آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 ساوه ايتاليا 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 95,663 66,200,000,000 Rls. 1,878,654 $
2 4 1396 ساوه ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 29,825 31,134,059,250 Rls. 956,646 $
3 11 1396 ساوه ايتاليا 81052000 مات کبالت وسايرمحصولات وا سطه ا ي حاصل ا ز متالورژي کبالت، کبالت بصورت کارنشده، پودر 12,500 20,612,941,650 Rls. 557,830 $
4 3 1396 ساوه ايتاليا 81052000 مات کبالت وسايرمحصولات وا سطه ا ي حاصل ا ز متالورژي کبالت، کبالت بصورت کارنشده، پودر 15,000 16,477,016,150 Rls. 507,860 $
5 9 1396 ساوه ايتاليا 81052000 مات کبالت وسايرمحصولات وا سطه ا ي حاصل ا ز متالورژي کبالت، کبالت بصورت کارنشده، پودر 10,000 15,496,935,510 Rls. 439,754 $
6 12 1396 ساوه ايتاليا 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 17,248 14,735,100,600 Rls. 418,005 $
7 12 1396 ساوه ايتاليا 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 20,000 13,863,612,000 Rls. 375,179 $
8 7 1396 ساوه ايتاليا 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 20,000 12,060,068,000 Rls. 355,314 $
9 9 1396 ساوه ايتاليا 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 24,800 11,712,960,000 Rls. 329,117 $
10 1 1396 ساوه ايتاليا 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 15,000 9,087,409,500 Rls. 280,788 $
11 12 1396 ساوه ايتاليا 84141090 ک ک ک مدادتراش و تيغه آن 8,151 7,407,239,400 Rls. 210,128 $
12 6 1396 ساوه ايتاليا 39046110 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل مايع 21,360 5,782,395,432 Rls. 173,692 $
13 5 1396 ساوه ايتاليا 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 10,000 5,648,306,000 Rls. 173,287 $
14 4 1396 ساوه ايتاليا 39046110 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل مايع 21,230 5,283,964,840 Rls. 162,864 $
15 7 1396 ساوه ايتاليا 34039910 روانکكننده سيليكوني 46,274 5,252,057,186 Rls. 155,245 $
16 5 1396 ساوه ايتاليا 34039910 روانکكننده سيليكوني 46,041 4,569,043,731 Rls. 139,905 $
17 5 1396 ساوه ايتاليا 20098910 ک کک ک آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي) 7,000 4,312,112,000 Rls. 131,379 $
18 11 1396 ساوه ايتاليا 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 26,030 4,243,321,110 Rls. 114,833 $
19 4 1396 ساوه ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 2,250 3,857,867,810 Rls. 118,357 $
20 7 1396 ساوه ايتاليا 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 36,000 3,327,740,154 Rls. 98,042 $
21 5 1396 ساوه ايتاليا 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 56,160 3,258,403,200 Rls. 99,466 $
22 4 1396 ساوه ايتاليا 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 56,160 3,106,518,480 Rls. 95,615 $
23 1 1396 ساوه ايتاليا 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 26,025 2,999,719,632 Rls. 92,504 $
24 3 1396 ساوه ايتاليا 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 35,745 2,962,900,207 Rls. 91,317 $
25 3 1396 ساوه ايتاليا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 25,480 2,939,220,960 Rls. 90,574 $
26 5 1396 ساوه ايتاليا 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 39,600 2,651,486,904 Rls. 81,346 $
27 10 1396 ساوه ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 900 2,497,355,350 Rls. 69,837 $
28 10 1396 ساوه ايتاليا 39011090 ک ک ک ساير: 22,500 2,336,991,048 Rls. 65,352 $
29 5 1396 ساوه ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,700 2,205,420,354 Rls. 67,661 $
30 12 1396 ساوه ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 965 2,145,530,704 Rls. 57,714 $
31 1 1396 ساوه ايتاليا 34039910 روانکكننده سيليكوني 23,348 2,070,842,556 Rls. 63,860 $
32 2 1396 ساوه ايتاليا 72024990 فروکروم دا را ي وزن بيش از5/0 درصدکربن ولي كمتريامساوي 4درصد 5,000 2,057,079,000 Rls. 63,394 $
33 10 1396 ساوه ايتاليا 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 13,549 2,037,393,098 Rls. 56,974 $
34 9 1396 ساوه ايتاليا 34039910 روانکكننده سيليكوني 14,732 1,954,161,938 Rls. 55,456 $
35 11 1396 ساوه ايتاليا 72024990 فروکروم دا را ي وزن بيش از5/0 درصدکربن ولي كمتريامساوي 4درصد 4,000 1,917,723,150 Rls. 51,898 $
36 9 1396 ساوه ايتاليا 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 8,008 1,913,180,000 Rls. 54,293 $
37 5 1396 ساوه ايتاليا 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 20,000 1,908,980,493 Rls. 58,513 $
38 7 1396 ساوه ايتاليا 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 13,170 1,860,491,778 Rls. 55,114 $
39 11 1396 ساوه ايتاليا 34039910 روانکكننده سيليكوني 22,140 1,813,086,757 Rls. 50,285 $
40 10 1396 ساوه ايتاليا 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 18,000 1,742,951,196 Rls. 48,974 $
41 1 1396 ساوه ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 7,076 1,735,935,369 Rls. 53,516 $
42 5 1396 ساوه ايتاليا 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 12,584 1,728,454,480 Rls. 52,763 $
43 9 1396 ساوه ايتاليا 72024990 فروکروم دا را ي وزن بيش از5/0 درصدکربن ولي كمتريامساوي 4درصد 3,500 1,723,659,525 Rls. 48,912 $
44 5 1396 ساوه ايتاليا 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 605 1,620,412,000 Rls. 49,616 $
45 6 1396 ساوه ايتاليا 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 18,000 1,619,621,316 Rls. 49,020 $
46 1 1396 ساوه ايتاليا 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 152 1,617,094,080 Rls. 49,852 $
47 7 1396 ساوه ايتاليا 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 19,800 1,515,758,310 Rls. 45,531 $
48 3 1396 ساوه ايتاليا 69039010 قطعات چيدمان واگنکهاي كورهکها از جنس ريکكريستالايزسيليكون كاربايد (RSIC) و نيترات باندسيليكون كاربايد (NSIC) 6,486 1,492,092,038 Rls. 45,981 $
49 1 1396 ساوه ايتاليا 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 18,000 1,452,084,341 Rls. 44,790 $
50 10 1396 ساوه ايتاليا 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 20,000 1,431,294,800 Rls. 40,025 $
51 9 1396 ساوه ايتاليا 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 19,242 1,410,642,002 Rls. 40,073 $
52 4 1396 ساوه ايتاليا 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 20,000 1,246,442,600 Rls. 38,364 $
53 6 1396 ساوه ايتاليا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,800 1,232,963,680 Rls. 37,637 $
54 7 1396 ساوه ايتاليا 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 600 1,158,998,139 Rls. 34,334 $
55 3 1396 ساوه ايتاليا 34039910 روانکكننده سيليكوني 14,000 1,081,557,000 Rls. 33,331 $
56 11 1396 ساوه ايتاليا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 7,020 1,023,138,675 Rls. 27,990 $
57 2 1396 ساوه ايتاليا 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 19,800 1,020,996,900 Rls. 31,475 $
58 7 1396 ساوه ايتاليا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 11,300 997,555,104 Rls. 29,241 $
59 3 1396 ساوه ايتاليا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 15,120 961,949,520 Rls. 29,645 $
60 11 1396 ساوه ايتاليا 25049000 سايرگرا فيت هاي طبيعي (باستثناي, بشکل پودر يا فلس ) 1,082 954,747,825 Rls. 26,480 $
61 11 1396 ساوه ايتاليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 4,200 899,274,456 Rls. 24,781 $
62 4 1396 ساوه ايتاليا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 830 826,339,816 Rls. 25,434 $
63 4 1396 ساوه ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 748 809,578,058 Rls. 24,837 $
64 5 1396 ساوه ايتاليا 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 13,518 795,254,696 Rls. 24,312 $
65 10 1396 ساوه ايتاليا 34039910 روانکكننده سيليكوني 1,040 762,228,000 Rls. 21,315 $
66 1 1396 ساوه ايتاليا 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 10,208 720,314,640 Rls. 22,217 $
67 12 1396 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 437 700,109,423 Rls. 18,833 $
68 1 1396 ساوه ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,550 659,128,000 Rls. 20,332 $
69 6 1396 ساوه ايتاليا 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 9,656 590,096,205 Rls. 17,725 $
70 1 1396 ساوه ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 156 585,639,285 Rls. 18,062 $
71 8 1396 ساوه ايتاليا 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 10,370 576,603,205 Rls. 16,751 $
72 8 1396 ساوه ايتاليا 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 10 568,862,730 Rls. 16,675 $
73 4 1396 ساوه ايتاليا 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 7,683 562,681,833 Rls. 17,316 $
74 3 1396 ساوه ايتاليا 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 7,040 522,446,400 Rls. 16,103 $
75 11 1396 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 298 514,540,221 Rls. 13,886 $
76 11 1396 ساوه ايتاليا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 12,710 512,981,955 Rls. 14,034 $
77 3 1396 ساوه ايتاليا 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 10,370 444,357,737 Rls. 13,693 $
78 3 1396 ساوه ايتاليا 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,673 364,773,480 Rls. 11,245 $
79 3 1396 ساوه ايتاليا 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 3,615 359,027,340 Rls. 11,068 $
80 2 1396 ساوه ايتاليا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 11,295 344,059,000 Rls. 10,606 $
81 4 1396 ساوه ايتاليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,600 318,617,280 Rls. 9,807 $
82 6 1396 ساوه ايتاليا 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 5,520 296,380,449 Rls. 9,122 $
83 9 1396 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 272 279,549,794 Rls. 7,918 $
84 5 1396 ساوه ايتاليا 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 130 258,100,400 Rls. 7,892 $
85 11 1396 ساوه ايتاليا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 2,050 251,356,467 Rls. 6,802 $
86 5 1396 ساوه ايتاليا 72024990 فروکروم دا را ي وزن بيش از5/0 درصدکربن ولي كمتريامساوي 4درصد 400 205,151,850 Rls. 6,234 $
87 3 1396 ساوه ايتاليا 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 7,380 195,634,575 Rls. 6,029 $
88 12 1396 ساوه ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 420 183,624,000 Rls. 4,969 $
89 2 1396 ساوه ايتاليا 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 6,560 162,519,654 Rls. 5,011 $
90 5 1396 ساوه ايتاليا 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 463 151,674,170 Rls. 4,630 $
91 10 1396 ساوه ايتاليا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 317 116,437,960 Rls. 3,229 $
92 3 1396 ساوه ايتاليا 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 966 92,784,204 Rls. 2,859 $
93 2 1396 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 60 68,852,060 Rls. 2,122 $
94 6 1396 ساوه ايتاليا 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 704 55,699,200 Rls. 1,700 $
95 12 1396 ساوه ايتاليا 32072010 لعابکها 400 12,789,639 Rls. 344 $
مجموع کل
349,236,453,014 ريال
مجموع کل
10,193,495 دلار