آمار کل " واردات از" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 42,296 32,346,423,235 Rls. 975,200 $
2 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 37,517 25,461,941,991 Rls. 752,302 $
3 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 6,783 11,898,901,888 Rls. 366,752 $
4 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,123 10,107,635,558 Rls. 286,733 $
5 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 16,609 6,814,528,516 Rls. 183,909 $
6 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 19,200 5,704,979,851 Rls. 174,149 $
7 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 17,600 4,614,697,824 Rls. 124,540 $
8 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 5,120 3,832,752,800 Rls. 106,300 $
9 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 4,105 3,178,088,222 Rls. 90,418 $
10 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 2,951 3,052,910,498 Rls. 83,138 $
11 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 23,500 2,897,281,200 Rls. 79,200 $
12 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 12,000 2,262,018,000 Rls. 66,000 $
13 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 2,537 1,839,040,351 Rls. 55,879 $
14 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 2,389 1,797,271,355 Rls. 54,610 $
15 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 4,069 1,520,981,865 Rls. 46,215 $
16 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 15,000 1,515,392,835 Rls. 46,563 $
17 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 11,397 1,166,425,965 Rls. 34,191 $
18 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 960 858,555,340 Rls. 23,380 $
19 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 5,759 848,291,588 Rls. 22,672 $
20 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,995 691,615,111 Rls. 20,851 $
21 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 2,570 560,224,410 Rls. 16,890 $
22 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 3,495 523,117,822 Rls. 13,982 $
23 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 4,200 367,132,500 Rls. 10,500 $
24 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 655 362,669,846 Rls. 10,934 $
25 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 380 293,942,640 Rls. 9,060 $
26 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 84821000 بلبرينگ. 2,800 244,755,000 Rls. 7,000 $
27 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 150 232,697,120 Rls. 7,016 $
28 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1,403 209,673,660 Rls. 5,604 $
29 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 84111100 توربوجت هاباقدرت پرتاب حدا کثر25کيلونيوتن (KN) 542 199,810,056 Rls. 6,024 $
30 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 248 107,766,081 Rls. 3,249 $
31 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 255 73,552,258 Rls. 2,218 $
32 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 360 53,877,600 Rls. 1,440 $
33 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 250 48,758,430 Rls. 1,470 $
34 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 84821000 بلبرينگ. 112 48,260,895 Rls. 1,455 $
35 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 78 48,028,712 Rls. 1,448 $
36 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 310 46,394,600 Rls. 1,240 $
37 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 111 37,464,386 Rls. 1,130 $
38 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 87088029 ----سيبك فرمان براي ساير وسايل نقليه بجزسواري، وانت وتراكتوركشاورزي 82 31,013,015 Rls. 935 $
39 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 56 27,878,545 Rls. 841 $
40 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 152 21,971,146 Rls. 662 $
41 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 174 21,029,146 Rls. 634 $
42 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 48 16,345,683 Rls. 493 $
43 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 51 7,595,245 Rls. 203 $
44 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 26 4,378,308 Rls. 132 $
مجموع کل
125,998,071,097 ريال
مجموع کل
3,697,562 دلار