آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 سهلان ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 54,972 84,348,950,000 Rls. 2,274,227 $
2 7 1396 سهلان ايتاليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 43,610 53,151,120,000 Rls. 1,585,181 $
3 7 1396 سهلان ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 123,462 50,137,592,000 Rls. 1,500,227 $
4 5 1396 سهلان ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,650 44,249,920,000 Rls. 1,350,771 $
5 1 1396 سهلان ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 13,900 37,456,050,000 Rls. 1,155,327 $
6 5 1396 سهلان ايتاليا 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 14,147 34,812,000,000 Rls. 1,062,670 $
7 1 1396 سهلان ايتاليا 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 598,000 28,860,602,400 Rls. 889,821 $
8 9 1396 سهلان ايتاليا 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 40,380 25,617,690,000 Rls. 732,667 $
9 6 1396 سهلان ايتاليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 27,000 22,363,727,545 Rls. 669,172 $
10 12 1396 سهلان ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 20,419 21,887,040,000 Rls. 586,800 $
11 2 1396 سهلان ايتاليا 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,165 21,719,388,600 Rls. 669,566 $
12 1 1396 سهلان ايتاليا 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 130,550 20,969,970,000 Rls. 646,463 $
13 10 1396 سهلان ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 11,426 18,020,594,376 Rls. 503,932 $
14 12 1396 سهلان ايتاليا 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 48,752 16,591,648,689 Rls. 451,830 $
15 11 1396 سهلان ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 4,200 15,865,215,000 Rls. 429,671 $
16 3 1396 سهلان ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 13,344 15,290,100,000 Rls. 471,073 $
17 12 1396 سهلان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 51,448 14,240,207,327 Rls. 383,167 $
18 10 1396 سهلان ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 36,086 13,940,814,739 Rls. 385,468 $
19 9 1396 سهلان ايتاليا 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 36,000 12,107,264,400 Rls. 343,459 $
20 3 1396 سهلان ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 25,332 11,716,250,970 Rls. 361,047 $
21 4 1396 سهلان ايتاليا 38123990 ک ک ک ساير 36,000 10,715,355,000 Rls. 329,247 $
22 12 1396 سهلان ايتاليا 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 24,240 10,259,550,000 Rls. 275,062 $
23 6 1396 سهلان ايتاليا 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 35,876 9,748,432,880 Rls. 293,902 $
24 8 1396 سهلان ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 5,740 9,717,602,000 Rls. 283,535 $
25 9 1396 سهلان ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 21,125 9,436,692,153 Rls. 267,121 $
26 12 1396 سهلان ايتاليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 80,225 9,168,200,000 Rls. 246,623 $
27 6 1396 سهلان ايتاليا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 29,706 8,465,131,752 Rls. 255,278 $
28 9 1396 سهلان ايتاليا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 7,028 8,386,038,500 Rls. 237,896 $
29 5 1396 سهلان ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 18,602 8,073,714,338 Rls. 246,100 $
30 7 1396 سهلان ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 15,065 8,038,140,962 Rls. 238,232 $
31 12 1396 سهلان ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 13,713 7,792,970,000 Rls. 209,630 $
32 12 1396 سهلان ايتاليا 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 5,000 7,780,710,000 Rls. 207,957 $
33 6 1396 سهلان ايتاليا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 15,778 7,766,134,000 Rls. 234,556 $
34 8 1396 سهلان ايتاليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,900 7,661,180,000 Rls. 223,534 $
35 6 1396 سهلان ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 14,986 7,354,199,615 Rls. 220,054 $
36 12 1396 سهلان ايتاليا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 6,000 7,334,560,000 Rls. 197,298 $
37 10 1396 سهلان ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 13,713 7,267,670,000 Rls. 201,662 $
38 10 1396 سهلان ايتاليا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 38,022 7,251,403,236 Rls. 202,742 $
39 10 1396 سهلان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 28,519 7,114,717,411 Rls. 197,933 $
40 6 1396 سهلان ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 16,240 7,016,908,715 Rls. 211,550 $
41 3 1396 سهلان ايتاليا 84775100 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياروکش کردن لاستيک چرخ بادي يابراي قالب گيري ياشكل دادن تويي لاستيك چرخ به طريق ديگر . 4,604 6,924,238,367 Rls. 213,382 $
42 10 1396 سهلان ايتاليا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 13,750 6,797,700,000 Rls. 191,006 $
43 12 1396 سهلان ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 13,481 6,709,490,042 Rls. 179,860 $
44 2 1396 سهلان ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 16,500 6,657,795,750 Rls. 205,249 $
45 8 1396 سهلان ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 5,724 6,550,762,920 Rls. 186,371 $
46 3 1396 سهلان ايتاليا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 15,400 6,432,790,000 Rls. 198,243 $
47 5 1396 سهلان ايتاليا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 5,000 6,381,080,000 Rls. 195,110 $
48 10 1396 سهلان ايتاليا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 9,810 6,051,660,556 Rls. 167,921 $
49 8 1396 سهلان ايتاليا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 51,554 5,948,658,504 Rls. 173,990 $
50 11 1396 سهلان ايتاليا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 40,618 5,793,281,340 Rls. 158,159 $
51 8 1396 سهلان ايتاليا 28049000 سلينيوم 5,000 5,784,311,750 Rls. 165,431 $
52 11 1396 سهلان ايتاليا 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 20,350 5,738,961,960 Rls. 158,146 $
53 1 1396 سهلان ايتاليا 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 114,556 5,674,623,505 Rls. 175,056 $
54 12 1396 سهلان ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,155 5,597,726,000 Rls. 151,069 $
55 4 1396 سهلان ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 16,574 4,862,751,993 Rls. 149,667 $
56 12 1396 سهلان ايتاليا 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 35,627 4,698,830,779 Rls. 127,150 $
57 5 1396 سهلان ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,353 4,670,971,500 Rls. 141,927 $
58 2 1396 سهلان ايتاليا 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 2,604 4,591,511,478 Rls. 141,591 $
59 2 1396 سهلان ايتاليا 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 21,720 4,419,394,100 Rls. 136,245 $
60 10 1396 سهلان ايتاليا 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 35,730 4,312,536,682 Rls. 122,154 $
61 6 1396 سهلان ايتاليا 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 36,000 4,112,467,200 Rls. 123,531 $
62 11 1396 سهلان ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 11,825 4,042,701,092 Rls. 109,836 $
63 5 1396 سهلان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 13,378 4,041,680,976 Rls. 123,128 $
64 11 1396 سهلان ايتاليا 32081030 لاک هاو ورني هاولعاب خارج قوطي براساس پلي استرها 19,600 3,977,538,345 Rls. 108,318 $
65 3 1396 سهلان ايتاليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 48,569 3,963,873,800 Rls. 122,153 $
66 2 1396 سهلان ايتاليا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 11,088 3,932,913,600 Rls. 121,240 $
67 11 1396 سهلان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 19,756 3,848,925,866 Rls. 106,061 $
68 4 1396 سهلان ايتاليا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 18,618 3,801,118,860 Rls. 117,109 $
69 5 1396 سهلان ايتاليا 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 12,000 3,732,141,000 Rls. 113,401 $
70 4 1396 سهلان ايتاليا 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 22,330 3,677,897,500 Rls. 113,491 $
71 4 1396 سهلان ايتاليا 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 2,185 3,603,028,875 Rls. 110,709 $
72 5 1396 سهلان ايتاليا 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 12,897 3,551,955,000 Rls. 108,427 $
73 2 1396 سهلان ايتاليا 38123030 پايدا رکننده هايUV 12,000 3,483,492,600 Rls. 107,369 $
74 3 1396 سهلان ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,770 3,446,695,000 Rls. 106,235 $
75 5 1396 سهلان ايتاليا 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 4,380 3,428,701,704 Rls. 105,658 $
76 8 1396 سهلان ايتاليا 28220000 اكسيدها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تجارتي. 2,000 3,314,034,500 Rls. 94,781 $
77 11 1396 سهلان ايتاليا 04089100 تخم پرندگان , خشک کرده , بدون پوست 12,000 3,222,601,200 Rls. 87,210 $
78 5 1396 سهلان ايتاليا 28220000 اكسيدها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تجارتي. 2,000 3,180,529,600 Rls. 97,386 $
79 12 1396 سهلان ايتاليا 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 8,991 3,168,750,934 Rls. 84,955 $
80 8 1396 سهلان ايتاليا 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 17,637 3,020,927,090 Rls. 88,551 $
81 6 1396 سهلان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 20,660 2,953,909,081 Rls. 89,461 $
82 8 1396 سهلان ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 9,363 2,864,971,930 Rls. 82,446 $
83 9 1396 سهلان ايتاليا 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 8,390 2,787,684,480 Rls. 78,330 $
84 5 1396 سهلان ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 6,352 2,776,302,100 Rls. 84,395 $
85 12 1396 سهلان ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 18,847 2,752,125,437 Rls. 73,010 $
86 12 1396 سهلان ايتاليا 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 14,701 2,725,382,297 Rls. 73,755 $
87 7 1396 سهلان ايتاليا 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 8,390 2,683,326,240 Rls. 80,028 $
88 10 1396 سهلان ايتاليا 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 28,840 2,610,295,760 Rls. 72,396 $
89 7 1396 سهلان ايتاليا 87019390 ک ک ک سا?ر 9,540 2,575,743,000 Rls. 75,887 $
90 5 1396 سهلان ايتاليا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 19,404 2,523,109,512 Rls. 77,408 $
91 10 1396 سهلان ايتاليا 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 11,440 2,493,585,500 Rls. 70,632 $
92 10 1396 سهلان ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 4,200 2,466,475,000 Rls. 67,475 $
93 2 1396 سهلان ايتاليا 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 8,938 2,450,735,804 Rls. 75,549 $
94 5 1396 سهلان ايتاليا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 15,960 2,444,073,316 Rls. 74,814 $
95 5 1396 سهلان ايتاليا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 482 2,430,618,000 Rls. 74,424 $
96 10 1396 سهلان ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,437 2,384,078,260 Rls. 72,999 $
97 1 1396 سهلان ايتاليا 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 2,518 2,330,745,312 Rls. 71,874 $
98 12 1396 سهلان ايتاليا 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 18,120 2,294,673,752 Rls. 61,521 $
99 7 1396 سهلان ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 21,679 2,270,827,243 Rls. 67,725 $
100 6 1396 سهلان ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 5,740 2,268,925,600 Rls. 68,405 $
مجموع کل
967,934,096,200 ريال
مجموع کل
28,212,261 دلار