آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 4 1396 سهلان ايتاليا 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 6,750 371,331,000 Rls. 11,440 $
202 11 1396 سهلان ايتاليا 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 100 367,644,618 Rls. 10,012 $
203 11 1396 سهلان ايتاليا 84212190 ک ک ک ساير 360 367,248,000 Rls. 9,939 $
204 2 1396 سهلان ايتاليا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,586 340,755,800 Rls. 10,505 $
205 10 1396 سهلان ايتاليا 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود. 3,630 335,250,086 Rls. 9,298 $
206 12 1396 سهلان ايتاليا 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 2,360 325,071,096 Rls. 8,688 $
207 5 1396 سهلان ايتاليا 73110010 ک ک ک مخزن ويژه گاز CNG براي خودرو و جايگاه­هاي سوخت فاقد درز جوشکاري با حداقل تحمل فشار 200 بار 825 320,670,500 Rls. 9,744 $
208 4 1396 سهلان ايتاليا 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 6,530 318,634,762 Rls. 9,817 $
209 5 1396 سهلان ايتاليا 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,000 315,708,200 Rls. 9,619 $
210 2 1396 سهلان ايتاليا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 300 310,424,310 Rls. 9,570 $
211 6 1396 سهلان ايتاليا 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 115 309,945,892 Rls. 9,381 $
212 2 1396 سهلان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,755 301,472,539 Rls. 9,294 $
213 3 1396 سهلان ايتاليا 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 1,080 301,132,300 Rls. 9,282 $
214 11 1396 سهلان ايتاليا 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 1,210 290,185,268 Rls. 7,939 $
215 11 1396 سهلان ايتاليا 84213950 دستگاههاي مکنده گرد و غبار براي استفاده با دستگاهها و ماشين ابزار 2,000 271,307,412 Rls. 7,476 $
216 7 1396 سهلان ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 1,255 266,705,232 Rls. 7,901 $
217 5 1396 سهلان ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 431 265,517,475 Rls. 8,158 $
218 10 1396 سهلان ايتاليا 38086900 ک ک ساير 242 259,546,644 Rls. 7,293 $
219 9 1396 سهلان ايتاليا 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 400 258,229,818 Rls. 7,325 $
220 6 1396 سهلان ايتاليا 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 8,424 250,354,800 Rls. 7,608 $
221 5 1396 سهلان ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 210 249,661,664 Rls. 7,661 $
222 7 1396 سهلان ايتاليا 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 770 246,870,235 Rls. 7,203 $
223 11 1396 سهلان ايتاليا 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 10 236,937,591 Rls. 6,452 $
224 2 1396 سهلان ايتاليا 28352200 فسفات هاي منو يا دي سديم 6,000 234,181,200 Rls. 7,220 $
225 5 1396 سهلان ايتاليا 90322000 مانوستات 65 231,006,000 Rls. 7,038 $
226 12 1396 سهلان ايتاليا 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 257 226,662,020 Rls. 6,117 $
227 8 1396 سهلان ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 10 224,663,075 Rls. 6,425 $
228 6 1396 سهلان ايتاليا 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود. 3,100 215,081,045 Rls. 6,535 $
229 12 1396 سهلان ايتاليا 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 550 213,149,476 Rls. 5,752 $
230 12 1396 سهلان ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 213 212,851,464 Rls. 5,707 $
231 6 1396 سهلان ايتاليا 32089010 سايرلاکها و ورني ها ولعاب دا خل قوطي مواد غذايي براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 1,400 206,799,040 Rls. 6,259 $
232 4 1396 سهلان ايتاليا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 844 205,360,605 Rls. 6,327 $
233 6 1396 سهلان ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 150 203,261,688 Rls. 6,152 $
234 10 1396 سهلان ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 789 201,778,690 Rls. 5,642 $
235 10 1396 سهلان ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,500 200,160,329 Rls. 5,551 $
236 3 1396 سهلان ايتاليا 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 50 199,545,500 Rls. 6,150 $
237 4 1396 سهلان ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 185 186,094,850 Rls. 5,709 $
238 12 1396 سهلان ايتاليا 84141090 ک ک ک مدادتراش و تيغه آن 49 180,112,100 Rls. 4,829 $
239 8 1396 سهلان ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 800 177,697,310 Rls. 5,082 $
240 11 1396 سهلان ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 100 172,602,045 Rls. 4,700 $
241 12 1396 سهلان ايتاليا 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 259 171,785,952 Rls. 4,636 $
242 1 1396 سهلان ايتاليا 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,346 168,578,064 Rls. 5,200 $
243 3 1396 سهلان ايتاليا 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 580 166,820,038 Rls. 5,142 $
244 12 1396 سهلان ايتاليا 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 900 161,088,614 Rls. 4,319 $
245 3 1396 سهلان ايتاليا 84439100 قطعات و ملحقات ماشينکآلات چاپ مورد استفاده براي چاپ بوسيله صفحات، سيلندرها و ساير اجزاي چاپ مشمول رديف 4284 : 375 160,078,124 Rls. 4,933 $
246 10 1396 سهلان ايتاليا 73269010 چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري ا ز ا هن يافولاد 230 159,515,660 Rls. 4,424 $
247 4 1396 سهلان ايتاليا 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 285 157,760,493 Rls. 4,847 $
248 6 1396 سهلان ايتاليا 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 42 157,431,600 Rls. 4,765 $
249 11 1396 سهلان ايتاليا 40169940 انولپ وتيوپ هاي پخت 277 155,024,562 Rls. 4,195 $
250 3 1396 سهلان ايتاليا 73269010 چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري ا ز ا هن يافولاد 300 145,270,525 Rls. 4,477 $
251 6 1396 سهلان ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,000 142,910,865 Rls. 4,342 $
252 3 1396 سهلان ايتاليا 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 214 140,951,685 Rls. 4,344 $
253 4 1396 سهلان ايتاليا 84716010 صفحه کليد(keyboard) 5 140,382,720 Rls. 4,326 $
254 4 1396 سهلان ايتاليا 32019000 سايرعصارهاي دباغي بامنشاءنباتي;تانن هاوا ملاح آنها، ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,250 139,704,188 Rls. 4,304 $
255 10 1396 سهلان ايتاليا 87112093 ---- از نوع انژکتور? 320 139,110,540 Rls. 3,860 $
256 3 1396 سهلان ايتاليا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1 127,417,500 Rls. 3,926 $
257 4 1396 سهلان ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 40 124,984,125 Rls. 3,851 $
258 6 1396 سهلان ايتاليا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 165 124,390,400 Rls. 3,765 $
259 2 1396 سهلان ايتاليا 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 624 121,346,817 Rls. 3,741 $
260 2 1396 سهلان ايتاليا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 624 114,431,361 Rls. 3,528 $
261 10 1396 سهلان ايتاليا 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 437 113,399,022 Rls. 3,186 $
262 4 1396 سهلان ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 100 113,087,055 Rls. 3,485 $
263 4 1396 سهلان ايتاليا 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 7 112,953,618 Rls. 3,481 $
264 6 1396 سهلان ايتاليا 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 29 112,239,658 Rls. 3,397 $
265 2 1396 سهلان ايتاليا 40169940 انولپ وتيوپ هاي پخت 220 108,171,086 Rls. 3,335 $
266 3 1396 سهلان ايتاليا 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 105 107,438,025 Rls. 3,311 $
267 8 1396 سهلان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 400 107,054,910 Rls. 3,124 $
268 3 1396 سهلان ايتاليا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 360 104,407,298 Rls. 3,218 $
269 10 1396 سهلان ايتاليا 34051000 واكسکها، كرمکها و فرآوردهکهاي همانند براي كفش يا چرم 750 89,718,055 Rls. 2,488 $
270 9 1396 سهلان ايتاليا 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 60 88,542,500 Rls. 2,513 $
271 11 1396 سهلان ايتاليا 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 150 87,454,719 Rls. 2,382 $
272 6 1396 سهلان ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 440 86,823,160 Rls. 2,618 $
273 7 1396 سهلان ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 32 85,656,433 Rls. 2,524 $
274 11 1396 سهلان ايتاليا 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 400 82,246,500 Rls. 2,250 $
275 8 1396 سهلان ايتاليا 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 328 79,292,850 Rls. 2,268 $
276 3 1396 سهلان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 181 76,771,800 Rls. 2,366 $
277 5 1396 سهلان ايتاليا 73269010 چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري ا ز ا هن يافولاد 265 74,499,435 Rls. 2,270 $
278 2 1396 سهلان ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,100 74,259,845 Rls. 2,289 $
279 4 1396 سهلان ايتاليا 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 13 72,873,690 Rls. 2,249 $
280 6 1396 سهلان ايتاليا 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 2,000 71,397,000 Rls. 2,145 $
281 11 1396 سهلان ايتاليا 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 70 70,941,024 Rls. 1,932 $
282 5 1396 سهلان ايتاليا 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 110 69,624,000 Rls. 2,125 $
283 4 1396 سهلان ايتاليا 84749010 لاينر (آستري) ، چكش ، كانكتيو، منتل 27 69,169,500 Rls. 2,131 $
284 7 1396 سهلان ايتاليا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 5 67,232,882 Rls. 1,981 $
285 8 1396 سهلان ايتاليا 84539000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن،ساختن ياتعمير كردن مصنوعات از چرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 428 60,820,800 Rls. 1,756 $
286 9 1396 سهلان ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 184 56,807,856 Rls. 1,596 $
287 8 1396 سهلان ايتاليا 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 10 56,521,570 Rls. 1,617 $
288 9 1396 سهلان ايتاليا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 12 56,228,625 Rls. 1,596 $
289 11 1396 سهلان ايتاليا 48236900 سيني ها ،ديس ها ،بشقاب ها ،فنجان ها وغيره ازكاغذ يامقوا . 267 55,361,530 Rls. 1,526 $
290 3 1396 سهلان ايتاليا 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 20 55,147,120 Rls. 1,700 $
291 5 1396 سهلان ايتاليا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 300 54,491,598 Rls. 1,677 $
292 2 1396 سهلان ايتاليا 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 28 53,529,955 Rls. 1,650 $
293 5 1396 سهلان ايتاليا 85118090 سايردستگاههاي برقي روشن کردن يابه راه انداختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنها، غيرمذکوردرجاي ديگر 2 52,991,600 Rls. 1,618 $
294 12 1396 سهلان ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 307 50,725,584 Rls. 1,356 $
295 3 1396 سهلان ايتاليا 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 139 48,778,993 Rls. 1,503 $
296 5 1396 سهلان ايتاليا 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 28 47,942,475 Rls. 1,475 $
297 11 1396 سهلان ايتاليا 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 320 45,370,825 Rls. 1,241 $
298 1 1396 سهلان ايتاليا 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 250 45,198,367 Rls. 1,394 $
299 3 1396 سهلان ايتاليا 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 63 44,734,473 Rls. 1,379 $
300 5 1396 سهلان ايتاليا 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 3 39,041,457 Rls. 1,201 $
مجموع کل
16,239,542,405 ريال
مجموع کل
477,078 دلار