آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 جلفا ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 17,500 56,879,824,875 Rls. 1,752,899 $
2 10 1396 جلفا ايتاليا 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 78,832 25,201,705,420 Rls. 699,162 $
3 11 1396 جلفا ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 3,004 10,590,999,000 Rls. 307,681 $
4 4 1396 جلفا ايتاليا 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 111,056 8,523,182,658 Rls. 261,487 $
5 3 1396 جلفا ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 13,700 5,763,433,428 Rls. 177,644 $
6 11 1396 جلفا ايتاليا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 24,050 5,295,160,680 Rls. 144,420 $
7 9 1396 جلفا ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 43,308 4,958,419,005 Rls. 151,670 $
8 11 1396 جلفا ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 37,471 4,872,658,590 Rls. 134,273 $
9 2 1396 جلفا ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 24,062 4,708,010,600 Rls. 145,300 $
10 11 1396 جلفا ايتاليا 61043900 ژا کت, ژا کت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,122 4,677,262,059 Rls. 127,373 $
11 12 1396 جلفا ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 15,890 4,468,914,660 Rls. 119,442 $
12 9 1396 جلفا ايتاليا 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9,420 4,435,920,360 Rls. 125,838 $
13 12 1396 جلفا ايتاليا 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 7,002 3,811,254,636 Rls. 102,840 $
14 5 1396 جلفا ايتاليا 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 6,708 3,703,488,192 Rls. 112,836 $
15 2 1396 جلفا ايتاليا 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 14,210 3,686,415,040 Rls. 113,680 $
16 12 1396 جلفا ايتاليا 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 11,260 3,672,806,568 Rls. 101,912 $
17 9 1396 جلفا ايتاليا 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 16,890 3,434,265,420 Rls. 97,410 $
18 3 1396 جلفا ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 43,860 3,262,404,051 Rls. 100,555 $
19 1 1396 جلفا ايتاليا 38123040 پايدا رکننده ها برپايه قلع 10,560 3,180,301,147 Rls. 98,073 $
20 2 1396 جلفا ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 14,976 3,123,346,320 Rls. 96,284 $
21 7 1396 جلفا ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 10,883 3,046,804,630 Rls. 90,626 $
22 4 1396 جلفا ايتاليا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 17,515 2,889,996,000 Rls. 88,800 $
23 8 1396 جلفا ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 9,700 2,833,304,700 Rls. 82,311 $
24 11 1396 جلفا ايتاليا 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 13,510 2,713,044,600 Rls. 73,421 $
25 5 1396 جلفا ايتاليا 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 30,719 2,506,810,560 Rls. 76,686 $
26 9 1396 جلفا ايتاليا 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 27,840 2,453,313,744 Rls. 69,747 $
27 11 1396 جلفا ايتاليا 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 4,293 2,409,657,140 Rls. 65,713 $
28 10 1396 جلفا ايتاليا 69074090 ک ک ک سا?ر 62,814 2,386,950,963 Rls. 67,713 $
29 3 1396 جلفا ايتاليا 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 27,839 2,166,673,680 Rls. 66,778 $
30 5 1396 جلفا ايتاليا 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 7,915 2,059,433,850 Rls. 62,970 $
31 3 1396 جلفا ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 6,664 2,033,622,612 Rls. 62,681 $
32 9 1396 جلفا ايتاليا 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 28,200 1,966,432,800 Rls. 55,700 $
33 8 1396 جلفا ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 9,502 1,939,429,918 Rls. 55,467 $
34 6 1396 جلفا ايتاليا 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 7,628 1,858,481,771 Rls. 56,623 $
35 4 1396 جلفا ايتاليا 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 1,750 1,789,975,000 Rls. 55,000 $
36 5 1396 جلفا ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 6,532 1,770,006,473 Rls. 53,927 $
37 9 1396 جلفا ايتاليا 84146010 ---هود آشپزخانه 8,050 1,739,075,040 Rls. 49,260 $
38 11 1396 جلفا ايتاليا 61019000 پالتو، نيم پالتو ، ردا ، شنل ، شنل با شلق دار ، آنورا ک وژا کت ا سکي,بادگير,همانندمردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف ا زساير موا دنسجي با استثناي اشياء مشمول شماره 6103 2,052 1,680,430,436 Rls. 45,762 $
39 6 1396 جلفا ايتاليا 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 20,890 1,595,136,071 Rls. 48,600 $
40 12 1396 جلفا ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,248 1,535,635,765 Rls. 41,043 $
41 3 1396 جلفا ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 7,850 1,490,652,450 Rls. 45,935 $
42 10 1396 جلفا ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 8,967 1,433,582,640 Rls. 40,282 $
43 10 1396 جلفا ايتاليا 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,772 1,425,340,026 Rls. 40,434 $
44 11 1396 جلفا ايتاليا 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 14,400 1,400,723,280 Rls. 38,145 $
45 3 1396 جلفا ايتاليا 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,010 1,359,482,346 Rls. 41,894 $
46 8 1396 جلفا ايتاليا 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 6,125 1,340,896,852 Rls. 39,124 $
47 11 1396 جلفا ايتاليا 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 1,861 1,335,986,881 Rls. 36,382 $
48 8 1396 جلفا ايتاليا 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 35,500 1,299,356,289 Rls. 37,912 $
49 7 1396 جلفا ايتاليا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 5,500 1,292,549,670 Rls. 38,290 $
50 5 1396 جلفا ايتاليا 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,411 1,288,415,960 Rls. 39,451 $
51 1 1396 جلفا ايتاليا 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 17,280 1,286,425,152 Rls. 39,670 $
52 6 1396 جلفا ايتاليا 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,808 1,255,682,216 Rls. 38,005 $
53 2 1396 جلفا ايتاليا 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 16,320 1,214,957,088 Rls. 37,466 $
54 6 1396 جلفا ايتاليا 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 5,910 1,210,651,680 Rls. 36,642 $
55 4 1396 جلفا ايتاليا 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 15,359 1,207,291,392 Rls. 37,204 $
56 8 1396 جلفا ايتاليا 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به همکچسباندن لايهکهاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 63,850 1,182,216,847 Rls. 34,494 $
57 3 1396 جلفا ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,564 1,158,250,800 Rls. 35,694 $
58 6 1396 جلفا ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 4,900 1,151,435,285 Rls. 34,587 $
59 7 1396 جلفا ايتاليا 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,026 1,134,977,742 Rls. 33,850 $
60 3 1396 جلفا ايتاليا 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 5,670 1,134,242,240 Rls. 34,960 $
61 6 1396 جلفا ايتاليا 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 13,440 1,123,245,312 Rls. 33,997 $
62 4 1396 جلفا ايتاليا 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 6,570 1,123,127,950 Rls. 34,510 $
63 12 1396 جلفا ايتاليا 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 4,580 1,085,737,900 Rls. 29,380 $
64 7 1396 جلفا ايتاليا 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 12,480 1,080,417,312 Rls. 32,222 $
65 11 1396 جلفا ايتاليا 84146010 ---هود آشپزخانه 8,398 1,052,108,850 Rls. 28,470 $
66 4 1396 جلفا ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,408 1,046,320,000 Rls. 32,199 $
67 8 1396 جلفا ايتاليا 09011210 ک ک ک دربستهکبندي آماده براي خرده­فروشي به وزن يک کيلوگرم و کمتر 3,798 1,045,878,048 Rls. 30,384 $
68 6 1396 جلفا ايتاليا 84146010 ---هود آشپزخانه 6,075 1,038,679,200 Rls. 31,200 $
69 10 1396 جلفا ايتاليا 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 11,520 1,034,757,504 Rls. 29,354 $
70 11 1396 جلفا ايتاليا 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,149 940,432,387 Rls. 25,727 $
71 10 1396 جلفا ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,130 931,720,915 Rls. 25,841 $
72 8 1396 جلفا ايتاليا 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,405 916,340,705 Rls. 26,207 $
73 3 1396 جلفا ايتاليا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 3,075 884,188,378 Rls. 27,241 $
74 7 1396 جلفا ايتاليا 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 3,744 878,754,240 Rls. 26,208 $
75 5 1396 جلفا ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 6,424 868,512,984 Rls. 26,512 $
76 8 1396 جلفا ايتاليا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 16,200 856,362,780 Rls. 24,492 $
77 4 1396 جلفا ايتاليا 84146010 ---هود آشپزخانه 5,355 826,040,205 Rls. 25,455 $
78 4 1396 جلفا ايتاليا 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 3,610 820,036,770 Rls. 25,270 $
79 11 1396 جلفا ايتاليا 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 1,667 816,340,261 Rls. 22,231 $
80 2 1396 جلفا ايتاليا 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 3,773 813,983,165 Rls. 25,085 $
81 8 1396 جلفا ايتاليا 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 3,363 806,631,931 Rls. 23,070 $
82 2 1396 جلفا ايتاليا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 3,077 798,247,648 Rls. 24,616 $
83 12 1396 جلفا ايتاليا 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 1,877 775,101,519 Rls. 20,918 $
84 1 1396 جلفا ايتاليا 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 8,420 745,614,000 Rls. 23,000 $
85 11 1396 جلفا ايتاليا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 6,072 742,461,899 Rls. 20,219 $
86 6 1396 جلفا ايتاليا 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 6,422 714,516,858 Rls. 21,542 $
87 4 1396 جلفا ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,870 709,920,000 Rls. 21,813 $
88 11 1396 جلفا ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 792 702,145,000 Rls. 19,000 $
89 11 1396 جلفا ايتاليا 61046200 شلوار، شلوار سرهم دارا? بند وپ?ش بند ، ن?م شلوار وشلوار خ?ل? کوتاه (Short) زنانه ?ا دخترانه کشباف ?ا قلاب باف از پنبه 1,223 691,077,776 Rls. 18,819 $
90 11 1396 جلفا ايتاليا 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 2,620 670,400,360 Rls. 18,340 $
91 10 1396 جلفا ايتاليا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 2,460 664,642,503 Rls. 18,315 $
92 9 1396 جلفا ايتاليا 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 2,870 641,368,000 Rls. 18,200 $
93 4 1396 جلفا ايتاليا 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 5,924 613,311,720 Rls. 18,845 $
94 1 1396 جلفا ايتاليا 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,204 611,148,900 Rls. 18,846 $
95 5 1396 جلفا ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 7,680 610,270,759 Rls. 18,810 $
96 9 1396 جلفا ايتاليا 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 604 608,964,027 Rls. 17,280 $
97 6 1396 جلفا ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 260 599,328,496 Rls. 18,139 $
98 11 1396 جلفا ايتاليا 61159500 جوراب زنانه وپاپوش ،كشباف ياقلاب باف ،ازپنبه ،غير مذكور درجاي ديگر . 1,379 596,869,635 Rls. 16,254 $
99 8 1396 جلفا ايتاليا 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 6,720 587,499,024 Rls. 16,802 $
100 9 1396 جلفا ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,700 580,628,160 Rls. 16,315 $
مجموع کل
269,880,238,379 ريال
مجموع کل
7,951,156 دلار