آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 شهيدرجايي انگلستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 30,874 38,886,010,000 Rls. 1,184,754 $
2 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 997,064 37,535,545,040 Rls. 1,009,699 $
3 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 72,816 35,744,774,688 Rls. 1,004,377 $
4 5 1396 شهيدرجايي انگلستان 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 205,698 34,740,116,140 Rls. 1,061,216 $
5 4 1396 شهيدرجايي انگلستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 79,361 31,705,746,394 Rls. 975,157 $
6 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 68,791 31,270,123,836 Rls. 927,610 $
7 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 75,502 28,102,036,090 Rls. 823,744 $
8 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 43,396 27,658,775,566 Rls. 752,549 $
9 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 48,532 25,351,885,258 Rls. 719,360 $
10 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 105,110 24,959,882,181 Rls. 675,447 $
11 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 298,480 24,407,557,271 Rls. 691,354 $
12 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 121,832 23,371,505,654 Rls. 702,202 $
13 4 1396 شهيدرجايي انگلستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 33,837 20,762,349,924 Rls. 636,980 $
14 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 191,840 19,997,849,553 Rls. 557,700 $
15 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 92,588 19,786,410,141 Rls. 567,720 $
16 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 20,000 18,667,003,695 Rls. 505,128 $
17 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 75,421 18,008,505,552 Rls. 482,046 $
18 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 20,000 16,575,092,723 Rls. 474,048 $
19 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 408,368 16,210,590,231 Rls. 483,697 $
20 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 32,472 15,454,557,504 Rls. 425,874 $
21 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 29304000 متيونين 100,000 15,047,340,000 Rls. 403,425 $
22 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 65,946 14,178,958,334 Rls. 402,118 $
23 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 65,587 14,035,122,378 Rls. 390,166 $
24 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 142,315 13,689,189,924 Rls. 372,194 $
25 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 26,000 12,329,113,760 Rls. 341,095 $
26 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 16,427 12,090,600,000 Rls. 354,407 $
27 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 37,120 12,011,793,344 Rls. 363,627 $
28 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 56,346 11,681,307,145 Rls. 344,182 $
29 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 34,000 11,622,000,000 Rls. 325,000 $
30 4 1396 شهيدرجايي انگلستان 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 64,397 10,937,598,132 Rls. 336,586 $
31 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 25070010 کائولن 1,286,000 10,743,836,139 Rls. 304,804 $
32 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 90,000 10,691,392,949 Rls. 321,149 $
33 5 1396 شهيدرجايي انگلستان 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 73,000 10,176,753,601 Rls. 309,919 $
34 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 57,600 9,764,253,720 Rls. 293,301 $
35 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 1,910 8,958,629,484 Rls. 240,184 $
36 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 50,000 8,568,295,050 Rls. 242,700 $
37 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 4,150 7,795,254,682 Rls. 227,446 $
38 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 1,977 7,686,532,107 Rls. 210,279 $
39 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 55,000 7,641,478,500 Rls. 216,800 $
40 5 1396 شهيدرجايي انگلستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 23,295 7,447,828,076 Rls. 228,048 $
41 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 77,154 7,393,985,721 Rls. 214,804 $
42 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 60,938 7,343,087,604 Rls. 200,586 $
43 5 1396 شهيدرجايي انگلستان 25070010 کائولن 907,000 7,171,284,022 Rls. 218,881 $
44 1 1396 شهيدرجايي انگلستان 25070010 کائولن 900,000 6,413,280,411 Rls. 197,759 $
45 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 25070010 کائولن 625,000 6,254,804,611 Rls. 171,700 $
46 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 25070010 کائولن 704,000 6,122,272,040 Rls. 182,593 $
47 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 25070010 کائولن 707,000 5,746,205,183 Rls. 163,962 $
48 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 45,605 5,470,391,498 Rls. 147,633 $
49 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 37,500 5,390,204,600 Rls. 165,369 $
50 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 29072100 رزورسينول و ا ملاح آن 16,000 5,146,678,560 Rls. 146,425 $
51 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 29037800 ساير مشتقات پر هالوژنه 15,000 4,945,506,600 Rls. 135,293 $
52 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 14,860 4,858,093,213 Rls. 134,737 $
53 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 20,240 4,772,377,800 Rls. 128,376 $
54 4 1396 شهيدرجايي انگلستان 25070010 کائولن 691,000 4,749,364,800 Rls. 145,932 $
55 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 54,400 4,729,265,472 Rls. 142,580 $
56 4 1396 شهيدرجايي انگلستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 16,465 4,617,528,837 Rls. 142,002 $
57 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 42,000 4,481,605,800 Rls. 133,660 $
58 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 14,920 4,453,111,013 Rls. 133,763 $
59 4 1396 شهيدرجايي انگلستان 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 13,055 4,383,461,901 Rls. 134,897 $
60 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 96,000 4,258,521,875 Rls. 120,850 $
61 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 40,000 4,231,317,846 Rls. 117,409 $
62 5 1396 شهيدرجايي انگلستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 13,250 4,137,477,096 Rls. 126,687 $
63 5 1396 شهيدرجايي انگلستان 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 5,200 4,119,607,000 Rls. 125,514 $
64 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 19,994 4,079,565,212 Rls. 110,397 $
65 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,760 4,071,450,270 Rls. 110,173 $
66 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 50,400 4,005,404,495 Rls. 109,993 $
67 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 4,229 3,974,093,813 Rls. 106,902 $
68 1 1396 شهيدرجايي انگلستان 27030010 پيت ماس 688,750 3,918,978,000 Rls. 120,814 $
69 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 10,937 3,879,369,765 Rls. 113,714 $
70 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 19,971 3,709,325,800 Rls. 105,163 $
71 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,500 3,629,800,920 Rls. 107,527 $
72 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 14,400 3,577,403,680 Rls. 99,265 $
73 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 36,776 3,542,749,615 Rls. 102,921 $
74 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 28,278 3,426,370,960 Rls. 93,308 $
75 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 50,400 3,406,344,224 Rls. 96,323 $
76 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 16,258 3,296,980,080 Rls. 98,329 $
77 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 8,000 3,099,408,000 Rls. 93,443 $
78 1 1396 شهيدرجايي انگلستان 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 50,400 3,054,013,200 Rls. 94,178 $
79 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 8,233 3,024,183,863 Rls. 92,139 $
80 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذکور درجاي ديگر 10,000 3,011,904,000 Rls. 84,630 $
81 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 20,000 2,982,395,000 Rls. 80,488 $
82 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 16,000 2,941,173,620 Rls. 83,310 $
83 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 20,000 2,815,365,600 Rls. 78,083 $
84 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 19,470 2,743,162,500 Rls. 77,847 $
85 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 38123100 ک ک مخلوط­ها? ال?گومرها از 4،2،2- تر? مت?ل1-2،1-د?­ه?دروکوئ?نول?ن (TMQ) 40,000 2,719,904,000 Rls. 82,644 $
86 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 19,470 2,674,155,040 Rls. 78,025 $
87 4 1396 شهيدرجايي انگلستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 30,078 2,668,068,990 Rls. 82,259 $
88 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 7,884 2,603,620,712 Rls. 73,565 $
89 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 19,470 2,577,991,040 Rls. 78,026 $
90 5 1396 شهيدرجايي انگلستان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 19,470 2,552,616,300 Rls. 77,772 $
91 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 7,552 2,537,603,820 Rls. 69,928 $
92 4 1396 شهيدرجايي انگلستان 38089920 ک ک ک مواد جلبکكننده حشرات (متيل اوژنول، پروتئين هيدروليزات سراترپ) صرفا براي كنترل آفات كشاورزي 3,358 2,494,327,275 Rls. 76,772 $
93 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 23,914 2,422,944,077 Rls. 65,570 $
94 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 28220000 اكسيدها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تجارتي. 3,600 2,421,829,584 Rls. 71,352 $
95 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 33,600 2,415,585,994 Rls. 64,979 $
96 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 38249990 ک ک ک ساير 22,000 2,350,167,770 Rls. 68,572 $
97 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,392 2,321,303,000 Rls. 65,875 $
98 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 33,600 2,318,893,416 Rls. 64,344 $
99 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 3,465 2,297,993,104 Rls. 63,734 $
100 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 24,096 2,297,926,628 Rls. 63,762 $
مجموع کل
959,347,401,636 ريال
مجموع کل
27,625,630 دلار