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 122,200 21,499,819,908 Rls. 596,571 $
91 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 17,473 21,360,785,952 Rls. 646,513 $
92 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 12,410 21,207,000,000 Rls. 653,549 $
93 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 46,275 21,099,671,854 Rls. 580,599 $
94 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 44,659 20,866,734,956 Rls. 598,840 $
95 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 24,228 20,849,606,651 Rls. 638,423 $
96 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87019490 ک ک ک سا?ر 52,299 20,722,522,784 Rls. 638,142 $
97 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 3,138 20,582,889,052 Rls. 549,093 $
98 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 19,720 20,276,666,750 Rls. 554,704 $
99 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 36,629 20,123,803,656 Rls. 620,490 $
100 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 17,300 20,005,129,980 Rls. 616,339 $
مجموع کل
3,945,100,473,245 ريال
مجموع کل
113,948,624 دلار