آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 4,530 323,428,410 Rls. 9,715 $
202 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 1,850 303,862,554 Rls. 9,001 $
203 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 123 289,521,540 Rls. 8,213 $
204 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 28353910 --- سديم اسيد پيروفسفات (دي­سديم پيرو فسفات) 16,000 286,429,540 Rls. 8,396 $
205 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 22,500 269,870,200 Rls. 8,200 $
206 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 25070010 کائولن 25,000 259,009,535 Rls. 6,990 $
207 5 1396 شهيدرجايي انگلستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 2,364 238,771,608 Rls. 7,349 $
208 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 2,785 236,321,175 Rls. 6,962 $
209 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 280 213,020,500 Rls. 6,473 $
210 5 1396 شهيدرجايي انگلستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 2,877 205,268,788 Rls. 6,254 $
211 1 1396 شهيدرجايي انگلستان 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 21,378 187,373,963 Rls. 5,780 $
212 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 580 143,849,058 Rls. 3,870 $
213 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 1,437 135,216,937 Rls. 3,837 $
214 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 698 125,835,440 Rls. 3,490 $
215 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 2,000 111,260,800 Rls. 3,354 $
216 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 800 80,208,000 Rls. 2,400 $
217 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 62 70,290,300 Rls. 1,994 $
218 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 555 56,140,125 Rls. 1,725 $
219 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 462 42,237,988 Rls. 1,172 $
220 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 72173090 سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبکاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير 903 39,757,419 Rls. 1,194 $
221 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 6,400 34,115,000 Rls. 1,000 $
222 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 280 21,301,375 Rls. 583 $
223 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 160 20,314,785 Rls. 556 $
224 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 160 13,229,275 Rls. 362 $
225 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 106 5,505,046 Rls. 153 $
مجموع کل
3,712,139,361 ريال
مجموع کل
109,023 دلار