آمار کل " واردات از" کشور (اوكراين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 4,991,256 143,430,375,000 Rls. 4,421,814 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 2,924,315 76,341,793,848 Rls. 2,353,686 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اوكراين 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 476,000 13,335,159,320 Rls. 411,084 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اوكراين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 142,000 6,919,893,800 Rls. 213,301 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اوكراين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 83,531 6,763,555,829 Rls. 208,433 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اوكراين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 135,879 3,768,633,264 Rls. 116,176 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اوكراين 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 101,060 3,204,334,566 Rls. 98,850 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اوكراين 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 110,875 2,287,760,475 Rls. 70,525 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اوكراين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 50,000 1,829,400,000 Rls. 56,376 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اوكراين 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 83,641 1,507,152,768 Rls. 46,464 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اوكراين 25070010 کائولن 216,000 1,463,565,760 Rls. 45,104 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اوكراين 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 9,760 1,307,720,050 Rls. 40,337 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اوكراين 25070010 کائولن 156,000 847,324,296 Rls. 26,121 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اوكراين 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 26,576 732,761,445 Rls. 22,590 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اوكراين 31026000 املاح مضاعف و مخلوطکهاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 24,000 438,061,500 Rls. 13,500 $
مجموع کل
264,177,491,921 ريال
مجموع کل
8,144,361 دلار