آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1396 جلفا ايتاليا 84138120 تلمبه هاي تزريقي 200 64,902,348 Rls. 1,788 $
202 3 1396 جلفا ايتاليا 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 2,495 64,758,224 Rls. 1,996 $
203 6 1396 جلفا ايتاليا 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 975 64,176,450 Rls. 1,950 $
204 6 1396 جلفا ايتاليا 38249990 ک ک ک ساير 618 61,016,994 Rls. 1,854 $
205 3 1396 جلفا ايتاليا 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 110 60,943,090 Rls. 1,878 $
206 12 1396 جلفا ايتاليا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 150 59,686,963 Rls. 1,608 $
207 11 1396 جلفا ايتاليا 61032200 لباس به صورت مجموعه از پنبه 120 58,055,818 Rls. 1,581 $
208 12 1396 جلفا ايتاليا 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 628 57,722,070 Rls. 1,553 $
209 2 1396 جلفا ايتاليا 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 448 56,319,473 Rls. 1,737 $
210 12 1396 جلفا ايتاليا 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 229 54,300,498 Rls. 1,461 $
211 11 1396 جلفا ايتاليا 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 188 51,824,227 Rls. 1,418 $
212 12 1396 جلفا ايتاليا 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 185 51,401,485 Rls. 1,387 $
213 12 1396 جلفا ايتاليا 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 141 50,988,486 Rls. 1,372 $
214 12 1396 جلفا ايتاليا 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 24 49,865,260 Rls. 1,349 $
215 11 1396 جلفا ايتاليا 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 211 44,480,859 Rls. 1,217 $
216 12 1396 جلفا ايتاليا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 1,165 39,911,558 Rls. 1,067 $
217 11 1396 جلفا ايتاليا 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه ازسفال لوكس (earth-ware) 308 34,143,648 Rls. 924 $
218 12 1396 جلفا ايتاليا 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 132 33,439,634 Rls. 900 $
219 12 1396 جلفا ايتاليا 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 109 32,955,759 Rls. 889 $
220 2 1396 جلفا ايتاليا 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 510 32,572,476 Rls. 1,004 $
221 12 1396 جلفا ايتاليا 82055100 ا بزا رهاي دستي براي مصارف خانه دا ري. 116 30,079,977 Rls. 812 $
222 8 1396 جلفا ايتاليا 33051000 شامپوها 189 30,009,294 Rls. 858 $
223 11 1396 جلفا ايتاليا 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 71 29,161,828 Rls. 794 $
224 11 1396 جلفا ايتاليا 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 41 28,888,560 Rls. 787 $
225 2 1396 جلفا ايتاليا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 278 27,581,650 Rls. 850 $
226 11 1396 جلفا ايتاليا 61044200 ک ک از پنبه 32 27,226,333 Rls. 741 $
227 10 1396 جلفا ايتاليا 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 149 26,791,585 Rls. 758 $
228 12 1396 جلفا ايتاليا 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 43 25,187,250 Rls. 682 $
229 11 1396 جلفا ايتاليا 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 150 25,135,622 Rls. 688 $
230 9 1396 جلفا ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 120 25,066,800 Rls. 711 $
231 9 1396 جلفا ايتاليا 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 132 24,649,020 Rls. 699 $
232 12 1396 جلفا ايتاليا 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 30 24,540,979 Rls. 660 $
233 11 1396 جلفا ايتاليا 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 94 24,249,485 Rls. 663 $
234 3 1396 جلفا ايتاليا 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 130 23,572,900 Rls. 726 $
235 12 1396 جلفا ايتاليا 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 17 23,476,496 Rls. 634 $
236 12 1396 جلفا ايتاليا 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 85 23,326,193 Rls. 627 $
237 12 1396 جلفا ايتاليا 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 185 22,850,363 Rls. 615 $
238 11 1396 جلفا ايتاليا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 120 22,036,833 Rls. 603 $
239 9 1396 جلفا ايتاليا 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 70 21,641,004 Rls. 614 $
240 8 1396 جلفا ايتاليا 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه ازسفال لوكس (earth-ware) 306 21,066,264 Rls. 612 $
241 5 1396 جلفا ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 250 19,693,200 Rls. 600 $
242 11 1396 جلفا ايتاليا 61169900 دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي 19 18,964,056 Rls. 516 $
243 6 1396 جلفا ايتاليا 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 566 18,627,626 Rls. 566 $
244 12 1396 جلفا ايتاليا 82100000 وسائل مکانيکي دستي، بوزن 10کيلوگرم ياکمترکه برا ي تهيه غذا يانوشابه بکارميروند. 102 18,431,692 Rls. 497 $
245 6 1396 جلفا ايتاليا 73182900 ک ک ساير 185 18,408,795 Rls. 555 $
246 12 1396 جلفا ايتاليا 44199090 ک ک ک ساير 105 18,252,969 Rls. 491 $
247 12 1396 جلفا ايتاليا 94053090 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي از انواعي كه براي درخت كريسمس بكار ميروند غير از نوع (LED) 142 18,095,735 Rls. 487 $
248 4 1396 جلفا ايتاليا 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 1,160 17,110,928 Rls. 527 $
249 9 1396 جلفا ايتاليا 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب برا ي نصب در هوا پيما- فضا پيما يا کشتي غيرمذکوردرجاي ديگر 109 15,536,403 Rls. 441 $
250 11 1396 جلفا ايتاليا 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 350 15,422,820 Rls. 420 $
251 10 1396 جلفا ايتاليا 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 672 15,207,938 Rls. 431 $
252 12 1396 جلفا ايتاليا 95051000 ا شياءبرا ي جشن کريسمس 167 15,187,123 Rls. 409 $
253 9 1396 جلفا ايتاليا 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 80 14,761,839 Rls. 419 $
254 12 1396 جلفا ايتاليا 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 52 12,668,296 Rls. 342 $
255 9 1396 جلفا ايتاليا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 80 11,488,950 Rls. 326 $
256 12 1396 جلفا ايتاليا 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 20 10,938,579 Rls. 294 $
257 11 1396 جلفا ايتاليا 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 24 10,029,584 Rls. 274 $
258 5 1396 جلفا ايتاليا 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 100 9,811,500 Rls. 300 $
259 12 1396 جلفا ايتاليا 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 126 9,337,608 Rls. 252 $
260 12 1396 جلفا ايتاليا 44191190 --- سا?ر 41 9,214,683 Rls. 249 $
261 11 1396 جلفا ايتاليا 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 15 8,789,810 Rls. 239 $
262 12 1396 جلفا ايتاليا 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 50 8,697,871 Rls. 234 $
263 12 1396 جلفا ايتاليا 82119100 کاردسرميزباتيغه ثابت. 24 8,320,142 Rls. 224 $
264 11 1396 جلفا ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 86 8,037,419 Rls. 219 $
265 12 1396 جلفا ايتاليا 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 23 7,186,952 Rls. 193 $
266 12 1396 جلفا ايتاليا 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 222 6,839,700 Rls. 183 $
267 11 1396 جلفا ايتاليا 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 22 6,688,725 Rls. 182 $
268 12 1396 جلفا ايتاليا 82119290 كاردباتيغه ثابت (غير ازكاردهاي سرميز )غيرازصنايع دستي 24 6,569,528 Rls. 177 $
269 12 1396 جلفا ايتاليا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 52 6,262,126 Rls. 169 $
270 9 1396 جلفا ايتاليا 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 40 6,183,144 Rls. 175 $
271 12 1396 جلفا ايتاليا 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 42 6,164,698 Rls. 166 $
272 12 1396 جلفا ايتاليا 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه ازسفال لوكس (earth-ware) 50 5,576,250 Rls. 150 $
273 8 1396 جلفا ايتاليا 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 360 5,570,831 Rls. 159 $
274 11 1396 جلفا ايتاليا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 50 5,508,150 Rls. 150 $
275 12 1396 جلفا ايتاليا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 7 5,310,221 Rls. 143 $
276 10 1396 جلفا ايتاليا 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه ازسفال لوكس (earth-ware) 50 5,244,750 Rls. 150 $
277 12 1396 جلفا ايتاليا 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 21 5,082,850 Rls. 137 $
278 4 1396 جلفا ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 50 4,867,650 Rls. 150 $
279 11 1396 جلفا ايتاليا 61044400 ک ک از الياف مصنوعي 9 4,804,807 Rls. 131 $
280 11 1396 جلفا ايتاليا 91051900 ساعتهاي شماطه اي غيربرقي 19 4,533,830 Rls. 124 $
281 6 1396 جلفا ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 45 4,494,285 Rls. 135 $
282 12 1396 جلفا ايتاليا 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 19 4,378,732 Rls. 118 $
283 12 1396 جلفا ايتاليا 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 33 4,194,910 Rls. 113 $
284 11 1396 جلفا ايتاليا 61045900 دا من ودا من شلوا ري, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 6 4,104,445 Rls. 112 $
285 12 1396 جلفا ايتاليا 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 18 3,898,679 Rls. 105 $
286 11 1396 جلفا ايتاليا 62046200 شلوا ر;شلوا رسرهم دا را ي بندوپيش بند;نيم شلوار، شلواركوتاه; زنانه يادخترا نه; ا زپنبه. 7 3,843,845 Rls. 105 $
287 12 1396 جلفا ايتاليا 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 15 3,572,010 Rls. 97 $
288 9 1396 جلفا ايتاليا 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 20 3,300,462 Rls. 94 $
289 12 1396 جلفا ايتاليا 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 30 3,243,510 Rls. 90 $
290 10 1396 جلفا ايتاليا 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 239 3,004,875 Rls. 85 $
291 11 1396 جلفا ايتاليا 62034900 شلوار،شلوار سرهم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه مردا نه ياپسرا نه ازسايرمواد نسجي، غيرمذکور 4 2,936,271 Rls. 80 $
292 12 1396 جلفا ايتاليا 63029100 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زپنبه, غيرمذکوردرجاي ديگر 10 2,764,671 Rls. 74 $
293 10 1396 جلفا ايتاليا 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 459 2,693,072 Rls. 76 $
294 10 1396 جلفا ايتاليا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 7 2,612,828 Rls. 72 $
295 10 1396 جلفا ايتاليا 25233000 سيمان آلومينو 60 2,263,086 Rls. 64 $
296 12 1396 جلفا ايتاليا 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 5 2,243,679 Rls. 61 $
297 11 1396 جلفا ايتاليا 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 12 2,052,222 Rls. 56 $
298 12 1396 جلفا ايتاليا 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 10 1,948,701 Rls. 52 $
299 12 1396 جلفا ايتاليا 67029000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از ساير مواد 15 1,818,512 Rls. 49 $
300 11 1396 جلفا ايتاليا 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 6 1,648,054 Rls. 45 $
مجموع کل
2,014,450,383 ريال
مجموع کل
56,601 دلار