آمار کل " واردات از" کشور (اوكراين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 شهيدرجايي اوكراين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 177,302 139,607,353,146 Rls. 3,909,194 $
2 12 1396 شهيدرجايي اوكراين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 76,150 75,283,504,494 Rls. 2,018,979 $
3 6 1396 شهيدرجايي اوكراين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 1,042,869 59,327,550,533 Rls. 1,802,666 $
4 11 1396 شهيدرجايي اوكراين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 45,386 37,772,266,417 Rls. 1,025,299 $
5 7 1396 شهيدرجايي اوكراين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 80,556 25,059,983,094 Rls. 745,393 $
6 6 1396 شهيدرجايي اوكراين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 323,580 20,615,740,200 Rls. 623,267 $
7 5 1396 شهيدرجايي اوكراين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 84,064 17,156,647,181 Rls. 526,358 $
8 5 1396 شهيدرجايي اوكراين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 215,880 14,783,496,000 Rls. 451,281 $
9 9 1396 شهيدرجايي اوكراين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 20,627 14,254,246,596 Rls. 404,491 $
10 11 1396 شهيدرجايي اوكراين 11072000 مالت بو دا ده 476,000 11,988,841,184 Rls. 326,442 $
11 4 1396 شهيدرجايي اوكراين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 200,500 11,258,548,100 Rls. 346,523 $
12 7 1396 شهيدرجايي اوكراين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 132,500 8,211,532,500 Rls. 240,702 $
13 4 1396 شهيدرجايي اوكراين 25070010 کائولن 1,518,000 7,622,386,413 Rls. 234,475 $
14 7 1396 شهيدرجايي اوكراين 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 224,000 7,548,273,600 Rls. 225,120 $
15 11 1396 شهيدرجايي اوكراين 25070010 کائولن 954,000 6,930,658,350 Rls. 187,559 $
16 6 1396 شهيدرجايي اوكراين 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 252,000 6,359,082,800 Rls. 192,076 $
17 12 1396 شهيدرجايي اوكراين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 77,200 4,911,942,000 Rls. 132,928 $
18 11 1396 شهيدرجايي اوكراين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 77,440 4,771,839,000 Rls. 129,126 $
19 12 1396 شهيدرجايي اوكراين 25070010 کائولن 540,000 4,294,673,919 Rls. 115,067 $
20 8 1396 شهيدرجايي اوكراين 11072000 مالت بو دا ده 250,000 4,269,615,000 Rls. 122,111 $
21 6 1396 شهيدرجايي اوكراين 11072000 مالت بو دا ده 251,850 4,203,154,872 Rls. 126,719 $
22 9 1396 شهيدرجايي اوكراين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 122,620 3,915,827,764 Rls. 110,917 $
23 1 1396 شهيدرجايي اوكراين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 78,400 3,358,722,000 Rls. 103,575 $
24 7 1396 شهيدرجايي اوكراين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 121,565 3,250,800,000 Rls. 95,289 $
25 4 1396 شهيدرجايي اوكراين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 38,942 3,186,887,108 Rls. 97,922 $
26 9 1396 شهيدرجايي اوكراين 25070010 کائولن 468,000 3,089,232,432 Rls. 87,635 $
27 6 1396 شهيدرجايي اوكراين 25070010 کائولن 468,000 2,938,238,784 Rls. 88,584 $
28 10 1396 شهيدرجايي اوكراين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 20,518 2,731,790,952 Rls. 75,279 $
29 1 1396 شهيدرجايي اوكراين 10082900 ارزن بجز بذز 200,000 2,636,512,000 Rls. 81,329 $
30 6 1396 شهيدرجايي اوكراين 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 122,406 2,528,238,388 Rls. 75,944 $
31 8 1396 شهيدرجايي اوكراين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 73,835 2,276,934,067 Rls. 66,148 $
32 11 1396 شهيدرجايي اوكراين 04089100 تخم پرندگان , خشک کرده , بدون پوست 23,520 2,092,633,200 Rls. 58,800 $
33 10 1396 شهيدرجايي اوكراين 25070010 کائولن 486,000 2,003,482,864 Rls. 55,592 $
34 7 1396 شهيدرجايي اوكراين 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 300,000 1,996,700,000 Rls. 58,827 $
35 8 1396 شهيدرجايي اوكراين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 39,200 1,954,647,000 Rls. 57,296 $
36 8 1396 شهيدرجايي اوكراين 25070010 کائولن 378,000 1,300,301,100 Rls. 37,775 $
37 4 1396 شهيدرجايي اوكراين 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 48,596 1,073,201,882 Rls. 33,032 $
38 1 1396 شهيدرجايي اوكراين 25070010 کائولن 166,200 969,816,888 Rls. 29,916 $
39 5 1396 شهيدرجايي اوكراين 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 52,420 954,397,310 Rls. 29,182 $
40 5 1396 شهيدرجايي اوكراين 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 108,000 941,471,200 Rls. 28,739 $
41 11 1396 شهيدرجايي اوكراين 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 100,000 918,025,000 Rls. 25,000 $
42 11 1396 شهيدرجايي اوكراين 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 26,550 867,210,480 Rls. 23,616 $
43 12 1396 شهيدرجايي اوكراين 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 26,157 832,811,450 Rls. 22,402 $
44 10 1396 شهيدرجايي اوكراين 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 50,004 630,754,578 Rls. 17,502 $
45 4 1396 شهيدرجايي اوكراين 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 25,680 349,951,769 Rls. 10,782 $
46 5 1396 شهيدرجايي اوكراين 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 26,290 283,738,768 Rls. 8,676 $
47 6 1396 شهيدرجايي اوكراين 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 3,200 211,456,000 Rls. 6,400 $
48 7 1396 شهيدرجايي اوكراين 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 13,160 166,498,440 Rls. 4,982 $
49 6 1396 شهيدرجايي اوكراين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,300 128,856,000 Rls. 3,900 $
مجموع کل
533,820,472,823 ريال
مجموع کل
15,280,817 دلار