آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 84212190 ک ک ک ساير 2,800 2,208,003,648 Rls. 61,267 $
102 1 1396 شهيدرجايي انگلستان 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 350,000 2,165,606,290 Rls. 66,798 $
103 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 24,385 2,163,458,000 Rls. 60,790 $
104 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 23,260 2,160,676,639 Rls. 61,317 $
105 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 998 2,125,675,718 Rls. 60,320 $
106 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 250,000 2,124,490,410 Rls. 58,544 $
107 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 50,869 2,091,373,557 Rls. 59,347 $
108 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 9,985 2,026,306,723 Rls. 54,326 $
109 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 5,600 1,994,891,136 Rls. 53,986 $
110 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 4,290 1,977,197,712 Rls. 56,548 $
111 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 21,000 1,972,189,170 Rls. 59,459 $
112 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 54,500 1,917,074,919 Rls. 51,783 $
113 4 1396 شهيدرجايي انگلستان 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 24,113 1,864,520,830 Rls. 57,456 $
114 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 45,000 1,808,066,700 Rls. 51,302 $
115 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 10,067 1,802,898,070 Rls. 53,770 $
116 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 16,000 1,747,511,840 Rls. 51,485 $
117 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 9,583 1,732,724,000 Rls. 46,455 $
118 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 15,000 1,728,177,500 Rls. 49,426 $
119 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 16,000 1,708,375,680 Rls. 46,523 $
120 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 2,858 1,707,370,312 Rls. 48,453 $
121 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 38249990 ک ک ک ساير 12,024 1,681,139,890 Rls. 50,303 $
122 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 16,450 1,669,627,310 Rls. 45,059 $
123 5 1396 شهيدرجايي انگلستان 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 49,360 1,596,517,000 Rls. 48,735 $
124 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 68062010 رسهاي منبسط شده 12,000 1,571,368,800 Rls. 42,988 $
125 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 11,000 1,565,969,130 Rls. 43,452 $
126 1 1396 شهيدرجايي انگلستان 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 10,277 1,562,383,825 Rls. 48,198 $
127 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 8,400 1,552,338,312 Rls. 41,619 $
128 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 49,000 1,547,442,500 Rls. 45,591 $
129 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 22029910 --- مكملکهاي غذايي مايع 24,880 1,491,561,792 Rls. 41,911 $
130 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 3,800 1,479,927,600 Rls. 43,841 $
131 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 18,000 1,465,536,510 Rls. 43,914 $
132 4 1396 شهيدرجايي انگلستان 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 22,000 1,457,656,200 Rls. 44,909 $
133 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 27101910 روغن موتور 20,468 1,457,474,435 Rls. 45,013 $
134 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 20,000 1,450,872,000 Rls. 42,529 $
135 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 38249990 ک ک ک ساير 22,950 1,309,958,310 Rls. 39,803 $
136 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 2,943 1,299,098,172 Rls. 35,060 $
137 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 27030010 پيت ماس 156,245 1,270,051,200 Rls. 36,029 $
138 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 86,005 1,240,046,007 Rls. 35,197 $
139 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 5,082 1,235,797,564 Rls. 36,409 $
140 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 2,200 1,223,467,520 Rls. 33,932 $
141 4 1396 شهيدرجايي انگلستان 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 17,710 1,215,780,891 Rls. 37,457 $
142 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 17,360 1,205,607,558 Rls. 33,714 $
143 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 560 1,167,340,900 Rls. 34,929 $
144 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 1,593 1,141,217,920 Rls. 34,406 $
145 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 31054000 دي هيدروژنواورتو فسفات آمونيوم (فسفات مونو آمونيك) حتي به صورت مخلوط با هيدروژنواورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك) 22,000 1,134,578,500 Rls. 31,038 $
146 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 94069090 ک ک ک ساير 20,000 1,118,442,938 Rls. 31,820 $
147 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 24,000 1,118,152,000 Rls. 32,943 $
148 4 1396 شهيدرجايي انگلستان 38249990 ک ک ک ساير 20,218 1,093,818,990 Rls. 33,714 $
149 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 3,930 1,024,870,476 Rls. 27,392 $
150 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 34039910 روانکكننده سيليكوني 15,776 1,012,008,887 Rls. 28,792 $
151 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 5,760 990,117,327 Rls. 29,626 $
152 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 27030010 پيت ماس 133,600 987,832,800 Rls. 27,221 $
153 4 1396 شهيدرجايي انگلستان 84716010 صفحه کليد(keyboard) 600 978,496,869 Rls. 30,112 $
154 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 6,000 968,233,285 Rls. 26,202 $
155 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 846 957,285,378 Rls. 27,115 $
156 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آنهايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 1,963 953,825,424 Rls. 26,454 $
157 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 28353910 --- سديم اسيد پيروفسفات (دي­سديم پيرو فسفات) 22,250 928,742,328 Rls. 26,307 $
158 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 40092200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبا لوازم وملحقات 2,004 893,165,530 Rls. 24,169 $
159 1 1396 شهيدرجايي انگلستان 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 11,515 860,910,629 Rls. 26,558 $
160 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 7,500 844,390,000 Rls. 25,457 $
161 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 73024000 پشت بندوبالشتک را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 8,600 822,929,040 Rls. 24,245 $
162 5 1396 شهيدرجايي انگلستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,649 784,904,138 Rls. 24,158 $
163 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 38249990 ک ک ک ساير 3,000 784,389,270 Rls. 22,434 $
164 4 1396 شهيدرجايي انگلستان 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 85,510 783,292,978 Rls. 24,121 $
165 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 63,000 759,462,038 Rls. 21,721 $
166 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 9 728,404,593 Rls. 20,670 $
167 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 16,200 694,862,388 Rls. 19,148 $
168 1 1396 شهيدرجايي انگلستان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 5,040 688,017,440 Rls. 21,223 $
169 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 15,000 686,320,891 Rls. 19,285 $
170 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 273 683,468,422 Rls. 18,324 $
171 5 1396 شهيدرجايي انگلستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 16,000 664,307,640 Rls. 20,381 $
172 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 65,948 658,391,858 Rls. 19,398 $
173 5 1396 شهيدرجايي انگلستان 27101910 روغن موتور 7,145 658,349,147 Rls. 20,263 $
174 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 34031100 - - فراورده ها براي عمل اوردن مواد نسجي ، چرم ،پوست هاي نرم يا ساير مواد 10,440 641,239,245 Rls. 18,339 $
175 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 235 626,637,624 Rls. 19,092 $
176 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 1,076 608,883,451 Rls. 16,476 $
177 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 3,150 596,154,284 Rls. 16,640 $
178 1 1396 شهيدرجايي انگلستان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 15,000 593,003,250 Rls. 18,281 $
179 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 25049000 سايرگرا فيت هاي طبيعي (باستثناي, بشکل پودر يا فلس ) 13,200 589,433,040 Rls. 15,951 $
180 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 2,025 563,548,608 Rls. 16,603 $
181 5 1396 شهيدرجايي انگلستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 280 559,042,140 Rls. 17,118 $
182 5 1396 شهيدرجايي انگلستان 38123960 ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه س?ل?کون 20,000 556,643,808 Rls. 16,914 $
183 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 13 556,500,840 Rls. 15,059 $
184 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 9,000 540,816,210 Rls. 15,342 $
185 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 4,319 540,290,671 Rls. 14,992 $
186 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 6,218 539,765,820 Rls. 15,903 $
187 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 5,040 523,558,214 Rls. 14,528 $
188 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 42,755 490,677,758 Rls. 13,279 $
189 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 5,100 486,685,095 Rls. 14,788 $
190 5 1396 شهيدرجايي انگلستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 26,080 463,500,064 Rls. 14,122 $
191 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 42,755 463,100,782 Rls. 12,761 $
192 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 3,700 447,297,367 Rls. 12,995 $
193 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 5,100 442,244,868 Rls. 12,266 $
194 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 25070010 کائولن 50,000 436,307,760 Rls. 12,260 $
195 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 725 416,294,712 Rls. 11,235 $
196 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 115 381,230,919 Rls. 10,846 $
197 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 4,000 380,483,900 Rls. 10,558 $
198 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 7,820 365,759,500 Rls. 11,144 $
199 4 1396 شهيدرجايي انگلستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 3,038 359,579,883 Rls. 11,067 $
200 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 3,100 352,065,000 Rls. 10,500 $
مجموع کل
111,667,486,217 ريال
مجموع کل
3,213,703 دلار